• HBTQI-certifiera Arvidsjaurs kommun!
  HBTQI-certifiering av Arvidsjaurs kommun kommer att ge posiviva resultat och påverka alla kommunens invånare på bra sätt. Här är 12 fördelar av HBTQI-certifieringen: 1. Inkludering och mångfald: Certifieringen signalerar ett starkt åtagande för att skapa en inkluderande och mångfaldsbetonad miljö inom kommunens verksamheter. Det skapar en plats där alla invånare, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, känner sig accepterade och respekterade. 2. Trygga skolor: Certifiering ger lärare kunskap och verktyg för att skapa en trygg och stödjande miljö för HBTQI-elever. Detta är avgörande för elevernas trivsel och inlärning. 3. Bättre arbetsmiljö: HBTQI-certifiering kan förbättra arbetsmiljön genom att skapa en kultur av acceptans och inkludering. Det kan resultera i ökat välbefinnande för anställda och bidra till att attrahera och behålla talangfull arbetskraft. 4. Förebygga diskriminering och mobbning: Certifierade lärare är bättre rustade att förebygga och hantera situationer av diskriminering och mobbning relaterat till HBTQI-frågor. Det bidrar till en tryggare och mer inkluderande skolmiljö. 5. Turism och tillväxt:  HBTQI-certifiering kan göra Arvidsjaur mer attraktivt för HBTQI-turister och invånare. Det kan locka besökare och företag som värdesätter och prioriterar inkludering, vilket kan gynna den lokala ekonomin och samhällsutvecklingen. 6. Inkludera HBTQI-perspektiv i utbildningen: Certifierade lärare är bättre positionerade för att integrera HBTQI-perspektiv i undervisningen. Det breddar elevernas förståelse av olika livsverkligheter och främjar tolerans och respekt. 7. Samhällssammanhållning:  HBTQI-certifiering är ett kraftfullt verktyg för att främja social sammanhållning genom att minska diskriminering och främja förståelse och respekt för olika livsstilar och identiteter. 8. Förbättra elevhälsan: HBTQI-certifiering hjälper lärare att stötta elevernas psykiska hälsa genom att skapa en känsla av acceptans och inkludering. Det kan minska risken för psykisk ohälsa och förbättra den övergripande skolprestationen. 9. Positivt rykte och image: Genom att bli HBTQI-certifierad kan Arvidsjaur bygga ett positivt rykte som en öppen och välkomnande plats. Det kan stärka kommunens image och skapa en känsla av stolthet bland invånare. 10. Förebilder och stöd:  Certifierade lärare fungerar som positiva förebilder för HBTQI-elever och ger stöd och guidning. Det är särskilt viktigt för elever som kan känna sig isolerade eller utsatta. 11. Upfylla lagar och internationella normer: HBTQI-certifiering visar att Arvidsjaurs kommun tar aktivt del i att uppfylla nationella och internationella normer för mänskliga rättigheter och antidiskriminering. 12. Förhindra utflyttning och främja lokal tillväxt: Att skapa en plats där alla kan känna sig hemma bidrar inte bara till att behålla befintliga HBTQI-invånare utan kan också attrahera nya invånare och främja lokal tillväxt och samhällsutveckling.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Konstantin Golava
 • Stoppa utvisningen av brandmansstudenten Amir!
  Amir Mohammadi har flertalet utbildningar i Sverige upp till och med på kandidatnivå, han arbetar och har sin familj och partner här. Han är också HBTQ-person samt ateist. Den 30 november 2023 fick Amir utvisningsbeslut från Migrationsdomstolen. I beslutet står det bland annat: ”Vid bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas. … Klaganden har vistats huvudsakligen i Sverige sedan 2011 och det ifrågasätts inte att han, bl.a. genom sina studier och sysselsättning, har utvecklat sociala relationer och ett privatliv i Sverige, vilket ingivna handlingar också ger stöd för. Vid en avvägning mellan hans rätt till privatliv å ena sidan och statens intresse av en reglerad invandring å andra sidan, anser Migrationsdomstolen emellertid att statens intresse väger tyngre.” Det strider mot bland annat EU-konventionen och FN:s mänskliga rättigheter kring sexuell läggning och religionsfrihet att utvisa Amir. Dessutom utgör dessa två faktorer tillsammans ett stort hot mot Amirs säkerhet, liv och hälsa om han utvisas till Iran. Vi vill att fallet omprövas eftersom det råder synnerligen ömmande omständigheter på flera punkter. Amir Mohammadi förtjänar ett tryggt liv i Sverige. Stoppa utvisningen av Amir! Skriv under nu! /Klasskompisarna på brandmansutbildningen SMO, MSB Revinge #AmirMohammad #BrandmanAmir #Brandman #SMO #MSB #Myndighetenförsamhällsskyddochberedskap #Asylrätt #Utvisning #Migrationsdomstolen #Förvaltningsrätt #FN #Europadomstolen #Mänskligarättigheter
  6 157 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Sacharias Kelldén
 • Låt Altay stanna!
