Skip to main content

Till: Myndigheterna & Politikerna

Stoppa avverkningen av skog i Sorsele

Stoppa avverkningen av skog i Sorsele

Stoppa den klimatfientliga & naturskadliga avverkningen av skog som Sveaskog håller i.

Varför är det här viktigt?

I Sorsele planeras slutavverkningar i en naturskog med höga naturvärden. Det är flera avverkningsanmälningar på sammanlagt 109,9 hektar i skogen på berget Njuöniesvarrie. Ett skogsområde som egentligen ska sparas från skogsbruk, en så kallad frivillig avsättning, som nu ska bli ett jättehygge. Skogarna kring Sorsele är redan hårt avverkade i alla väderstreck.

Naturskyddsföreningen i Sorsele har inventerat skogen och funnit 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade. En av dem är den sällsynta och starkt hotade svampen urskogsporing. Områden där urskogsporing växer ska undantas från skogsbruk, enligt Artdatabanken. Annars finns risken att svampen dör ut. Förutom många andra hotade svampar, mossor, växter och lavar så finns det även lavskrika, tretåig hackspett, spillkråka och tjädrar i skogen. Arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen och ska vara skyddade enligt EUs fågeldirektiv. Avverkningsanmälningarna ligger bredvid varandra och de kommer tillsammans att bilda ett jättehygge när allt är avverkat. Men enligt en tillfrågad skogskonsulent på Skogsstyrelsen finns det inget som reglerar storleken på hyggen.

Text: Natursidan.se


Anledningar att skriva under

  • Rika bolag kan inte diktatoriskt bestämma om att ödelägga alla våra skogar!
  • Omvandlingen av de sista naturskogar med lång kontinuitet till livlösa, sterila tallåkrar och jämnårigar industriplantager måste stoppas. Det här exemplet visar som befarat tydligt att "frivilliga avsättningar", som skogsbruket gärna räkna in i deras areal "skyddad skog", bara är gröntvättad produktionsskog. Fy skäms Sveaskog.
  • Har jobbat med skydd av fjällnära skog

Uppdateringar

2019-01-18 22:36:30 +0100

500 underskrifter nådda

2019-01-15 08:43:17 +0100

100 underskrifter nådda

2019-01-14 22:59:21 +0100

50 underskrifter nådda

2019-01-14 20:23:31 +0100

25 underskrifter nådda

2019-01-14 19:42:11 +0100

10 underskrifter nådda