Hoppa till huvudinnehåll

Till: naturintresserade i Göteborgstrakten

Hårssjön - Rambo mosse

Gör gemensam sak med Göteborgs Ornitologiska förening och protestera mot Härryda kommuns beslut att avstyrka de långt gångna planerna att bilda naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse. Staten erbjuder sig att lösa in både kommunens och privata markägares mark.

Varför är det viktigt?

Länsstyrelsen fick redan 2004 regeringens uppdrag att planera för skydd av tätortsnära naturområden i Göteborgsregionen. Där ingår förslaget om att skydda Hårssjön – Rambo mosse som naturreservat. Syftet är att bevara och utveckla ett större storstadsnära naturområde med stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Området har dessutom högsta naturvårdsklassning i både Härrydas och Mölndals naturvårdsplaner. Det består helt av naturskog och har därmed stort värde för många arter som nattskärra, mindre hackspett och lärkfalk, för att nämna några.
Med anledning av beslutet har vi ställt ett antal frågor till alliansens partier samt SD. Vi efterlyser svar på varför de röstade emot förslaget att bilda naturreservat. Vi undrar också om de verkligen kan garantera att skogen i området får vara orörd eller att den kommer att skötas för att värna naturvärdena. Vi tycker också att beslutet rimmar illa med att Naturvårdsverket utsett Härryda kommun till en av årets friluftskommuner! I Härryda kommun är endast 3,6 % av arealen naturskyddad, att jämföra med Mölndal, Göteborg och Partille som har mellan 12 och 13 %. Sedan kan man ju undra om det inte är slöseri med kommunens skattemedel att tacka nej till sex miljoner kronor och att kommunen dessutom kommer att själv få bekosta skötseln av området.
Rambo Mosse, 435 42 Pixbo, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-12-01 07:20:52 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-27 14:53:07 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-27 07:27:11 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-26 23:18:21 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-26 21:23:06 +0100

10 underskrifter nådda