Hoppa till huvudinnehåll

Till: Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Stefan Gardefjord VD SSC Esrange Gunnar Selberg, kommunalråd Kiruna

ESRANGE-Statliga bolag måste ta ansvar

Svenska staten äger bolaget Esrange SSC.
Bolaget gör stora industriinvesteringar för framtida rymdforskningar.
Men, staten tar inte ansvar över de som drabbas av dessa investeringar. Det är främst den ökade trafiken genom Jukkasjärvi och mot Paksuniemi, väg 875, som drabbar de boende och de oskyddade trafikanterna, barn! Det bor ca 60 små barn efter vägen. Oskyddade små trafikanter på väg mot skola, vänner och fritidsintressen. Efter samma vägsträcka ligger ett häststall som drar mycket ungdomar samt att det rör sig mycket cyklister, gående och motionärer efter vägen.
Trafiken till och från rymdbasen är tät och består av mycket tung trafik. Det passerar en stor mängd tunga transporter dagligen varav en del av dem är personalbussar till Esrange. Transporter av farligt gods till Esrange går genom byn. Utöver det ett antal bilar, olika firmabilar som passerar i hög fart. Ingen (!!) ska behöva offra livet för trafiken till Esrange. Ingen ska behöva sätta livet till för statens intressen.

De boende kämpar för sina barns och sin egen trafiksäkerhet och trygghet. Svenska staten har ett ansvar för en hållbar utveckling utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Se urklipp från regeringskansliet nedtill) Svenska staten måste säkerställa trafiksäkerheten.

Därför kräver vi att staten tar sitt ansvar och ökar trafiksäkerheten med GC- väg in till byn Jukkasjärvi, främst för skolbarnen. En GC-väg från Jukkasjärvi mot paksuniemi kommer att bidra till en säkrare miljö för oskyddade trafikanter, vilket leder till att färre människor riskerar att skadas eller råka ut för allvarlig trafikolycka.
Det handlar främst om ca 2 km GC-väg i anslutning till byn Jukkasjärvi, från korsningen mot Esrange och fram till bäcken dit barn cyklar sommartid för att bada.
Vi kräver säkra övergångsställen för de oskyddade trafikanterna att passera över. Sänkt hastighet där boende finns samt varningsskyltar att det bor barn i området.

Vi kräver att kiruna kommun stoppar eller drar in tillstånd för utveckling och utvidgning av verksamheten om bolaget inte tar ansvar.

Det är skandal att vi utsätts för så stor fara för ett statligt bolags intresse.

Svenska staten skänker miljontals kronor till olika ändamål men vi som skattebetalare riskerar livet varje dag pga statens bolag.

Svenska staten måste ta ansvar NU!

Urklipp ur
”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande”
Regeringskansliet

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med hållbart företagande avses att bolag med statligt ägande ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling enligt ovanstående definition. Hållbart företagande innefattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption och affärs- etik samt jämställdhet och mångfald.

Bolag med statligt ägande ska agera på ett sätt som innebär att de åtnjuter offentligt förtroende.

Att agera föredömligt inom hållbart företagande innebär att bolag med statligt ägande bland annat ska agera transparent i frågor som rör väsentliga risker och möjligheter, föra en aktiv dialog med bolagets intressenter i samhället, samarbeta med andra bolag och relevanta orga- nisationer, efterleva internationella riktlinjer på området samt integrera frågorna i sin affärs- strategi och fastställa strategiska hållbarhets- mål.

Varför är det viktigt?

Statliga bolag måste ta ansvar för de som drabbas av deras verksamheter. Ingen ska behöva riskera livet för statens intressen.

981 91 Jukkasjärvi, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-06-02 10:23:35 +0200

Tack för att Ni skriver under!

2022-06-02 10:22:43 +0200

Vi gör utskick till regeringskansliet och riksdagspartierna. Vi har mailat kommunala partier i kiruna. Fortsätt gärna att dela namninsamlingen.

2022-06-01 13:13:58 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-31 22:33:07 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-31 21:03:20 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-31 15:34:53 +0200

10 underskrifter nådda