Till: Statsministern, regeringen och alla partier - STOPPA 5G

SKRIV UNDER FÖR NEJ till tvångsexponering av mikrovågsstrålning från mobilantenner i hem och skola.

SKRIV UNDER FÖR NEJ till tvångsexponering av mikrovågsstrålning från mobilantenner i hem och skola.

Kära statsministern! Det behövs en uppdatering och ny reglering av lagen kring mikrovågsstrålning! Godkänn inte utbyggnaden av mikrovågsstrålande mobilmaster nära människors hus. Motverka mikrovågsstrålning av människor! Skydda barnen i skolan! Vi behöver en uppdatering av lagen kring mikrovågsstrålning och reglering av ofrivillig mikrovågsstrålning från mobilantenner på vuxna och barn.
230 vetenskapsmän och hundratals läkare varnar för att allt mer vetenskapliga belägg visar att det finns hälsorisker som kan vara allvarliga exempelvis cancer samt att skyddet mot mikrovågsstrålning behöver stärkas och att WiFi och trådlös teknik inte bör användas i skolor pga de särskilda riskerna för barnen

Den mest omfattande sammanställningen av tillgänglig forskning gjordes av den från industrin oberoende internationella forskar- och expertgruppen, BioInitiative Group, som år 2007 och 2012 presenterat rapporter. 2012 års rapport omfattar 1800 undersökningar som publicerats mellan år 2007 och 2012. En uppdatering kom våren 2014.

Slutsatserna som dras är bland annat:

· Effekter är fastställda även vid låg exponering av mikrovågsstrålning och kan yttra sig i form av sömnsvårigheter, huvudvärk mm.

· Upprepade undersökningar av mikrovågsstrålning visar risk för cancer och påverkan på hormonsystemet.

· Barn och foster är särskilt känsliga för mikrovågsstrålning. Då foster exponeras kan hjärnan ta permanent skada.

· Påverkan av mikrovågsstrålning har setts på celler i form av bland annat DNA-skador och oxidativ stress, skadade spermier.

1. Vem har bevisbördan? I dag saknas helt forskning som visar att det inte är förenligt med hälsorisker för barnen att exponera dem under längre tid för den mix av pulserad mikrovågsstrålning som våra barn utsätts för i skolan i dag. Ingen riskutredning gjordes innan man införde WiFi och de trådlösa datorerna i vår skola. En stor mängd forskning visar att mikrovågsstrålning från mobiler och WiFi är skadligt, för celler och i djurförsök. Är det verkligen OK att exponera våra barn för detta utan att man först visat att tekniken är säker?

Vilken forskning visar att det inte finns hälsorisker och risk för cancer med att vistas långvarigt inom 40-50 meter från dessa mikrovågsstrålande mobilbasstationer? Svaret är att det inte finns sådan forskning. Det finns en omvänd bevisbörda som åligger verksamhetsutövaren varför de måste presentera sådan forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker. Borde vi inte som föräldrar kräva FAKTA OCH PAPPREN PÅ BORDET OM att undersökningar först måste visa att barnen inte utsätts för risker innan de tvångsexponeras för denna mikrovågsstrålning?

2. Upprepad forskning visar förhöjd risk för cancer och ohälsa (sömnproblem, huvudvärk, hjärtproblem, trötthet mm) av att bo inom 300 meter från mikrovågsstrålande mobilmaster. Därför borde inte detta tillåtas på vår skola med stöd av miljöbalken i svensk lag som säger att om det finns skäl att anta olägenheter för människors hälsa ska försiktighetsåtgärder vidtas och bästa plats väljas. Detta kan inte vara bästa plats för våra barn!

3. Vilken ansvarsförsäkring har skolan tecknat som täcker in skador på våra barns hälsa pga strålning från dessa mikrovågsstrålande mobilmaster, från de trådlösa nätverken och de trådlösa paddorna? Fastighetsägare och operatör har delat skadeståndsansvar enligt rättspraxis. Stora återförsäkringsbolag som Swiss Re och Lloyds tecknar inte längre ansvarsföräkring för skador pga strålning från mobiltelefon. De betraktar hälsorisker pga EMF (elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från mobililer) som hög risk för försäkringsbranschen.

4. I Frankrike och Spanien har man monterat ner mobilmaster i närheten av skolor pga att barn fått onormalt mycket cancer i skolorna under kort tid. Det är helt oacceptabelt att vi ska tolerera att våra barn utsätts för allvarliga hälsorisker pga er försummelse av att utvärdera objektivt hälsoriskerna med mikrovågsstrålning. Det finns faktablad om mobilmaster och hälsa samt artikel om skolan Garcia Quintana i Spanien! Se även om skolan i Paris – Le Monde år 2003. Barn fick cancer inom ett år och antennerna stängdes av.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/09/mobilstralning-orsakar-dna-skador-och-tumorer-i-storsta-studien/
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/04/domstol-mobilanvandning-orsakade-hjarntumor/
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/12/kalifornien-varnar-for-halsorisker-med-mobiler/

Vi kan inte acceptera detta. HJÄLP HJÄLP HJÄLP!!!

