Skip to main content

Till: Åsa Lindhagen (jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation), Amanda Lind (kultur- och demokratiminister), Anna Ekström (utbildningsminister)

Ge eleverna mer makt över arbetet mot diskriminering i skolan!

Ge eleverna mer makt över arbetet mot diskriminering i skolan!

Elever måste ha ett verktyg att ta till om skolan inte gör tillräckligt för att alla elever ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Ändra diskrimineringslagen så att elevorganisationer (organisationer som representerar elevers intressen i skolan) kan vända sig till Nämnden mot diskriminering om skolan brister i sitt arbete med aktiva åtgärder!

Varför är det här viktigt?

Enligt diskrimineringslagen måste varje skolverksamhet arbeta förebyggande mot diskriminering, och främja lika rättigheter och möjligheter bland sina elever. Det betyder att varje skola måste se till att jobba för att ingen elev ska diskrimineras i skolan idag, men också att ingen ska diskrimineras i framtiden.*

Alla elever har rätt att gå i skolan, att delta i undervisningen och att slippa kränkningar – därför är det jätteviktigt att skolan tar den här uppgiften på allvar. Ingen elev ska behöva uppleva diskriminering i skolan!

Det är också viktigt att eleverna har ett verktyg att ta till om skolan inte lever upp till sina skyldigheter. För vuxna i arbetslivet finns möjligheten att vända sig till sitt fackförbund om ens arbetsgivare inte levt upp till kraven som finns i lagen. Fackförbundet kan sen vända sig till en särskild nämnd – Nämnden mot diskriminering – som kan besluta att arbetsgivaren måste göra vissa förändringar. Om arbetsgivaren inte följer nämndens beslut kan nämnden bestämma att arbetsgivaren måste betala vite (en slags böter). Vitet blir som ett straff för arbetsgivaren, och en signal till andra arbetsplatser att detta är viktiga frågor.

Elever i skolan borde ha samma möjligheter att vända sig till Nämnden mot diskriminering. Precis som att anställda på en arbetsplats kan behöva ett sätt att visa för sin chef att de är missnöjda med hur chefen har arbetat med diskrimineringsfrågor är det jätteviktigt att elever i skolan kan säga ifrån om skolan inte gör vad som står i lagen. Det är eleverna som ska skyddas mot diskriminering i skolan, och det är eleverna som blir lidande om diskriminering inte förebyggs.

Därför vill vi att Sveriges regering ska ändra så att det finns en regel som gör att elever genom en central organisation (till exempel en elevrådsorganisation) kan vända sig till Nämnden mot diskriminering och lägga fram ett klagomål. I samband med en sådan lagändring bör regeringen också se till att de centrala elevrådsorganisationerna får ekonomiskt stöd från staten, så att de ska kunna göra verklighet av denna nya möjlighet och till exempel anställa personer med den kompetens som krävs för att göra framställningar hos Nämnden mot diskriminering.

---

Bakom detta upprop står antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering. Under 2016–2019 driver vi projektet DiBU, Diskriminering mot Barn och Unga, som vill stärka barns rättigheter och förhindra diskriminering i bland annat skolan.

Du kan läsa mer om Malmö mot Diskriminering och vad vi gör på vår hemsida: http://malmomotdiskriminering.se

---

* Diskriminering är när en elev blir sämre behandlad på grund av exempelvis sin etnicitet, sitt kön, sin könsidentitet, sin ålder, sin sexuella läggning, sin religion eller sin funktionsnedsättning. Diskriminering kan också vara att inte få det stöd man behöver i skolan eller att bli utsatt för trakasserier och sexuella trakasserier.

Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller dels förbud mot diskriminering som skyddar alla elever i skolan, dels regler om att alla skolor måste arbeta förebyggande mot diskriminering. Detta förebyggande arbete kallas i lagen för aktiva åtgärder.

Du kan läsa mer om diskriminering och aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida: http://www.do.se
Eller på: http://malmomotdiskriminering.se

Uppdateringar

2019-04-16 17:13:08 +0200

50 underskrifter nådda

2019-02-11 11:08:53 +0100

25 underskrifter nådda

2019-02-08 14:42:58 +0100

10 underskrifter nådda