Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Jönköping

Bevara kulturmiljön i Jönköping

Hej,

Vi hoppas att ni som ledamöter i Jönköpings kommunfullmäktige är villiga att lyssna på alla oss som vill bevara kulturmiljön runt Östra torget och Kanalgatan. Det vi ber om är en bordläggning av ärendet i augusti och ett omtag där vi som stadsbor ges både större inblick i och bättre möjlighet att påverka östra centrums framtid. Som det är idag har kommunen vare sig kommunicerat kostnader eller planering tydligt. Det är märkligt då det rör sig om ett centralt område i en historiskt viktig miljö med en för stadsdelen ovanlig grönska som betyder mycket för många.

Varför är det viktigt?

Vill du som läser detta att vi som stadsbor ska få vara mer delaktiga i hur en unik kulturhistorisk miljö i Jönköping ser ut i framtiden? Då har du kommit rätt, tillsammans kan vi höja rösten mot en förfärande planerad förändring där Östra torget delvis bebyggs och Kanalgatan längs 1700- och 1800-tals bebyggelse förlorar sina träd och sin unika karaktär. I dess ställe föreslås dubbla bussfiler och utrymme för spårvagn, från torget till Ulfsparregatan.

En underskrift betyder att du ställer dig bakom kravet på bordläggning av ärendet och bättre insyn i kommunens framtida planering för området. Bakom kampanjen står Jönköpings Hembygdsförening – Gudmundsgillet.

Tillsammans kan vi få det att ske!
(Tänk på att alla i hushållet kan skriva på varsin gång)

______________________________________________________________________________________

Debattartikel i J-P 230629 Återges nedan:

Döm om vår förvåning då vi i början av juni läste i J-P att trafikförslaget på Öster fått Trafikverkets bidrag och var moget att gå vidare till omröstning. Normalt sett hade vi i hembygdsföreningen då för länge sedan fått dokument av kommunen för påseende och kommentar, då vi utifrån våra kunskaper är en av de organisationer som tillfrågas vid detaljplanförslag. Särskilt märkligt då såväl Östra torget som Kanalgatan är del av stadens äldsta stadsplan från åren efter branden 1612, och miljön som berörs delvis består av 1700- och 1800-tals bebyggelse.

Det krävdes en hel del nystande från vår sida innan vi förstod varför vi inte fått yttra oss, och på vägen lärde vi oss mycket om förslaget. Kommunen nämner t ex inte i sin pressrelease att åtgärderna på Öster och i andra delar av staden tillsammans med utlovade motprestationer kostar oss 90 miljoner kronor, ovanpå de 60 Trafikverket står för. Lika häpnadsväckande är den beräknade målsättningen, att 170 000 invånare 2035 årligen gör 200 kollektivtrafikresor var. Det är närmast en fördubbling av dagens resande, och tilläggas bör att SCB beräknar Jönköping till 160 400 år 2040.

Mest förvånande var dock beskedet att ”inget av de planerade arbetena avviker från gällande stadsplan eller detaljplan”. Aha, det var därför ingen tillfrågats och ingen plan ställts ut. Samtidigt står i en av de gällande planerna att ”Östra Storgatan är en huvudgata med genomgående busslinjer och biltrafik. Kanalgatan är i första hand en angöringsgata med parkering i gatans mitt.”, snudd på det omvända mot förslaget. Hur kan det inte anses avvika? Överlag ges de äldre husen längs den föreslagna sträckningen omfattande skydd i detaljplanerna. Tyvärr gäller det inte gatans snart 100 år gamla utformning, med allén i mitten som visar kanalens väg.

Enligt vår mening garanteras dock ett sådant skydd genom kommunens bevarandeprogram och områdets status som riksintresse för kulturmiljövård. I kommunens dokumentation skrivs ”Stadsdelens historia uttrycks bland annat via dess hus, gator, parker och torg.” I ett styrdokument för riksintresset nämns gatan och torget i första meningen och på annan plats står att målsättningen är ”att bevara områdets kulturvärden och speciella karaktär”. Tvivelsutan har dessa aktörer sett bortom detaljplanens snäva fastighetsskydd och inkluderat såväl gatan som torget i områdets karaktär, identitet och skyddsvärde. Är det bara tomma ord som enkelt kringgås utan att Jönköpingsborna närmare informeras och får uttrycka sin åsikt? Allén borde dessutom vara skyddad av miljöbalkens biotopskydd.

För att säkerställa den demokratiska förankringen i beslutet föreslår vi att ärendet bordläggs till dess kommunen genomfört en uttömmande dialog med medborgarna om framtiden för ett kulturhistoriskt unikt område. Vi har rätt till både insyn och åsikter. Samtidigt vill vi uttrycka vår bestämda ståndpunkt att både Kanalgatan och Östra torget skall ges tydligare uttryckt skydd i alla skrivelser som tillvaratar kulturhistoriska intressen kring området. Gällande busstrafiken föreslår vi att Odengatans lämplighet som huvudgata undersöks närmare efter den temporära trafiken där.

Vi har startat en namninsamling för att samla dem som tycker som vi.

Styrelsen, Jönköpings hembygdsförening – Gudmundsgillet

Foto: Jönköpings Läns Museum JM.2011-1-371
Jönköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-11-15 02:18:43 +0100

2023-11-14 meddelade Jönköpings-Posten att delarna om Östra torget, Kanalgatan och Birkagatan lyfts bort från förslaget. De ska istället utredas vidare och återkomma till Stadsbyggnadsnämnden senare. En viktig delseger för oss som vill bevara områdets unika miljö!

Kvar blir dock förslaget om korsningen Klostergatan/Kungsgatan, nya busskörfält etc.

2023-07-10 21:06:46 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-07-04 17:02:31 +0200

500 underskrifter nådda

2023-07-02 20:40:24 +0200

100 underskrifter nådda

2023-06-22 19:08:34 +0200

50 underskrifter nådda

2023-06-21 08:50:50 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-20 22:14:44 +0200

10 underskrifter nådda