Varför är det här viktigt?

Det skulle betyda mycket om du tog dig tid att skriva under eftersom vårt s k ”skydd” mot skador pga exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik är föråldrat och i själva verket inte skyddar alls mot påvisade hälsofaror (exempelvis cancer). Mobilindustrin har dessutom rätt att sätta upp mikrovågssändare på tak och byggnader utan miljö- eller bygglovsprövning och utan att du som drabbad närboende har någon möjlighet att protestera. Allt fler forskare, vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga risker och följder.
Ett första steg är att få till en lag om bygglov för mikrovågsstrålande master. Stoppa 5G
Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen där de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. Och varnar för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell. 
"Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder", förklarar en av undertecknarna av skrivelsen, Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro.
"Vetenskapliga undersökningar har sedan många år och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa när trådlösa produkter testas ordentligt med hjälp av förhållanden som speglar verkliga exponeringar. Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada. "

5G-utbyggnaden, som är tänkt att öka överföringshastigheten, kommer att pga de extremt höga frekvenserna att kräva att mobilbasstationer sätts upp betydligt tätare än i dag, vid vart 10-12 hus i villaområden, exempelvis på lykt- och elstolpar.

I sin skrivelse skriver läkarna och vetenskapsmännen:
"Vi rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende från industrin. "

Docenten och folkhälsoforskaren, Joel Moskowitz, verksam vid University of California, Berkeley, USA, förklarar: "Vetenskaplig forskning har dokumenterat industrins inflytande på studier av hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik. Vi insisterar på ett moratorium på 5G tills icke-industriell forskning kan genomföras för att säkerställa allmänhetens säkerhet."

Moskowitz är en av rådgivarna till en tidigare appell i frågan, den internationella EMF Scientist Appeal, som lämnades till FN och WHO 2015. Appellen har nu undertecknats av 230 forskare från 41 nationer - alla har publicerat vetenskapliga artiklar om effekter av elektromagnetiska fält (EMF).
Sedan dess har världens största studie, som kostat över 200 miljoner kronor och som gjorts vid ansedda National Toxicology Program i USA, visat en statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer bland försöksdjur som exponerats för mobiltelefonstrålning vid nivåer under gällande internationella gränsvärden. Resultaten stöder studier av människor som använt mobiltelefoner och den förhöjda risken för hjärntumör som upprepat rapporterats i vetenskapliga studier. 

Appellen och skrivelsen om 5G pekar på visade hälsofaror från exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik inklusive "... ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur. "

5G i Sverige
Post- och telestyrelsen, PTS, meddelade tidigt under 2017 att man planerar tillåta storskaliga experiment med 5G. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning vars konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av visade risker som den redan befintliga strålningen medför kan 5G befaras försämra det allmänna tillståndet och utbyggnaden bör därför stoppas enligt miljöbalken, kap 2, § 10, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.

Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser. Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt och utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker, vilket är oacceptabelt enligt gällande internationella konventioner och svensk lagstiftning.

PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon. 5G innebär en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare, i människors direkta närhet, på el- och lyktstolpar. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).


Kontaktpersoner bland undertecknare:

Finland: Rainer Nyberg, EdD, Prof. em., ‪+ 358 6 3211920, NRNyberg@abo.fi

USA: Joel M. Moskowitz, PhD, ‪1-510-643-7314, jmm@berkeley.edu
USA: Beatrice Golomb, MD, PhD, ‪1-858-247-1748, bgolomb@ucsd.edu

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt, fysiskt och via media


Anledningar att skriva under

  • För att min kropp inte mår bra av denna strålning. Och för att vi måste vara rädda om oss. Strålning är ej bra.
  • Det här blir mänsklighetens undergång om vi inte får stopp på det nu!
  • Människan blir sjuk av denna strålning då våra kroppar är bioelektriska

Uppdateringar

2018-03-14 12:42:17 +0100

#Stop5G CBS SF Bay Area Wireless Carriers are installing Millions of Towers across the country to enable the new, faster 5G cellphone technology. KPIX asks the question: Are there legitimate health concerns? Julie Watts reports. (1-25-18)
~original video: https://youtu.be/61h_vuBujw0

01. Like: http://fb.me/Stop5G
02. Follow: http://twitter.com/Stop5G
03. Join: http://fb.com/groups/Stop5G
04. Vote: http://reddit.com/user/Stop5G
05. Bookmark: http://stop5g.whynotnews.eu
06. Subscribe: http://bitchute.com/exomatrixtv

