Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lokalpolitiker i Åre kommun

BEVARA ULLÅDALEN

BEVARA ULLÅDALEN

Byggprojektet i Rödkullen (Åre) kommer att förändra Ullådalen för all framtid. Fjällvyn byts ut mot exklusiva turistboenden som riskerar att gapa mörka och tomma stora delar av året. Utredningar och remissvar visar på omfattande påverkan på naturen, rennäringen, samt risken för skred. För boende och gäster i Åre försvinner en viktig och unik närhet till en magisk naturupplevelse. Vi vill be Åres folkvalda att ta hänsyn till projektets påverkan ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
Så, skriv under och låt oss stoppa projekt Rödkullen och bevara Ullådalen.

Varför är det viktigt?

Rödkullen, som är en del av Ullådalen, ligger nära Åre by och är ett viktigt område för kommunens invånare när det gäller friluftsliv i vardagen. Tillgången till tätortsnära, storslagen natur som Ullådalen är ovanlig och gör Åre till en unik plats. Ullådalen står för livskvalitet och en plats för andrum för oss som bor här. Ullådalen är en stor del av Åres varumärke och en viktig plats även för våra gäster. Tätortsnära natur är viktig för den hållbara utvecklingen av ett område, en utveckling som långsiktigt tar hänsyn till ekonomi, människor och natur, vilket slås fast i riksdagens handlingsplan för Agenda 2030.

Den splittring av naturen som kommer att ske om Ullådalen bebyggs påverkar upplevelsen av naturen. Upplevelsen av ett sammanhängande naturområde som är tillgängligt för alla lyfts alltmer fram som en viktig faktor för människors välbefinnande i vardagen. Splittringen av naturmiljöer är också ett av de största hoten mot biologisk mångfald, då dessa skapar barriärer i naturen. Barriärerna gör det svårt för arter att sprida sig, medan större sammanhängande områden gynnar fler naturtyper och därmed också fler arter.

Miljökonsekvenserna av byggprojektet är omfattande och hotade arter i området kommer att försvinna i takt med att naturen försvinner för att göra plats för byggnader och parkeringar. I Rödkullen och Ullådalen finns områden med höga naturvärden, bland annat områden med äldre träd och död ved. Dessa behövs för den biologiska mångfalden och för naturupplevelsen, och dessa områden riskerar att minska eller helt försvinna om en exploatering av området tillåts ske.

Åre klassades så sent som i höstas som ett högriskområde för skred och ras med riksintresse, och i MKBn (Miljökonsekvensbeskrivningen) framgår att terrängen i Rödkullen till stora delar är brant och instabil. En exploatering i Rödkullen och Ullådalen ökar andelen konstgjorda, hårda ytor, något som man vet ökar risken för ras, skred och slamströmmar. Om dessa drar med sig gårdar och hus i framtiden, är det inte första gången i Åres historia som detta sker. Bara i området nedströms projektet har det dokumenterats flera stora skred på 1940- och 1960-talet där ett oroväckande djupt begravt lerlager bidragit. Ett jordras eller skred i Ullådalen leder med största sannolikhet till att åar och bäckar drar med sig stora mängder jord ut i sjön. I Ullån och Åresjön finns idag arter och naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv, så kallade Natura 2000-områden.

MKBn påvisar en stor negativ påverkan på rennäringen genom att exploateringen i delar planeras på mark inom riksintresset för denna näringsgren. Rennäringen i Kalls sameby är redan ansträngd p.g.a. exploateringen inom deras renbetesområde.

Åre är känt för sin stora andel turism och vi är många som har flyttat till denna fantastiska plats för att vi en gång var här som turister. Besöksnäringen är och kommer att fortsätta vara viktig för Åre, men det finns allt fler höjda röster för att Åre, redan nu, är drabbat av överturism. Överturism innebär att själva platsen tappar sitt värde på grund av turismen, och lyfts alltmer fram av besöksnäringen som ett ökande problem. I Rödkullen planeras för ytterligare 7200 bäddar, samtidigt som Åres skidsystem redan i dag belastas hårt av långa liftköer och en otillfredsställande skidupplevelse under högsäsong. Det finns idag inte en plan för hur skidsystemet som Skistar driver ska hantera ytterligare 7200 gäster.

MKBn påvisar också problem som rör ökad trafik i redan hårt belastade områden. Det finns även en oro för vad som händer med avloppsvattnet då reningsverket redan idag pressas hårt under högsäsong. Kapaciteten i avloppssystemet upp till området utreds idag och kan behöva bytas. Kostnaderna för en förbättring av avloppssystemet har vid tidigare projekt inte följt praxis och betalts av exploatören, utan har istället landat på kommunen, det vill säga kommunens invånare.

Det saknas idag underlag som bekräftar de projektpositiva påståendena från politiskt håll. Vi efterlyser fortfarande underlag kring hur mycket intäkter projekt Rödkullen ger kommunen. I media fick vi även höra att “Åre riskerar att hamna i en negativ spiral” om projektet stoppas, men det saknas underlag som bekräftar varför ett bevarande av Ullådalen skulle få så allvarliga konsekvenser. Politikernas beskrivning av projektet känns väldigt onyanserad, för vi ser hur Åre blomstrar, och så länge vi kan fortsätta erbjuda storslagen fjällnatur utanför dörren och samtidigt skapa ännu fler året runt arbeten, så kommer Åre sannolikt fortsätta att blomstra.

Det är utom allt tvivel att ett godkännande av projektet ger oåterkalleliga konsekvenser för naturen, rennäringen och oss människor. Vi vill be Åres folkvalda att ta hänsyn till projektets påverkan ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Så, skriv under och låt oss stoppa projekt Rödkullen och bevara Ullådalen.

Rodkullen, 837 52 Åre, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-11-06 10:54:28 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-11-06 08:13:00 +0100

500 underskrifter nådda

2021-11-05 21:47:59 +0100

100 underskrifter nådda

2021-11-05 21:25:46 +0100

50 underskrifter nådda

2021-11-05 21:17:06 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-05 21:10:06 +0100

10 underskrifter nådda