Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skogsstyrelsen

Sluta avverka värdefull skog på grund av barkborre!

Kampanjen är avslutad.

Sluta avverka värdefull skog på grund av barkborre!

Skriv under detta upprop om du liksom Naturskyddsföreningen i Östergötlands skogsgrupp vill att Skogsstyrelsen ska:

• Prioritera pågående ärenden där avverkningsanmälningar registrerats i skogar med kända naturvärden, särskilt nyckelbiotoper. Dessa områden ska inte avverkas om inte mycket särskilda skäl föreligger, och det ska inte ske utan samråd med myndigheten och väl grundade beslut.

• Uppmana skogsägare att inte avverka hela bestånd där endast en mindre andel utgörs av gran, med barkborren som förevändning. Lövträd och äldre död granved ska lämnas i så stor utsträckning som möjligt.

• Förespråka att bekämpningsåtgärder detaljplaneras, särskilt i områden med naturvärden. Detta är ett krav vid åtgärder i naturreservat, och samma krav bör ställas inom andra områden med likvärdiga naturvärden, även de som i nuläget saknar formellt skydd (som nyckelbiotoper). Det finns flera olika metoder för bekämpning av barkborre och en utredning bör ske kring vilka av dessa som är mest lämpliga i varje enskilt fall. Om markägare saknar kunskap ska samråd med experter sökas.

• Användning av pesticider bör inte rekommenderas om inte mycket särskilda skäl föreligger. Detta riskerar att medföra mycket negativa effekter på andra skogslevande arter, inklusive barkborrens fiender.

• Sprida mer kunskap kring förebyggande åtgärder. Granbarkborren gynnas av torka och att då plantera gran på torra marker som är bättre lämpade för tall ökar risken för angrepp. Monokulturer med enbart gran, där alla träd är lika gamla och lika stora, ökar också sårbarheten. Blandskog och hyggesfria skogsbruksmetoder är alternativ som både gynnar djur och växter och ökar skogens motståndskraft mot skadeangrepp, brand, och storm. Skogsstyrelsen bör förespråka detta i större utsträckning än idag.

Skogsgruppen Naturskyddsföreningen i Östergötland kommer att överlämna dessa krav/rekommendationer tillsammans med underskrifterna till Skogsstyrelsen. Tack för din medverkan!

Varför är det viktigt?

Granbarkborren har blivit ett hett ämne. Under den extremt torra sommaren 2018 angreps många skogar svårt av den fruktade skadeinsekten. Detta innebar stora ekonomiska förluster för skogsbruket, och oron för nya angrepp under 2019 är stor. Skogsstyrelsen riktar nu uppmaningar till skogsägare att avverka skogar som anses särskilt sårbara för angrepp. I vanliga fall får en skogsägare avverka först 6 veckor efter att denne gjort en avverkningsanmälan till skogsstyrelsen. Men nu kan skogsstyrelsen ge dispens för att avverka tidigare om skogen angripits av barkborre.

Det finns risk för att Skogsstyrelsens goda intentioner kommer att leda till mer förödande konsekvenser än de som barkborren ställt till med.

På grund av den stora oron för angrepp så avverkas nu skogar i ett högt tempo. Risken är därför stor att man inte gör några väl underbyggda och avvägda beslut. Hela skogar avverkas ofta trots att få träd är angripna, även skogar där lövträden dominerar. Lövträd kan inte angripas av granbarkborre, och de är redan nu en bristvara i våra skogar. Lövträd, liksom gammal död ved, behövs för den biologiska mångfalden. Att spara dessa i skogen kan dessutom gynna barkborrens naturliga fiender.

Barkborreangrepp kan i värsta fall användas som en förevändning för att avverka områden med höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper och planerade naturreservat. Det finns flera exempel på detta bara i Östergötland. Nyckelbiotoper har de element som är viktiga för växter och djur, inte sällan för utrotningshotade arter. Till exempel kan där finnas gamla träd och död ved som är viktiga och till och med avgörande för många växters och djurs överlevnad. Om nyckelbiotoperna avverkas eller om död ved forslas bort riskerar därför de utrotningshotade arterna som lever där att dö ut helt.

Läs gärna mer i Skogsgruppens artikel om avverkningen av värdefulla skogar:
https://ostergotland.naturskyddsforeningen.se/2019/05/01/vardefulla-skogar-avverkas-pa-grund-av-barkborre/

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Vi måste skydda och Bevara våra Gammelskogar. Miljöfrågan ligger i fokus i tiden som är. Borde vara självklart och för kommande generationer framåt.
  • För att vi måste börja skydda våra sista naturskogar.
  • Jag vill att skogsavverkningen ska förändras till det bättre. Avverkningen pågår på liknande sätt som den alltid har gjort. Förr i tiden saknades djupare kunskaper om skogen och skogsindustrin förstod inte konsekvenserna av avverkningen. Men idag vet vi mer. Kunskaperna finns och kvar återstår att förändra skogsbruket till det bättre. Det är helt orimligt och omoraliskt att avverka skog på gamla grunder och normer.

Uppdateringar

2019-05-05 19:56:57 +0200

100 underskrifter nådda

2019-05-04 22:26:31 +0200

50 underskrifter nådda

2019-05-04 17:23:14 +0200

25 underskrifter nådda

2019-05-04 16:16:03 +0200

10 underskrifter nådda