• Stöd omställning av Svenska kyrkans skogsbruk!
  Världen och Sverige förlorar växt- och djurarter och hela ekosystem bland annat på grund av det moderna skogsbruket. Klimatförändringar kommer att medföra extremväder som drabbar skogen på olika sätt. Därför behövs ett annat slags skogsbruk som ger motståndskraftiga skogar med livskraftiga ekosystem och stor biologisk mångfald. Svenska kyrkan har med ett stort skogsinnehav möjlighet att gå före, och visa att en sådan omställning är nödvändig, önskvärd och möjlig. Genom att skriva under stödjer du alla dem inom kyrkan som har vilja och makt att förändra.
  195 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nätverket för ett hållbart Skogsbruk i Svenska kyrkan Picture
 • Bevara Skillingeskogen!
  Simrishamns kommun och Österlen, lockar med friluftsliv och rekreation..men unika miljöer, som denna, försvinner i snabb takt till förmån för privat byggnation som gör kustmiljöerna allt mindre tillgängliga för allmänheten. De få publika naturbesöksmål vid kusten som finns kvar, blir allt mer ansatta på flera sätt. Att freda detta område är att investera långsiktigt och på riktigt - i biologisk mångfald, rekreation och hälsa - ett fint sätt att spendera skattemedel på, som gagnar alla; bofasta, hitresta och sist men kanske främst; de som på riktigt bebor naturen, floran och faunan.
  1 418 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Amber Grimfalk
 • Inför nolltaxa i Uppsala län – Kollektivtrafik för alla!
  En avgiftsfri kollektivtrafik är ett måste för ett samhälle som önskar att reducera sina utsläpp och samtidigt stödja de som påverkas mest av omställningen. Skillnaden i effektivitet mellan bilister jämfört bussar eller tåg är enorm. Privatbilismen utgör inte bara ett klimathot utan även ett hot mot folkhälsan i formen av luft- och ljudföroreningar. Därför måste kollektivtrafiken prioriteras. En omställning till kollektivt resande innebär också att plats som tidigare använts för bilism kan användas för bättre syften. Syften som att bygga om parkeringshus till boenden eller föreningslokaler och bilvägar i stan till gågator eller parker. Det handlar om att prioritera människor före bilar. Det är ett prövat och bevisat koncept. För de 100 000 invånare i franska Dunkerque innebar det att hälften har ersatt sina tidigare bilresor med att resa kollektivt. I Sverige införde Avesta kommun med 22 000 invånare nolltaxa redan år 2012, där 40% av bilresor ersattes med kollektiva resor. En förändring som tyvärr år avvecklades 2021 av en högermajoritet, trots dess positiva effekter. Nolltaxa innebär också att behovet av kontrollanter och ordningsvakter som jagar plankare försvinner. Det innebär att ta bort kostsam byråkrati som endast straffar de i samhället som har minst. Under pandemiåret vi har dessutom sett hur ett system byggt på biljettintäkter inte klarar av perioder av kris. För att täcka upp för de minskade intäkter kommer biljettpriserna att behöva bli ännu högre än de redan är idag. Ett system som istället alltid garanteras av samhället för allas fördel är självklart.
  16 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ung Vänster Uppsala Picture
 • Höghus vid Capristranden? Nej Tack!
  Det finns ett omfattande planförslag som går ut på att omvandla området vid Capri, ett av Strömstads populäraste rekreationsområden, till ett stadsområde med höghus på upp till 6 våningar. Här planeras en jättelik hotellanläggning med 140 dubbelrum , bostadshus med 70 lägenheter och en mängd p-platser (244 varav 125 i P-däck) samt en angöringsbrygga nära Capri naturreservat. Hela denna del av kusten ändrar därmed karaktär från vackert naturområde med inslag av kustbebyggelse till att mer likna en storstad. Detta i ett område bara några hundra meter från Sveriges och Norges marina nationalparker med mängder av besökare! Planförslaget ger en kraftig överexploatering av området som får till följd att det tappar huvuddelen av sina värden som viktigt rekreationsområde för bad, strövande, fritidsfiske och båtturism. Besökarna i nationalparken i de svenska och norska områdena får också en helt annan upplevelse än en oförstörd natur då bebyggelsen kommer att synas milsvitt omkring inte minst nattetid Området är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet, där stora bostadskomplex och höghus inte passar alls. Nya byggnader får heller inte synas från havet. Detta är ett unikt rekreationsområde för Strömstad, Regionen, Västkusten och Sverige som inte får förstöras. Skriv på listan. Skriv också gärna till kommunen och ge dina synpunkter. Information om förslag till planprogram finns på Strömstads kommuns hemsida/planprogram för del av Källvik 1:73. (https://stromstad.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochplanering/detaljplaner/delavkallvik173mflkallvikenskursgard.4.eae67a917a760322d337b07.html) Viktigt: Uppgifterna du lämnar när du skriver under listan kommer inte att användas för något kommersiellt syfte eller lämnas ut till någon utan syftar bara till att säkerställa din identitet. Läs personuppgiftspolicyn för mer information.