  Vi behöver visa Turkiet att vi inte kan acceptera att man kriminaliserar kärlek, och visa att vi Sverige som land kan bättre. Vi kan inte tillåta att stötta ett land i att normalisera iden att kärlek är en akt av terrorism!
  251 av 300 Underskrifter
  Skapad av River K
 • Lärarstudenter mot angiverilagen
  Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa en angiverilag. Lagen skulle innebära att alla offentliganställda ska undersöka personers lagliga rätt att vistas i Sverige och ange papperslösa till polisen och migrationsverket. Förslaget är ett hån mot oss blivande lärare och ett hot mot vår professionsroll. Lärares främsta uppgift är att garantera elevers lärande och välmående, inte att agera gränspolis. I skolans värdegrund står det tydligt: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor " är de värden som skolan har en skyldighet att gestalta och förmedla. Angiverilagen står i motsättning till skolans värdegrund och den människosyn som krävs för att arbeta i skolans värld. Som blivande lärare är vårt ställningstagande starkt - vi utbildar oss till lärare, inte gränspoliser! Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vill att vi ska ange våra framtida elever. Vill du? Vi uppmanar alla att skriva på namninsamlingen. Skydda våra framtida elever!
  42 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alba Grinneby
 • 20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mikael Svensson
 • STOPPA UTVISNINGEN AV MIKHAIL!
  BAKGRUND: Den ryska staten har, parallellt med invasionen av Ukraina, drastiskt ökat förtrycket mot de egna medborgarna. Civil Rights Defenders beskriver hur de som protesterar mot kriget löper risk att gripas, och att det förekommer rapporter om polisvåld och övergrepp bland de som frihetsberövats (1). När invasionen av Ukraina inleddes befann sig Mikhail redan i Sverige. Migrationsverket har avslagit Mikhail's ansökan om uppehållstillstånd och anser att det inte skulle vara problematiskt för honom att återvända till Ryssland. De föreslår att han istället ansöker igen från Ryssland, även om detta beslut skulle innebära en väntetid på mer än ett år. Samtidigt har Ryssland gradvis urholkat sitt oberoende rättssystem och etablerat en omfattande statlig kontroll över sociala medier och andra digitala övervakningsverktyg, vilket används för att identifiera och undertrycka krigsmotståndare (2). Sedan kriget bröt ut har yttrandefriheten upphävts och alla uttryck för motstånd mot det pågående kriget hotas nu av stränga straff, inklusive upp till 15 års fängelse (3). Vid den första nationella protesten mot kriget i november 2022 arresterades fler än 1300 deltagare (4). Utvecklingen för hbtq-personer i Ryssland har gradvist blivit värre och värre. Enligt en lagändring från 2022 förbjuds all ”propaganda” och allt framförande av ”icke-traditionella sexuella relationer och (eller) preferenser […]” (5). I samma lagtext klumpas hbtq-frågor ihop med pedofili, rapporterar bland andra nyhetsbyrån Interfax. Denna lagstiftning har flertalet gånger fördömts av internationella människorättsorganisationer. Samtidigt pådrivs och eskaleras det osäkra lägret för Rysslands hbtq-grupper av statlig media i koordinerade smutskastningskampanjer (6). De ryska kränkningarna av mänskliga rättigheter har pågått under lång tid. I april 2017 greps hundratals förmodade homosexuella män och fördes bort i Tjejenien (7). Enligt rapportering från den ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta utsattes männen för tortyr eller andra kräkningar och tvingades ange namn på andra hbtqi-personer. I slutet av december 2018 ägde en liknande tragedi rum, då omkring 40 personer som misstänktes vara homosexuella blev kvarhållna och föremål för brutal tortyr och annan misshandel. Minst två dödsoffer har rapporterats som ett resultat av händelsen. Myndigheterna har även agerat genom att förstöra de gripnas pass för att effektivt hindra dem från att lämna landet. Även i andra fall har ryska hbtq-personer blivit arresterade för att förhindra utresa från landet (8). I ett samarbete mellan Sveriges EU-representation och den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders genomfördes 2019 ett möte med ryska människorättsorganisationer och tjänstemän från olika EU-länder, med syftet att gå igenom det människorättsliga läget med fokus på HBTQ-personer i Ryssland (9). På regeringens egen hemsida står att läsa: ”Repressalier, förföljelser, tortyr, HBTQ-personer som berövas sina föräldraskap och barn som förlorar sina föräldrar, farsartade rättegångar och övervakning av digital aktivitet, beskrevs av organisationerna som verktyg för att kontrollera och motarbeta HBTQ-personer och de organisationer som står upp för deras rättigheter.” Den omfattande massövervakningen och åsiktsregistrering som pågår i Ryssland, i kombination med förtrycket av krigsmotståndare och hbtq-personer, utgör