• Omfördelning av resurser - från bilar till barn
  Nedskärningarna har inneburit: • Sammanslagningar av klasser som innebär att det till hösten blir 32 barn i en av lågstadieklasserna • Förskoleklasserna startade detta läsår med 29 elever i varje klass • Från elevvårdshälsoteamet försvinner till hösten en kurator och en speciallärare • Mest anmärkningsvärt är det kraftiga tappet på fritids som under sommarlovet 2023 förlorade hela 25 procent av personalen (motsvarar minskning från 32 till 24 heltider)   Minskningen av personal motiveras av skolledningen med vikande elevunderlag men vår sammanställning visar att det inte stämmer. Elevunderlaget är oförändrat[1]. På nationell nivå och i Stockholms stad är trenden förvisso minskande barnkullar men inte lokalt  i vår stadsdel. Förklaringen till att Blackeberg inte följer den övergripande trenden kan vara den höga inflyttningen i samband med uppförandet av nya bostäder den senaste femtonårsperioden. Vidare planeras 400 nya bostäder i stadsdelen de närmsta åren, en ökning med ytterligare 10 procent.     Vi föreslår en omfördelning av ekonomiska medel från bilar till barn.     Kommunfullmäktige antog redan 2016 en Plan för gatuparkering[2] som innebär att parkeringen i Blackeberg ska avgiftsbeläggas. Vid försök till införande av boendeparkeringsavgift i Bromma 2018 överklagades beslutet med motiveringen att avgifter endast får användas för att reglera trängsel. Dock råder det kraftig trängsel i Blackeberg. Men inte bara det!  I januari 2024 föll en prejudicerande dom[3] som nu ger kommuner större frihet att avgiftsbelägga parkering. Intäktsbortfallet lokalt uppgår till 5,6 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar åtta lärare eller 13 barnskötare. Står ni politiker för att denna skeva resursfördelning fortsätter år efter år? Det finns flera sätt att finansiera skolan, exempelvis genom höjda avgifter i andra delar av den kommunala verksamheten, via inkomstskatt och statsbidrag. Vi välkomnar alla kreativa sätt och skulle gärna se medel till skolan som inte bara kompenserar för de senaste årens nedskärningar utan också satsar på framtiden. Gatuparkeringen är en lågt hängande frukt: Beslutet är redan fattat och det är bara en tidsfråga innan det ska verkställas. Vad väntar ni på? Pengar till skolan finns redan i kvarteret: Håll med om att det är en elegant, smart och rättvis lösning!     Att avgiftsbelägga parkering marknadsmässigt har flera positiva följdeffekter.     Gatan tillhör i grunden alla men ytan är begränsad och den fördelning som råder i dagsläget är kraftigt ojämlik: Få har tillgång till mycket plats och det är framför allt barnen som är förlorarna som ser sin rörelsefrihet begränsas och hotet från biltrafiken är lika med dödsfara. Dessutom tränger systemet undan kapacitetsstarka färdmedel vilket är ett oklokt sätt att utnyttja resurser. Bilarnas utbredning är vidare ett hinder för grönska vilket är en viktig åtgärd för att skydda samhället från kostsamma skador vid skyfall och andra extremväder som nu ökar. Parkeringsavgifter är ett effektivt styrmedel för att komma tillrätta med dessa problem. Dessutom förbättras luften och minskar stillasittandet, det ökar tryggheten och underlättar för dem som verkligen behöver ha bil att hitta parkering. Pengarna som frigörs kan användas för att kompensera för de kraftiga nedskärningarna inom skolan. Win-win trippel-win! Det är dags för en rumslig och ekonomisk omprioritering - från bilar till barn. [1] Bemanning HT start 2017-2022-2023-2024.xlsx - Google Kalkylark [2] Plan för gatuparkering [3] Beslut Dnr TSV 2022–7647
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Karin Arén
 • Bevara Lasarettsbacken!
  Lasarettsbackens gula hus byggdes som läkarbostäder och har sedan dess inhyst kollektiv och andra stora familjer. Inte sällan möter vi människor som antingen har bott, vuxit upp, haft en vän eller varit på fest här. Husen tillhör en svunnen tid och ett lyckligt nu. De bör även tillhöra framtiden.   Tillsammans för ett bättre Umeå!  Denna namnlista är skapad av konstnärsduon Clara Diab och Mads Christoffersen som i våras skapade och curerade utställningen "The Danger of a Simple Story", i vilken bilden av ett växande Umeå nyanseras. Situationen med privata företag som exploaterar mark och höjer hyrorna engagerar många runt om i Sverige och vi uppmanar dig därför att dela namnlistan på Facebook och andra sociala medier!