  1 067 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Annika Hegardt
 • Rädda Södra Hallsta
  Salems kommunstyre vill i samarbete med Sveafastigheter bygga det nya bostadsområdet Södra Hallsta genom att förstöra våtmark, där utdikningen av våtmarken utgör brott mot markavvattningsförbudet. Salems kommun behövde därför genomföra en kompensationsåtgärd för att få dispens från Länsstyrelsen, vilket de för första gången fick 2011. Detta trots att det i samma dokument framkommer att våtmarken har så pass höga naturvärden att den potentiellt hade kunnat bli en nyckelbiotop om den lämnats oexploaterad. Kompensationsåtgärden som valdes var att anlägga en dagvattendamm i Västra Garnudden, en plats som enligt både vittnesmål och dokument från Länsstyrelsens och kommunens egna arkiv har haft en tipp där regelbunden bränning av osorterat avfall har utförts i kommunens regi. Detta innebär risk för att exempelvis dioxiner och PFAS kan hamna i sjön utan att kommunen ens utrett det. För tippen nämns nämligen inte av Salems kommun i något av deras egna dokument om dagvattendammens anläggning. Dessutom medför båda dessa ingrepp i den lokala dagvattenhanteringen större risk för översvämningar. Hela byggprojektet innebär således risk för allvarliga miljökonsekvenser. Det första spadtaget är tänkt att tas redan under hösten 2022, och tills dess måste planerna i sin nuvarande form stoppas! Därför behöver vi ditt stöd i vår kamp! Vi står hittills bakom nätverket Rädda Södra Hallsta: Fältbiologerna, samt lokalklubbarna Stockholms Fältbiologer och Södertälje Fältbiologer Vill du veta mer? Maila [email protected]
  169 av 200 Underskrifter
  Skapad av Fältbiologerna Riks Picture
 • Vi behöver ett Miljöcenter i Stockholm!
  Gå med i kampanjen, vi kan öka engagemanget för miljön i Stockholm och göra något konkret för oss som bor här och för miljön. Syftet med ett Miljöcenter skulle vara att: 1. Erbjuda kunskap om miljöfrågor och hur man kan leva miljövänligt. 2. Informera om och bjuda in till dialog till Stockholms miljöarbete. 3. Hjälpa människor att hitta forum för att engagera sig för miljön.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Suzanne Wallman
 • Nytt namn för Skogsstyrelsen
  Skogsstyrelsen bör ha ett namn som bättre beskriver vad deras huvudfokus är. Då deras nuvarande huvudsakliga uppgift är att ombesörja plantering av träd i ordnade former, där bevarandet av skog är en sekundär uppgift, bör därför namnet återspegla denna prioritet.
  28 av 100 Underskrifter
  Skapad av Simon Kopljar Picture
 • Nej till dyrare SL-resor!
  Kollektivtrafiken är till för att alla Stockholmare ska kunna ta sig runt i staden och på så sätt minska avstånden mellan människor. Kollektivtrafik är också det mest klimatsmarta sättet att resa och borde vara prioriterat. Men nu har ekonomi skötts så dåligt att de ansvariga politikerna kommer göra det ännu dyrare och/eller sämre att resa kollektivt i Stockholm. Det kan innebära dyrare SL-kort som redan höjts år efter år. Prishöjningen kan gälla även andra typer av biljetter och redan idag är SL:s enkelbiljetter bland det dyraste i världen. Eftersom landstingsskatten sänkts och kostnaderna skenat ökar avgiftstrycket på medborgarna som tar den klimatsmarta kollektivtrafiken. Det är dags att politikerna tänker om och stoppar höjningen av biljettpriserna i SL. Hur mycket dyrare blir en enkelbiljett eller ett SL-kort? Det vet vi inte än. Men nu är det dags att vi säger ifrån! Skriv under namninsamlingen så att politikerna vet att vi har ögonen på dem. Vi fick dem att backa år 2015 och vi kan få dem backa igen. Höj inte priset. Försämra inte utbudet. Källor: Dagens Nyheter, Blågröna majoriteten öppnar för höjt pris på SL-kortet, https://www.dn.se/sthlm/blagrona-majoriteten-oppnar-for-hojt-pris-pa-sl-kortet/ Bildcredd: Jorges, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_Tunnelbana_train_C20.jpg
  120 av 200 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Rädda Pyttebroområdet, stoppa bilvägen!
  Pyttebroområdet är ett av Ängelholms mest uppskattade grönområden. Det har stora natur- och kulturvärden och är ett viktigt rekreationsområde. Allt detta förstörs ifall det byggs en bilväg där. En folkomröstning och två kommunalval har redan sagt nej till vägen och den behövs inte heller. Ska kommunen ta klimatförändringarna på allvar och minska sin klimatpåverkan är den direkt olämplig. Ängelholm skulle i stället kunna hämta inspiration från Falkenbergs kommun, som planerar för omfattande nybebyggelse och förtätning utan att bygga ut bilvägnätet. I stället satsar de på hållbar transportplanering med bland annat förstärkning av kollektivtrafiken och utveckling av cykelvägnätet. Skulle detta mot förmodan inte fungera i Ängelholm finns möjligheten att studera alternativa vägdragningar kvar.
