• Rädda Turköpsskogen
  Turköpsskogen är en cirka trettio hektar stor skog, hälften så stor som Pålsjöskog. Skogen är hem till en stor variation av levande arter. Till dessa hör bland annat Kronhjortar, en rad olika fågelarter och mycket mer. Kullabygdens ornitologiska förening har skickat in en lista över de arter som finns till länsstyrelse och Naturskyddsföreningen. Det vore en skam för Helsingborg och Skåne att låta denna skog avverkas i ekonomiskt syfte.
  45 av 100 Underskrifter
  Skapad av Patrik Rosenqvist Picture
 • Rädda kollektivtrafiken från nedskärningar
  Sverige kollektivtrafik fortsätter att rulla på under coronapandemin - men det är färre passagerare. För att undvika smittspridning så körs så mycket kollektivtrafik som möjligt. Eftersom att människor uppmanas att undvika kollektivtrafiken blir det mindre biljettintäkter - totalt förlorar den regionala kollektivtrafiken en miljard per månad. [1] När kollektivtrafiken skärs ner försvinner människors rörelsefrihet samtidigt som smittspridning och bilberoende ökar. Därför behövs mer statligt stöd till kollektivtrafiken! I Skåne protesterar uppsagda lokförare och busschaufförer mot neddragningarna - som de menar riskerar att öka smittspridning och göra att människor öka hoten när folk inte får åka med. [2] På längre sikt måste kanske regionerna öka skattefinansieringen men för 2020 måste staten täcka upp för förlusterna som kollektivtrafiken drabbats av under coronapandemin. [1] Dagens Industri, “V och M kräver mer pengar till kollektivtrafiken” https://www.di.se/nyheter/v-och-m-kraver-mer-pengar-till-kollektivtrafiken/ [2] SVT Helsingborg, “Här protesterar lokförare och busschaufförer” https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/efter-neddragningarna-i-kollektivtrafiken-i-skane-har-protesterar-lokforare-och-busschaufforer
  46 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • STOPPA UTFÖRSÄKRINGARNA
  Det är nu sex månader sedan som spridningen av covid-19 deklarerades som en pandemi av WHO. Samtidigt med detta börjar många långtidssjuka i covid-19 passera den kritiska 180-dagarsgränsen i sjukförsäkringssystemet, och står nu inför utförsäkring. Vad de långtidssjuka har att välja mellan är att se privatekonomin raserad eller att tvinga sig ut i jobb deras kroppar inte klarar av, med risk för att bli ännu sjukare. Det svenska sjukförsäkringssystemet bygger på att patienter får konkreta diagnoser med mätbara symtom, och att vedertagna behandlings- och rehabiliteringsprogram finns att tillgå. Arbetsförmågan bedöms under de första 90 dagarna i förhållande till aktuell tjänst och därefter har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter 180 dagars sjukskrivning prövas den enskildes arbetsförmåga mot samtliga jobb på hela arbetsmarknaden. Grundidén med 180-dagarsregeln är att personer med utredd kronisk sjukdom ska kunna anpassa sig efter begränsningarna i arbetsförmågan och ta de jobb som kan fungera. Med anledning av coronapandemin har Försäkringskassan möjlighet att skjuta upp 180-dagarsprövningen, om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. Regeländringen syftar till att förhindra utförsäkring av exempelvis cancerpatienter som fått sin operation uppskjuten under pandemin. En grupp som faller mellan stolarna med dagens regelverk är de som är långtidssjuka i covid-19. Inte sällan saknar de diagnoser och utredningar. Följden blir att långtidssjuka utförsäkras. Avslag sker med motiveringen att medicinskt objektiva fynd saknas och att läkarintygen enbart bygger på den sjukes egna uppgifter. Det spelar ingen roll att biomarkörerna för långtidscovid ännu är okända för forskarvärlden, och att läkarna därför inte vet hur eller vad de ska testa. Det spelar ingen roll att patienten inte har fått ordentliga undersökningar av sina symtom, som kan bestå i allt från andnöd till hjärtrusningar, extrem trötthet, nedsatt minne, feber i månader etc. Det spelar ingen roll att det saknas kunskap om hur långtidssjuka ska behandlas och rehabiliteras, eller hur prognosen ser ut. Och på detta - extremt bristfälliga - underlag bedömer Försäkringskassan att patienten ska ut och jobba. Målet måste vara att de långtidssjuka ska bli friska, inte att de ska gå på sjukpenning. Men för det krävs rätt förutsättningar. Tillfrisknandet tar tid. Med en lång rehabiliteringsplan och successiv upptrappning kan med stor sannolikhet de allra flesta av de långtidssjuka återgå i arbete och återuppta sina liv som friska. Istället ser vi hur bristande regelverk och avslagsbeslut slår tidigare fullt fungerande liv i spillror. Utförsäkringar av långtidssjuka under rådande pandemi är inte värdigt en välfärdsstat som Sverige. Utförsäkringarna måste stoppas NU!