en direkt fara för Mikhail. ”Det som väntar är att bli gripen, få fängelsestraff och att bli anklagad för regeringsförräderi, efter det så kommer mest troligt ingen att se mig igen” säger han. Den allvarliga faran han riskerar att möta och den orättvisa behandling han skulle utsättas för är en påminnelse om behovet av att skydda mänskliga rättigheter och individuell trygghet. Vi kräver att Mikhails utvisning stoppas omedelbart! ------------ENG------- Stop the deportation of Mikhail! Mikhail is a beloved colleague who has taken root in Umeå and in Sweden. Here he has built a well-established life, created strong friendships, learned Swedish, and found love in his husband David. In a decision from August 8, the Swedish Migration Agency rejected Mikhail's application for a residence and work permit. According to the decision, he must leave Sweden and travel to Russia in 4 weeks at the latest. The Migration Agency does not take into account the direct danger it would mean for Mikhail, who is a regime critic, war opponent and homosexual, to return to Russia. Deporting Mikhail to Russia not only goes against humanity and empathy, it also undermines the fundamental Swedish principles of democracy, freedom of expression and an independent rule of law. We demand an immediate review of the decision to ensure Mikhail's safety and rights. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) https://crd.org/sv/2022/06/23/tortyr-rysslands-vapen-i-kriget-mot-de-egna-medborgarna/ (2) https://www.nytimes.com/2023/07/03/technology/russia-ukraine-surveillance-tech.html (3) https://www.russiansagainstthewar.se/sv/russian-activist-visa-letter/ (4) https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-protests-more-than-1300-arrested-at-anti-war-demonstrations-ukraine (5) https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rysslands-hbtq-lagar-skarps-ytterligare (6) https://crd.org/sv/2021/11/19/ryska-myndigheter-maste-upphora-attackerna-mot-hbtq-aktivister/ (7) https://www.amnesty.se/agerahub/ryssland-hbtqi-personer-attackeras-och-torteras/ (8 ) https://www.qx.se/samhalle/15462/rysk-gayaktivist-hindrades-utresa/ (9) https://www.regeringen.se/artiklar/2019/02/situationen-for-manskliga-rattigheter-fortsatter-att-forsamras-i-ryssland/
  2 681 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Alexandra A
 • Hissa en prideflagga i Österåker
  Österåkers kommun är den viktigaste aktören i Österåker för att motverka homofobi och transfobi. Därför bör kommunen visa solidaritet med sina medborgare och ta ställning mot hat genom att en gång om året hissa en av de prideflaggor som donerats till kommunen genom tidigare crowdsourcing.
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Socialdemokraterna i Österåker
 • "Malmö – Eurovisions epicentrum 2024
  Jag uppmanar er att stödja min namninsamling för att få Eurovision Song Contest att hållas i Malmö nästa år. Här är några anledningar till varför det är viktigt att Eurovision kommer till Malmö: 1. Mångfald och inkludering: Malmö är känd för sin mångfald och inkluderande atmosfär. Genom att ha Eurovision i Malmö kan vi visa upp Sveriges och Europas kulturella mångfald och skapa en unik och inkluderande musikfest där alla röster får höras och firas. 2. Framtidsorienterad stad: Malmö är en stad som strävar efter innovation och framåtanda. Genom att vara värd för Eurovision kan vi visa upp vår moderna infrastruktur och vår förmåga att hantera stora evenemang på bästa sätt. Detta kommer inte bara att främja staden, utan även hela Sverige och Europa som en plats för dynamiska och framstående musikevenemang 3. Kulturellt utbyte: Eurovision Song Contest är en fantastisk plattform för kulturellt utbyte och att bygga broar mellan länder och kulturer. Genom att välkomna Eurovision till Malmö kan vi främja förståelse, vänskap och samarbete mellan olika nationer och skapa en positiv atmosfär för utbyte av musik, konst och idéer. 4. Ekonomiskt uppsving: Att vara värd för Eurovision är inte bara en fantastisk möjlighet att främja vår stad och region, utan det skulle också innebära ett betydande ekonomiskt uppsving. Evenemanget skulle locka besökare från hela Europa, vilket skulle gynna lokal turism, hotellbranschen, restauranger och andra näringsgrenar, och skapa jobb och tillväxt. 5. Kreativitet och underhållning: Malmö har en blomstrande musik- och kulturscen, och att ha Eurovision här skulle vara en stor ära och en erkänsla av vår stad som en kreativ och underhållningsdriven destination. Det skulle ge lokalbefolkningen och besökarna en möjlighet att njuta av en spektakulär show, fantastiska artister och en minnesvärd upplevelse. Genom att skriva under denna namninsamling kan vi visa vårt stöd för att få Eurovision 2024 att hållas i Malmö. Låt oss tillsammans skapa en oförglömlig musikfest som hyllar kulturell mångfald, inkludering och kreativitet!
