• Förhindra en ny katastrof: Inför tjockoljeförbud i Blekinge
  Under den tid som Marco Polo sedan olyckan reparerats på ett skeppsvarv i Polen hade TT-Line alla möjligheter att göra färjan säkrare, mer modern och byta bort den farliga tjockoljan som bränsle. Det verkar inte ha skett.  Istället kommer nu Marco Polo tillbaka för att trafikera samma havsområde utanför Blekinge som fartyget läckte ut all olja i och fortsätter som om ingenting hänt.  Det här är fullständigt oacceptabelt. Det får inte gå till så här. Därför uppmanar vi nu alla hamnar i Blekinge att införa ett tillträdesförbud för alla fartyg som använder tjockolja som bränsle och så kallad ”skrubberteknik” för tjockoljans utsläpp. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att liknande oljekatastrofer som den med Marco Polo inträffar igen. Ett viktig steg är att förbjuda alla fartyg som använder den farliga tjockoljan att trafikera hamnarna i Blekinge samtidigt som vi verkar för ett förbud även på allt svenskt territorialvatten och inom EU och globalt. Det är vår moraliska skyldighet att lämna över levande hav och en frisk planet till nästa generation.
  341 av 400 Underskrifter
  Skapad av Magnus Manhammar
 • Bevara lekplatsen Bofinken
  Bofinkens lekplats utgör en av få grönområden i våra kvarter. Lekplatsen är till stor glädje för både stora och små barn samt för förskolorna i området. Här ges våra barn möjlighet till trygg och spontan lek i sitt närområde. Hjälp oss bevara Bofinkens lekplats!
  98 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sanna Hyll
 • Rädda flygskatten
  Den svenska flygskatten infördes 2018, och den fungerar. Flera storföretag klagar på att flygskatten lett till att flyglinjer tvingats lägga ner. Men det är goda nyheter för klimatet, eftersom minskat flygande innebär att utsläppen minskar.  Men nu föreslår regeringen att flygskatten halveras, trots att det skulle leda till kraftigt ökade utsläpp. Enligt regeringens egna beräkningar skulle förslaget leda till drygt 300 000 fler flygpassagerare per år. Det skulle öka utsläppen med 87 600 ton.  Det finns stöd för att minska flygandet. 57 procent av svenska folket vill till och med förbjuda flygresor där destinationen kan nås inom tre timmar med tåg. En överväldigande majoritet, hela 74 procent, vill istället satsa mer på tåg.  Skriv under för att rädda flygskatten! Visa att vi är många som vill att flyget ska betala för sina klimatutsläpp! Foto: Mark Olsen, unsplash 
  6 663 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Klimatgranskaren - din ficklampa i klimatmörkret Picture
 • Stoppa bostadsbygget i Högalidsparken.
  Livsmiljöer för den vilda växtligheten tas för alltid bort i ett stort område. Kulturhistoriskt ingrepp utan förståelse för tanken på hur parken skulle omgärda kyrkan som är högst upp på höjden kommer aldrig kunna återställas om bygget startar.  Ingen svalka kommer ges. Träd som behövs kan inte ersättas med ny beläggning. Vissa träd är närmare 100 år. Luftkvalitet och förmåga att samla vatten kan den nya bebyggnationen inte ersätta.  Ingreppet kommer ge betydande skador på berget och kan ge sättningar i kyrkan. Konsekvensanalysen är bristfällig då man inte tagit hänsyn till klimatförändringar och behov av stora och äldre träd.
  629 av 800 Underskrifter
  Skapad av Mia Nilsson
 • Upprop mot Heidelberg Materials Cements etablering i Ropsten.