2018-03-14 12:41:10 +0100

University Researches Potential Health Impacts Of 5G
http://www.thelibertybeacon.com/university-researches-health-impacts-of-5g/

2018-02-07 23:59:27 +0100

Susanna Råberg, den 7 februari kl. 19:11 STRÅLNINGSFRÅGAN ÄR STÄNDIGT AKTUELL INOM POLISEN Närpolise berättade att frågan om strålningen hela tiden är aktuell inom polisen och att den liksom snurrar omkring där p g a RAKEL-systemet. Flera personer har fått byta arbetsuppgifter p g a strålningen att de inte har mått bra.
Den ene av dem hade använt en NMT-telefon på spaningsuppdrag under många år. Han berättade att det hade varit dålig täckning på landsbygden. Han hade tryckt telefonen tätt intill huvudet. Han hade fått en tumör och var nu döv på ena örat.
Hans kommentar när jag började ta upp det här med strålningen var att det börjar bli för mycket. Det blir alltid problem när det blir för mycket. https://nyadagbladet.se/halsa/intervju-med-cancerdrabbad-polis-om-rakel-systemet/
Intervju med cancerdrabbad polis om Rakel-systemet – Nya Dagbladet

2018-02-01 22:14:30 +0100

https://vimeo.com/ondemand/mobilizevod

2018-02-01 22:07:27 +0100

The heating effect of microwaves destroys living tissue when the temperature of the tissue exceeds 43° C (109° F). Accordingly, exposure to intense microwaves in excess of 20 milliwatts of power per square centimetre of body surface is harmful. The lens of the human eye is particularly affected by waves with a frequency of 3000 MHz, and repeated and extended exposure can result in cataracts. Radio waves and microwaves of far less power (microwatts per square centimetre) than the 10–20 milliwatts per square centimetre needed to produce heating in living tissue can have adverse effects on the electrochemical balance of the brain and the development of a fetus if these waves are modulated or pulsed at low frequencies between 5 and 100 hertz, which are of the same magnitude as brain wave frequencies.
https://www.britannica.com/science/electromagnetic-radiation/Microwaves#ref307314

2018-02-01 22:06:17 +0100

https://www.britannica.com/science/electromagnetic-radiation/Microwaves#ref307314

2018-01-24 21:23:33 +0100

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/090616_mobilstralning.html

2018-01-24 21:21:17 +0100

https://www.aftonbladet.se/debatt/article11912237.ab

2018-01-24 21:20:11 +0100

http://jackabacon.com/article/trd-sjuka-frn-strlning

2018-01-24 21:18:55 +0100

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/090909_mobil.html

2018-01-24 00:31:33 +0100

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/fakta/faktablad/

2018-01-08 22:19:19 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-01-07 23:39:08 +0100

Finns det inte gränsvärden som skyddar oss?
De gränsvärden (referensvärden) för mikrovågsstrålning som gäller i Sverige och flera andra länder är framtagna av en organisation kallad ICNIRP. De skyddar uttryckligen endast mot akuta effekter, då strålningen är så intensiv att den orsakar uppvärmning inom 30 minuter. De utesluter uttryckligen konstaterade risker i form av cancer och mikrovågssyndromet. Ökad risk för dessa sjukdomar har konstaterats långt under ICNIRP:s gränsvärden. Exempelvis är gränsvärdet för mobilmasters 3G-4G-strålning 10 000 000 µW/m2, men ohälsa har observerats redan från och med 100 µW/m2. Kritiker hävdar att gränsvärdet är föråldrat och inte anpassat för den typ av användning av trådlös teknik vi har idag samt den dygnet-runt exponering som vi alla utsätts för i ökande grad. De tar heller inte hänsyn till särskilt känsliga grupper som barn och gravida, utan har som utgångspunkt en vuxen man. LÄS MERA HÄR:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/4103-2/

2018-01-07 23:37:06 +0100

Det här behöver du veta om strålning
All trådlös teknik avger mikrovågsstrålning (även kallad radiofrekvent strålning) för att möjliggöra kommunikation mellan olika enheter. Kring all elektrisk och elektronisk utrustning uppstår, i olika hög grad, elektriska fält, och när den är igång även magnetfält. Ofta används samlingsbegreppet elektromagnetiska fält för dessa typer av strålning. (pdf av denna text)
Vilka är de vanligaste strålningskällorna?
LÄS MERA HÄR:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/4103-2/

2018-01-07 23:32:42 +0100

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/4103-2/

2017-12-31 08:47:51 +0100

500 underskrifter nådda

2017-12-27 23:57:10 +0100

Studein om Garci Quintana skolan där barn fick canser
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2003/11/07/oncologia/1068206123.html
och
http://www.elnortedecastilla.es/20120323/local/valladolid/caso-garcia-quintana-cumple-201203232055.html