  543 av 600 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Rädda Pytteområdet
 • Politiker, ta ansvar inför #klimatval2022!
  Vi befinner oss mitt i en akut klimatkris – vars effekter kryper allt närmare. Trots att denna kris borde vara på allas läppar riskerar valrörelsen att främst handla om andra frågor. Självklart är såväl integration som sjukvård, utbildning och trygghet viktiga frågor, men vi behöver börja i rätt ände. Om vi inte sätter klimatet högst på agendan ... ... riskerar minst 200 miljoner (och kanske så mycket som en miljard) människor tvingas på flykt på grund av klimatkrisen redan 2050 – om inget görs. Sverige kommer att ha ett drägligt klimat längre än många andra länder, så ett värdigt och medmänskligt flyktingmottagande kommer att behövas oavsett. Och ju mer effektiv er klimatpolitik blir, desto färre människor kommer att tvingas på flykt. ... riskerar nya sjukdomar och virus att spridas och ge upphov till nya pandemier. Vi har sett vår sjukvård gå på knäna under pandemin, och att säkra en långsiktigt hållbar sjukvård rustad för kris är viktigt. Genom att sätta klimatet först kan ni bidra till att förhindra pandemier och rädda många människors liv. Bota sjukdomen, istället för att plåstra om ett blödande sår som aldrig kommer att läka. ... kliver nästa generation ut i en otrygg värld utan framtidshopp, och alla som idag arbetar inom yrken knutna till vårt fossila samhälle lämnas åt sitt öde. Genom att prioritera klimat och omställning kan ni säkra utbildning och jobb åt oss för framtiden, bana väg för en cirkulär arbetsmarknad, bygga bort kommande arbetslöshet och kompetensbrist och även skapa framtidstro. Klimatkrisen berör alla delar av samhället. Därför bör ALLA frågor sättas i en klimatkris-kontext. Och detta blir extra viktigt under valrörelsen. Vi väljare förtjänar politiker som tar vår framtid på allvar. Som ger oss trygghet och framtidstro. Vi är många som anser att ni just nu sviker oss på den punkten. Vi som skriver under den här insamlingen kräver därför att klimatfrågan genomsyrar valrörelsen, sätts högst upp på agendan och att samtliga partier levererar konkret klimatpolitik i linje med vad forskningen kräver. #klimatval2022
  1 765 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Klimatklubben Sverige Picture
 • STOPPA SVEASKOG- RÄDDA SKOGEN
  Sveaskog äventyrar den biologiska mångfalden och inskränker samernas renskötsel, kultur och rättigheter. Skogen är dessutom direkt avgörande för våra chanser att hindra klimatförändringarna - den binder kol om den får stå kvar. Förstörelsen måste stoppas!
  15 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sofia Erlandsson
 • Var med och bilda Gemensamhetsskogen på Billingen!
  Vi vill tillsammans skapa en Gemensamhetsskog på Billingen! Vi vill med detta upprop och namninsamling se om vi kan bli en tillräckligt stor kraft för att bygga grunden för detta. Vi hoppas DU vill ge ditt stöd och om du vill, kom med och engagera dig! Vi ser för oss att Gemensamhetsskogen ska drivas som ett kontinuitetsskogsbruk där syftet ska vara att stärka biologisk mångfald. Fällning av träd görs varsamt så att skogen står kvar och får åldras, inplantering görs för att få en större bredd av naturligt förekommande trädslag. Vi vill att Gemensamhetsskogen ska vara praktisk naturvård kombinerad med större möjligheter för människor och föreningsliv att få tillgång till skogen till nytta och nöje, vi vill bygga gemenskap och samarbete, skapa nya naturupplevelser och lärande och ge möjligheter för några att skapa sig en hållbar födkrok baserat på skogen som resurs, men utan att förbruka. Vi hoppas att Skara stift vill vara delaktig med oss och bygga en ny form av gemensam förvaltning av skog och mark. Vi hoppas att lokala föreningar, invånare och näringsidkare vill vara med och påbörja vägen till en Gemensamhetsskog på Billingen! Tycker du att en Gemensamhetsskog på Billingen är en god idé? Skriv under! Vi som startar detta upprop är alla medlemmar i ”Vi som bor i Valleområdet”: Anna-Karin Berglund, Karin Rystedt, Kaj Moberg, Karin Welin, Peter Holm, Tomas Larsson, Eleonor Björnfot, Emma Hurri, Konstantin Kossarelos, Charlotta Andersson, Anders Bergström, Sofia Hultman, Sonia Lindblom.
  370 av 400 Underskrifter
  Skapad av Anna-Karin Berglund