  Den viktigaste punkten att trycka på här är frågan om miljöpåverkan för de som bor i området. Kräv oberoende utredande aktörer som inte är Structor AB. Total transparens genom hela processen så att all data kan bemötas. Heidelberg Materials Cementa vill gärna tolka insamlad data fördelaktigt för sin agenda. Sprid information överallt om vad som är på väg att hända. Ju mer motstånd från oss i detta populistiska klimat, desto mer vänder politikerna kappan efter vinden. Detta berör Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden samt de planerade bostäderna där. Wallenstam AB förstår rimligtvis att ingen vill bo bredvid Stockholms största cementfabrik och silo och bör vara angelägna om att sätta hårt mot hårt i Mark- och Miljödomstolen. Kräv att Lidingös politiker agerar kraftfullt mot detta. Om de inte gör det, förlorar de röster.
  553 av 600 Underskrifter
  Skapad av Amina Syrana
 • Avgiftsfri kollektivtrafik i Västra Götaland
  Möjligheten och friheten att röra sig i sin egen stad är en total nödvändighet för att kunna ta del av samhället och för att få vardagen att gå ihop. Vi behöver ta oss till jobbet och skolan, till vårdcentralen och lekplatsen och då är det kollektiva resandet, för många, det enda alternativet.  Göteborg är en segregerad stad, vilket betyder att vi grupperas beroende på exempelvis socioekonomisk status och etnicitet. Skillnaden mellan olika områden är stor och förutsättningarna är ojämlika. Att Göteborgs stads jämlikhetsrapport från 2023 visar att medellivslängen för kvinnor 2020, skiljde sig med 9 år mellan olika områden, är ett tydligt tecken på det. Segregationen går dock att påverka och en välfungerande och tillgänglig kollektivtrafik kan ha en viktig roll att spela. De som bor i områden med sämre ekonomi har inte lyxen av att kunna ta sig fram genom att gå eller cykla in till stan eftersom många bor längre bort från centrum. Många av oss har inte heller råd att äga en bil. Dyr kollektivtrafik är ett hårt slag mot människor i svåra ekonomiska situationer och spär på de ojämlika förutsättningarna än mer.  Vidare har vi allt att vinna på att fler reser tillsammans istället för att var och en transporterar sig i sin egna platsslukande och koldioxidutsläppande personbil. Biltrafiken står enligt naturvårdsverket ensam för omkring 18 procent av våra nationella klimatutsläpp och bidrar till luftföroreningar som leder till tusentals förtida dödsfall varje år. Dessutom tränger bilarna undan oss som ska leva i staden till förmån för nya parkeringar och trafikleder.  Lösningen är inte att alla byter ut sin bil. En elbil tar lika mycket plats som en fossilbil, den slukar resurser vid tillverkning och är allt för dyr för att vara en lösning för alla. Bilen hör hemma där den behövs som mest, där kollektivtrafiken inte är ett alternativ. Det är inte i Göteborgs innerstad.  Infrastrukturministern säger att han inte ställer "olika trafikslag emot varandra". Men genom att lägga 13 miljarder kronor på sänkta bränslepriser och på reseavdrag i förmån för bilåkning, samtidigt som stöden till kollektivtrafiken dras ner, är det precis det han gör. Han ställer olika trafikslag emot varandra och prioriterar dessutom fel. Han har valt att satsa på ett trafikslag som leder till ökade utsläpp, gör luften farlig att andas och tar upp allt mer utrymme i våra städer. Detta istället för att göra satsningar på kollektivtrafiken som har potential att både underlätta för hushåll i ekonomiskt tuffa tider, samtidigt som vi tar ett steg mot ett mer hållbart samhälle.  På hemmaplan, i Västra Götaland, läggs miljonbelopp på ökade kontroller, civila och uniformerade. Allt görs för att minska plankandet, förutom att man tycks ha tappat bort varför människor gör det till att börja med. Biljetterna är för dyra, vi har inte råd.  Vi vill ha politiker som satsar på åtgärder som minskar utsläppen, som skapar en stad där människorna får plats att leva, som gör staden tillgänglig för alla. Därför vänder vi oss till er politiker på VGR. Inför avgiftsfri kollektivtrafik i Västra Götaland för ett mer rättvist och hållbart samhälle. 
  2 909 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Ester Laudon
 • Gör Sverige cykelvänligt! Dags för Sverige att implementera EUs cykeldeklaration!