  79 av 100 Underskrifter
  Skapad av Clara Diab
 • SPANSKA SKOLAN i Solna riskerar att LÄGGAS NER // El COLEGIO ESPAÑOL corre el riesgo de SER CERRADO
  Vi är många elever, vårdnadshavare och personal som känner en stor oro kring skolans framtid, en skola som vi alla älskar och är stolta över. Rälsen Spanska skolan är en unik verksamhet som följer den svenska läroplanen, men där eleverna även får tre timmar spanskundervisning i veckan. Det är en viktig del i elevernas identitetsskapande där språk- och kulturutbytet skapar förståelse för dem själva såväl som för andra. Rälsen Spanska skolan är den enda svenska skolan i Sverige med spansktalande inriktning, där lärande i det spanska språket sker från en mycket tidig ålder. Skolan riskerar att läggas ner om vi inte agerar nu! Socialdemokraterna i Solna stad gick till val på att inte lägga ner några skolor i Solna stad och vi kräver att de håller sitt löfte. En eventuell nedläggning av Rälsen Spanska skolan skulle ha fruktansvärda konsekvenser för de elever, familjer och personal som är en del av skolan. På grund av en miss från vår nuvarande hyresvärd Signalisten har vi blivit av med våra lokaler. Det socialdemokratiska styret har valt att inte hjälpa oss i frågan om nya lokaler, utan hänvisar till att det kommer bli ekonomiska svårigheter för Solna stad om vi öppnar upp i Bergshamra där vi på egen hand funnit nya lokaler för vår fina verksamhet. Det Rälsen Spanska skolan erbjuder är ovärderligt och bör inte offras för att det tillfälliga bygglovet inte ges i tid! _________________________________________________________________________________ Somos muchos alumnos, familias y docentes que sentimos una gran preocupación por el futuro del colegio, un colegio que todos queremos y del que estamos orgullosos. El Colegio Español es un lugar único que sigue el plan de estudios sueco, pero donde los estudiantes reciben tres horas de lecciones de español a la semana. Es una parte importante de la formación de la identidad de los estudiantes donde el intercambio de lengua y cultura favorece la comprensión tanto para uno mismo como con los demás. Este singular centro educativo, donde la adquisición y el aprendizaje de la lengua española se llevan a acabo desde edades muy tempranas, es el único colegio sueco en Suecia con perfil hispanohablante. ¡La escuela corre el riesgo de ser cerrada y por consiguiente, nuestro idioma y nuestra cultura si no actuamos ahora! Uno de los puntos del programa electoral del partido socialdemócrata de Solna,  actualmente en el gobierno, es el de no cerrar ninguna escuela. Nosotros queremos únicamente que cumplan su promesa. Un posible cierre del Colegio Español, sin motivo alguno, tendría terribles consecuencias para los alumnos, familias y personal que formamos parte de esta escuela. Debido a un error del actual propietario de nuestros locales (Signalisten), hemos perdido nuestros locales. El gobierno socialdemócrata ha decidido no ayudarnos en la cuestión de las nuevas instalaciones, con el pretexto de provocar dificultades financieras en la comuna de Solna si abrimos en Bergshamra, donde hemos encontrado de forma independiente estas instalaciones para nuestro excelente colegio. ¡Lo que ofrece el Colegio Español es invaluable y no debe sacrificarse porque el permiso de construcción temporal no se conceda a tiempo!
  414 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jesus Castillo
 • Stäng inte Fritidsbanken i Vingåker
  Många fritidsaktiviteter kommer med en ökad kostnad för familjer. Med den ekonomiska svårigheter som fler familjer får på grund av de ökade kostnaderna i samhället är en förlorad insatts av Fritidsbanken ett hårt slag mot de hälsomål som vi alla har ett ansvar över. Fritidsbanken behövs i Vingåker!
  65 av 100 Underskrifter
  Skapad av Becca Chaney
 • Skolskjuts mellan skola och korttidsboende
  “Företaget Payoff har gjort en undersökning på uppdrag av FUB som visar att förbättringar inom LSS kan ge miljoner i samhällsekonomisk vinst. Om personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism får adekvat stöd kan samhället tjäna 5, 2 miljoner kr per år. Den största ekonomiska fördelen med att satsa på LSS är att anhöriga kan förvärvsarbeta i större grad, kan öka arbetstiden, mindre sjukskrivningar och kanske studera. Allt detta leder till ökat samhällsekonomiskt produktionsvärde. Perspektivet måste ändras från att LSS kostar till att det är en samhällsvinst!” Går att läsa mer i länken! https://www.fub.se/nyheter/ny-rapport-battre-lss-skulle-ge-mer-pengar-till-samhallet/
  235 av 300 Underskrifter
  Skapad av Maria Nilsson
 • Sälj inte Partillebornas hem!