2017-12-27 23:05:32 +0100

http://www.vagbrytarenstockholm.se/artiklar/experiment-med-barn/index.htm

2017-12-27 17:59:16 +0100

Faktablad om mobilmaster och hälsa
Mikrovågsstrålningen som sänds ut från mobilmaster och mobilbasstationer innebär en hälsorisk. Det finns gott om rapporter från människor som samstämmigt vittnar om ohälsosymtom och sjukdomar, inklusive cancer, sedan mobilmaster etablerats i närområdet. Upprepade forskningsresultat bekräftar människors erfarenheter. Strålning från mobilmaster är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC.
De vanligaste rapporterade symptomen av mobilmaststrålning är:
• Huvudvärk
• Sömnproblem
• Yrsel, illamående
• Tinnitus
• Sämre immunförsvar, ökad infektionsbenägenhet
• Nedstämdhet, depression
• Oro, ångest, ökad irritabilitet, stresskänsla
• Trötthet
• Hjärtproblem, hjärtarytmier
• Minnesproblem, orienteringsproblem, koncentrationsproblem, svårighet att tänka klart

2017-12-27 17:45:01 +0100

– Jag kan inte förstå hur vi kan lägga våra barns hälsa och välbefinnande i händerna på storbolag som Apple, Microsoft, Samsung med flera.Skärmar skadar våra barn – det är de som kommer att få betala priset. Detta är den tyske professorn Manfred Spitzers ord, och för dem fick han stående ovationer från åhörarna vid ett seminarium hos Svenska Läkarsäll-skapet i Stockholm den 27 november.
Läs hela artikeln:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/12/ett-brott-att-satta-skarmar-framfor-barn-anser-professor/

2017-12-27 17:44:52 +0100

Myndighet på Cypern informerar om de särskilda riskerna för barnen – bättre än Sverige på att skydda barnen
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/cypern-skyddar-barnen-battre-an-sverige-mot-stralning/

2017-12-27 17:44:37 +0100

Här är länk till appellen på initiativ av cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell om en strålningsfri skola
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/04/anvand-inte-tradlos-teknik-i-skolan-forskare-och-lakare-oroade-for-barns-halsa/

2017-12-27 17:44:07 +0100

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/moratorium-for-5g_H5023368

2017-12-27 17:44:02 +0100

länken till motionen om en strålningsfri skola.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stralningsfri-skola_H4022789

2017-12-27 17:23:14 +0100

https://youtu.be/GJPTzaNkcUk

2017-12-27 17:11:37 +0100

Maria feychting och anders ahlbom, professorer vid karolinska institutet i stockholm.... leder helt enkelt sverige bakom ljuset i frågan om strålning och hälso-och sjukvård - från hälso-och hälsa och ner till en lekman. - einar flydal

https://einarflydal.com/2017/12/12/nar-tankemonstre-gjor-blind-slik-skaper-to-professorer-falsk-sannhet/#more-26176

2017-12-27 17:04:29 +0100

https://www.vaken.se/prof-martin-pall-hur-mobilstrålning-wifi-emf-skadar-oss/

2017-12-27 17:03:58 +0100

https://www.naturalnews.com/2017-12-26-new-questions-emerge-over-cell-phones-damaging-brains-with-radiofrequencies.html

2017-12-27 17:03:28 +0100

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-12-20-frankrig-forbyder-mobiler-i-skolen-og-vi-boer-goere-det-samme-mener-eksperter

2017-12-27 17:02:59 +0100

https://www.vaken.se/stralning-far-blodcellerna-att-klumpa-ihop-sig/

2017-12-27 17:02:27 +0100

https://vimeo.com/123468632

2017-12-23 00:52:15 +0100

https://techcrunch.com/2017/12/15/dont-keep-cell-phones-next-to-your-body-california-health-department-warns/

2017-12-23 00:09:05 +0100

https://youtu.be/F0NEaPTu9oI

2017-12-22 21:04:33 +0100

https://youtu.be/4QV_HM5Cj-s

2017-12-22 16:35:35 +0100

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/08/cancerexpert-bevisen-kan-inte-langre-ignoreras-mobilstralning-orsakar-cancer/

2017-12-22 16:35:04 +0100

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/10/5G-broschyr_webb.pdf

2017-12-22 16:34:30 +0100

https://youtu.be/bgGJeOVEdQs

2017-12-22 16:33:49 +0100

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/11/felaktig-miljohalsorapport-fran-folkhalsomyndigheten-om-stralningsrisker/#

2017-12-22 16:33:24 +0100

https://youtu.be/JmDz0HOzvVU

2017-12-21 15:21:27 +0100

100 underskrifter nådda

2017-12-21 11:41:54 +0100

50 underskrifter nådda

2017-12-21 09:40:07 +0100

25 underskrifter nådda

2017-12-21 07:47:45 +0100

10 underskrifter nådda