  Sverige verkar fått punka i EU när det kommer till cykeln och mer hållbar och aktiv mobilitet. Köpenhamn, Paris, Bryssel och Ghent är bara några av många städer som ställer om i länder som just nu rullar om oss i full fart. Under 2024 har EU valt att peka på cykeln som ett centralt färdmedel i transportinfrastrukturen, och EU har klubbat en historisk cykeldeklaration! Sveriges egen infrastrukturminister skrev under, men en signatur räcker inte.     Nu måste regeringen agera och implementera deklarationen!   Med cykeln i centrum blir Sverige mer transporteffektivit, vi skapar mer utrymme för människor, renare luft och mindre klimatutsläpp.
  215 av 300 Underskrifter
  Skapad av Johline Lindholm
 • Snälla MAX, ta tillbaka Lyxshake Vegan
  Alla ska kunna njuta av en Lyxshake
  949 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Meloona Music Picture
 • Stoppa Lindome Logistikpark
  Är du också bekymrad över effekterna av Lindomes Logistikpark? Vill du engagera dig för att skydda vår gemenskap och miljö? Tveka inte att höra av dig! Vi välkomnar fler engagerade grannar som vill bidra, antingen tillsammans med oss eller på egen hand. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad. Mer information finns på våran hemsida lindome.nu
  553 av 600 Underskrifter
  Skapad av Martin Gustafsson
 • Rädda Ulvaskogen som står inför snar kalavverkning!
  Tiden är knapp för att rädda Ulvaskogen, avverkningen kunde redan ha varit igång i det tysta, mitt i häckningsperioden när sagoskogen är en barnkammare,  om inte Naturskyddsföreningen snappat upp det och gjort en överklagan. Nu behöver vi få med oss dig och alla kommunbor som värnar om Ulvaskogens bevarande för att kräva att Ulvaskogens bevarande för framtiden. Att vandra genom skogen som utgör "sagoskog" i den nya serien om Ronja Rövardotter kan vara ett minne blott. Att kunna vandra genom en vacker skog från Åkers Styckebruk och ansluta till Sörmlandsleden likaså. Ett kalhygge med tillhörande timmervägar, påverkar området mycket negativt och är fruktansvärt att se och röra sig igenom. Dessutom är stora närliggande skogpartier redan avverkade. Rent klimat- och miljömässigt är det en katastrof. Och om detta tillåts går kommunen mot flera viktiga delmål i Agenda 2030 som t ex: -Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen - Värna om den biologiska mångfalden som bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen - Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar samt stoppa avskogningen - Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter. - Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar, inklusive för bevarande och återbeskogning. Skogsbolagen har mycket makt men vill vi att de ska bestämma hur våra barns framtida access till naturen ser ut? Det finns andra vägar att gå, exempelvis frivillig avsättning då skogsägaren får ekonomisk ersättning för timmervärdet för att inte avverka skogen. Kommunen skulle i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kunna förhandla med skogsägaren Finja Betong AB om ett permanent bevarande av en för invånarna, turismnäringen och besökare mycket viktig skog nära staden. Höj din röst med oss i gruppen Rädda Ulvaskogen och kräv att skogen bevaras!  Du kan nå oss på [email protected] eller i gruppen Rädda Ulvaskogen på Facebook. Du behövs!
  2 328 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Filippa Freed
 • Inga kärnvapen på svensk mark, tack!
  Kärnvapen är det absolut största hotet mot mänskligheten och aldrig har vi varit så nära ett fullskaligt kärnvapenkrig som just idag år 2024, och Sverige bör, liksom Norge markera att vi inte tänker ha kärnvapen på vår mark. Kärnvapen är det värsta vapnet människan uppfunnits. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle få förödande klimat och miljöeffekter på hela planeten för överskådlig framtid. Sverige ska inte bidra till eskalering.
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marius Alexander Forselius
 • PFAS-gifter!
  För framtida generationer.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulph Wahlbom