  1 033 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Svenska Covidföreningen Picture
 • RÄDDA FOLKETS HUS I LILLA EDET
  Folkets Hus i Lilla Edet har sedan 50-talet varit en central mötesplats i Lilla Edets Kommun tillika så en mycket viktig kultur- och nöjesaktör för medborgarna. I våras tog kommunstyrelsen i Lilla Edets Kommun ett beslut om att inte ge Folkets Hus någon ny uppdragsersättning vilket betyder att föreningen inte kommer att få några mer pengar för att bedriva verksamhet från och med 2021-01-01. Anledningen till detta beslut är att kommunen trot sig kunna göra en besparing på ca 500 tkr per år genom att ta över driften av lokalerna och sköta verksamheten i kommunal regi. Efter noga kalkyleringar från Folkets Hus sida så har man kommit fram till att kommunen inte kan på något sätt bedriva verksamheten billigare eller mer kostnadseffektivt. Folkets Hus-föreningen kommer att skicka in ett förslag till kommunen där man yrkar på att man bör teckna ett nytt avtal med Folkets Hus för att bibehålla den verksamhet som finns idag. Utan Folkets Hus verksamhet så försvinner arrangemang och verksamheter så som: -Biografen -Ungdomsdiscon -After Works -Föreläsningar -Pubkvällar -Trolleriföreställningar -Barnteatrar -Cafébio -Familjeföreställningar -Musikcafé -Julbord -Kulturkvällar -Konferens -Danskvällar …Och så vidare.. Vill du ha kvar dessa verksamheter i din kommun? Vill du ha ett levande centrum med ett kulturhus som är tillgängligt för alla? Vill du ha ett brett urval av kultur- och nöjesaktiviteter för olika åldrar? Då tycker vi att du skall skriva under vår namninsamling för att bevara Folkets Hus verksamhet! Vill du läsa mer om Folkets Hus och vår verksamhet? Gå in på www.folketshus.nu Skriv under namnlistan för att visa ditt stöd till Folkets Hus! Hälsningar Styrelsen för Folkets Hus i Lilla Edet ek. för.
  359 av 400 Underskrifter
  Skapad av Anton Johansson
 • Stoppa ramavtal för importkött till skolor och äldreboenden i Ystad Kommun
  Detta är viktigt för att 1. Djurhållningen i många länder utomlands, även inom EU, är sämre än den i Sverige. 2. Antibiotika används mer inom köttindustrin utomlands vilket inte är bra av flera orsaker såsom att det ökar risk för multiresistenta bakterier. 3. Vi bör stötta svenska lantbrukare och närproducerad mat. 4. Vi minskar klimatpåverkar om Ystad kommun väljer att köpa närproducerad mat istället för att importera.
  1 369 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Malin Toftemar Picture
 • Förstatliga BankId NU
  Bankerna skapar en identitetslös underklass, när dom sållar bort mindre lönsamma kunder.
  48 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sara Nilsson Picture
 • Busskort till ungdomar i Bollnäs kommun
  Med busskort lär vi oss ungdomar att åka kollektivt. Annars får vi skjuts av våra föräldrar och det är inte bra för miljön. Ungdomar får lättare att mötas över gränserna. Det blir även tryggare i trafiken om vi ungdomar åker kollektivt. Alla föräldrar har inte råd att köpa busskort till sina barn och vi tycker inte att dålig ekonomi ska gå ut över oss ungdomar.