  Bor du i hyresrätt? Eller vill du bo i hyresrätt? Snart kan dina möjligheter till det bli kraftigt (mer) begränsade! Just nu driver M, SD, KD och L att Partillebo, det kommunala bostadsbolaget, ska sälja ca 300-400 av bolagets hyresrätter. Medräknat de projekt som redan planeras innebär det i praktiken att över 10 % av bolagets bostadsbestånd ska säljas ut. - För dig som hyresrättsinnehavare betyder det att du inte kan känna dig trygg med vem som kommer vara din hyresvärd framöver. - För dig som ungdom betyder det att möjligheten att få en första bostad blir (än) svårare än det är idag med ännu längre kötider. - För dig som kommuninvånare betyder det att de styrande är villiga att riskera stabiliteten och kvaliteten i ett av landets mest uppskattade bostadsbolag (som dessutom är hyresvärd för våra skolor, förskolor och äldreboenden). Vi i S, V och MP kommer aldrig gå med på detta slag mot det kommunala bostadsbolaget och skulle riva uppdraget direkt den dag vi styr kommunen. Genom att kräva en sådan minskning gör M, SD, KD och L det ännu svårare för framförallt unga att få ett första hem och de öppnar även upp för att befintliga hyresrättsinnehavares hem säljs ut till privata hyresaktörer. Politiken behöver värna om att det finns bostäder för alla målgrupper och inte sälja ut lägenheterna med lägst hyror! Dessutom stoppar de dels de chanser Partillebo har till utveckling, planerade projekt behöver akut stoppas, bolagets möjligheter att vara en aktiv samhällsaktör tillsammans med kommunen blir kraftigt försämrade och partillebornas hittills välfungerande bostadsbolag riskerar att skadas. Vi kommer göra allt vi kan för att stoppa detta, och vi behöver din hjälp! Skriv under vår namninsamling och hjälp oss visa hur många vi är som är emot detta!
  790 av 800 Underskrifter
  Skapad av Isabelle Asadian
 • Högre Pensioner
  Pensionerna har negligerats i årtionden och sjunkit katastrofalt lågt. Den sjunkande svenska valutan, gör dessutom att effekten blir dubbelt värre. Därför måste det till en genomgripande förändring, snarast. Denna fråga måste lösas så fort som möjligt. Pensionärerna far illa, medan politikerna rullar tummarna och ingenting händer.
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jan Stenborg
 • Bör EKN prioritera vinst framför mänskliga rättigheter?
  Som medlem i FN borde Sverige sträva efter att svenskt företagande och svenska företag följer FN s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som “bygger på tre pelare: staternas skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter och möjligheten att få sin sak prövad.” Det innebär att svenskt företagande ska ske med etik, att svenska företag inte ska tjäna pengar på gruvnäring som bidrar till föroreningar och tvångsförflyttningar, de ska inte heller handla med företag som använder barnarbete.
  130 av 200 Underskrifter
  Skapad av Delicieuse Muke
 • Pengabedrägerierna mot äldre slutar nu!
  Vi sviker en hel generation av människor i vårt samhälle. Vi ställer inte upp för fem öre. Detta är sättet för oss att sätta våra äldres ekonomi, trygghet och psykiska hälsa först. Det och mycket mer har de förtjänat!
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Holking Picture
 • Svik inte Särna - låt äldreboende, vårdcentral & simhall vara kvar!
  Att fortsätta att utarma Särna gynnar varken Särna eller Älvdalens kommun i stort. En kommun behöver leva i alla dess delar och utan samhällsservice, som alla i en kommun förtjänar att kunna ta del av på nära håll från sitt hem, påverkas kommunen, företagarna, ortbefolkningen och turisterna negativt. En levande kommun lockar fler att flytta till kommunen, och det lockar fler turister.
  893 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Evelina Persson
 • Stoppa uppsägningarna av barnskötare, elevassistenter och resurspersonal i Karlstads kommun!
  För att vi tillsammans ska sätta press på politikerna i Karlstads Kommun, vi är starkare tillsammans.
  838 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Kommunal Karlstad
 • 15 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Wim