  16 av 100 Underskrifter
  Skapad av Olivia Wihlney
 • Öppna en fritidsgård i Södra Varberg!
  Unga som har lagom mycket fritid och som är nöjda med sin fritid har lägre risk för att uppleva symptom på psykisk ohälsa. Forskning pekar även på att unga som är i riskzonen för att hamna i utanförskap är en överrepresenterad grupp på fritidsgårdarna. Det gör den öppna fritidsverksamheten till en särskilt viktig arena för ungas möjligheter till välmående, inflytande och delaktighet i syfte att delta i demokratin.
  963 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av azin vermahmood
 • AVGÅ, Mattias Eriksson Falk!
  SD-politikern Mattias Eriksson Falk stoppade ett luciatåg från Bollnäs folkhögskola för att Lucia använder pronomen hen. För att tåget ”inte uppfyllde kraven för hur ett luciatåg bör se ut”, enligt honom. Är det här verkligen ett problem, Eriksson Falk? Vi är många som tycker ditt agerande är orimligt, respektlöst och opassande i ett samhälle med demokratiska värderingar. Vi behöver stå upp för självklara rättigheter för transpersoner och icke-binära — det här är ett svek i ett inkluderande samhälle. Här kan du läsa mer om händelsen och beslutet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kEMyL6/sd-topp-stoppade-luciatag-saknades-kvinnlig-lucia Mitt inlägg om detta på Instagram: https://www.instagram.com/reel/CmGxKW1AaQv/?igshid=YmMyMTA2M2Y= Skriv under!
  18 198 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Atilla Yoldas Picture
 • Stoppa förslaget om ombildningar och förbud mot fler hyresrätter i förorter i Göteborg
  För att Göteborg redan idag har en mycket lång kö till hyresrätter. Privata hem är ingen lösning för låg- och medelinkomsttagare. Det kräver mycket höga lån som utesluter väldigt många ur medelklassen. Dessutom kan den som äger sin bostad tvingas sälja denna om hen hamnar på försörjningsstöd. Därutöver kan man behöva sälja sin bostad vid finanskriser som den som råder nu till ett underpris som inte täcker bostadens lån.
  81 av 100 Underskrifter
  Skapad av Oskar Brandt
 • Stoppa regeringens förslag om att kunna ändra permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga!
  Värdesätter du mänskliga rättigheter, vill du engagera dig och faktiskt hjälpa till att stå upp för något som du tycker känns fel. Snälla skriv under denna namninsamling som jag med glädje kommer skicka till de ansvariga! När intervjun sändes på SVT så kände jag en personlig avsky och blev otroligt arg över att så många människor släppt in ett parti som SD. Anledningen till att jag kände så är för att min bild av att jobba med människor som flytt från olika länder av olika anledningar, är att de alltid varit de bästa anställda jag hade kunnat tänka mig. Har många vänner med utländsk bakgrund som är helt fantastiska och av det som jag jobbat med eller haft som anställda så har ingen av dem varit dålig på något sätt! Det finns så otroligt många fina människor därute som nu stämplas som ett problem, de känner sig inte önskvärda i Sverige trots att de byggt upp karriär och familj i Sverige. Nu kan de plötsligt riskera utvisning! Detta är inte det Sverige som jag vill leva i! Jag känner att de förslag som SD kommer med innebär att man drar alla människor över samma kam och denna generalisering gillar jag verkligen inte. Jag kan inte vara tyst och känner att jag vill göra detta och försöka påverka. Vill inte vara tyst!
  229 av 300 Underskrifter
  Skapad av Christoffer Halfvards