Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker, föreningar & medborgare

Namninsamling mot det nya förslaget till detaljplan för Centrala Telefonplan

Förslaget i sin nuvarande utformning innebär en kraftig och oåterkallelig negativ inverkan på Telefonplans unika karaktär och Hökmossens trädgårdsstad. Förslaget inkluderar att permanent riva kulturhistorisk intressant byggnation, omritning av gamla kvartersdragningar och ingrepp på befintlig natur och grönytor med stora konsekvenser för nuvarande och kommande invånare i Telefonplan och Hökmossen. Det nuvarande förslaget innebär att den naturliga och gröna övergången mellan Telefonplans centrum och Hökmossens trädgårdsstad med bergsformationer, träd och gröna ytor ersätts med nya hus som kraftigt avviker från områdets tidigare arkitektur och formspråk.

Området klassas som ett av Sveriges tolv viktigaste industriminnen och är den enda miljö som ligger i en storstad. Från 1940-talet hade LM Ericsson sitt huvudkontor och sin huvudanläggning här till strax efter millennieskiftet. Företaget var en del av området och engagerad i bostadsbyggandet, rekreations- och grönområden, drev fritidsverksamheter och daghem, utbildningsverksamhet och erbjöd sjukvård till de anställda och deras familjer.

I anslutning till LM Ericsson byggdes Hökmossens trädgårdsstad som en del av egnahemsrörelsen där många som arbetade på fabriken eller kringliggande serviceinrättningar bodde. Området är klassat som kulturhistoriskt unikt (blå, grön och gulmärkt) och viktigt inte bara för de som bor i Telefonplan och Stockholmare i allmänhet utan även nationellt. Området i sin helhet har genom sitt uppförande och historia en för Sverige och världen unik social och företagshistorisk miljö.

Vi är stolta över vårt fina Telefonplan och dess historia. Vi välkomnar en utveckling av området men vill att utvecklingen sker med hänsyn till Telefonplans och Hökmossens kulturella, miljömässiga och sociala värden. Vi vill att Telefonplan ska behålla sin själ i samband med exploateringen så att nuvarande och framtida generationer ska kunna få en god livsmiljö och att viktiga områdesspecifika kvalitéer tillvaratas. Vi vill att en framtida hållbar utveckling, förutom ekonomiska överväganden, ska inkludera hänsyn till människor, miljö och områdets historia. Förslaget i sin nuvarande utformning innebär en kraftig och oåterkallelig negativ inverkan på Telefonplans unika karaktär och Hökmossens trädgårdsstad.

Varför är det viktigt?

Vi anser att förslaget till ny detaljplan till delar behöver göras om och bygger på undermåliga utredningar som saknar tillräcklig hänsyn till:

• En varsam övergång mellan Hökmossens trädgårdsstad och centrala Telefonplan.
• Värnandet av kulturhistoriska värden och områdets unika karaktär.
• En grön infrastruktur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.
• En nybyggnation som respekterar områdets historiska arkitektur och formspråk.
Telefonplan, Hägersten, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-02-01 09:58:51 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-19 15:33:53 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-17 09:54:57 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-17 06:43:43 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-16 23:12:17 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-16 22:23:43 +0100

10 underskrifter nådda