  612 av 800 Underskrifter
  Skapad av Linda Åberg
 • Äldreupproret
  Äldreupproret Manifest Den pågående Corona pandemin har visat på allvarliga brister dels i synsättet på äldre dels inom äldreomsorgen. Därför gör vi uppror, nu. Vi vill ha förändringar. Det finns 1,6 miljoner ”sjuttio plussare” nu, det är många! Och de flesta invånare i Sverige kommer att bli gamla. De problem och de brister som Corona pandemin visat på är egentliga inte nya eller okända, men de har blivit tydliga. Därför gör vi uppror. Vi vill ha förändringar, vi vill veta varför så många dog inom äldreomsorgen. Vi anser också att synen på äldre var felaktig, missvisande och fördomsfull. I uttrycket “Skydda våra äldre” ligger ett objektifierande passivt synsätt som strider mot grundvärderingar när det gäller mänskliga rättigheter. Man kan inte klumpa ihop 1,6 miljoner människor, utan att anse att de utgör ett slags kollektiv. 70+ är inget kollektiv, utan består av olika individer, med olika förutsättningar, önskemål, bakgrunder och behov. Det enda som binder dem samman är kanske ett sämre immunförsvar. Vi vill ha förändring, vi vill ha både kortsiktiga och långsiktiga förändringar. Vi gör uppror. Nu. Vi kräver: Kortsiktiga åtgärder: Regeringen bör omedelbart tillsätta en speciell kommission för utredning av om vad som hände inom äldreomsorgen när det gäller Coronapandemin. * Varför dog så många inom äldreomsorgen? * Hur gick smittspridningen till? * Saknades skyddsutrustning och varför i så fall? * Hade personalen tillräckliga kunskaper om smittspridning? * Bidrog osäkra anställningsvillkor till smittspridningen? Hur i så fall? * Hur var tillgången till medicinsk/läkare kompetens på äldreboenden? * Hur tydlig och professionell var ledningens förhållningssätt? * Fick äldre samma möjlighet till läkarbedömning och vård som yngre? * Var mörkades uppgifter till anhöriga och pressen? * Vad bidrog till att vissa boenden inte drabbades av smittan i någon större utsträckning? * Vi kräver att de brister som upptäcks börjar åtgärdas omedelbart, men även långsiktigare åtgärder skall initieras. Statusen på arbete med äldre måste höjas och det bl. a genom utbildning av personal, och utformande av möjligheter till kontinuerlig utveckling där både de äldres och personalens idéer tas till vara. Det skall vara tydligt vem som bär ansvar för olika delar av verksamheten. Långsiktiga åtgärder: Ett förändrat synsätt på äldre i det svenska samhället. Att bli äldre är i bästa fall en del av ett långt och händelserikt liv. Äldre har kunskap och erfarenheter som skall tillvaratas. Många äldre gör stora insatser i civilsamhället. Alla människor skall behandlas med respekt och värdighet. Det gäller också de äldre. Under Coronapandemin har det officiella synsättet visat på brist på respekt och värdighet. Därför kräver vi: Att en särskild ministerpost inrättas, en minister som har särskilt ansvar för äldrefrågor, oavsett boendeformer. Äldreministern skall särskilt bevaka äldres rättigheter i samhället. Ändring av Socialtjänstlagen skall genomföras, de äldre skall ha rätt till goda levnadsvillkor och inte endast skälig levnadsnivå, som det är i dagens socialtjänstlag. En särskild äldreplan skall tas fram, som skall styra samtliga frågor som berör de äldres rättigheter och skyldigheter i samhället. Nödvändiga resurser för genomförande av viktiga förändringar skall tillföras. Ingen skall behöva vara rädd för att bli gammal. Anna Hartmann, Initiativtagare Rosie Rothstein, Initiativtagare
  846 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Rosie Rothstein
 • Rädda Krösatågen
  Halland består inte bara av kuststräckan med städerna, utan har även ett inland, som också vill leva och utvecklas. Tågdagarna i Landeryd med omnejd har dragit stor publik, och allt fler upptäcker att det går bra att jobba i Hylte kommun, där hus är billigare att köpa och där man kan njuta av natur och kultur. "Bästa livsplatsen" ska gälla hela Halland!
  3 598 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Evy Johansson Picture
 • Stäng ner Ängelholms flygplats
  Vi befinner oss i en eskalerande klimatkris, och vi har inte råd att ge konstgjord andning till en flygplats som inte ens går runt ekonomiskt. Ängelholms flygplats planerades tidigare att läggas ner då den inte längre är ekonomiskt lönsam. Men nu vill sju kommuner gå in och rädda flygplatsen med 50 miljoner av skattebetalares pengar. Vi motsäger oss att rädda flygplatsen då vi måste prioritera en omställning av samhället där onödiga flygningar minimeras. Endast inrikesflygningar sker från flygplatsen. För att Sverige ska kunna leva upp till sin del av Parisavtalet (och minska sina utsläpp med 12-15% per år) och därmed undvika en klimatkatastrof finns det inte utrymme för inrikesflyget att fortsätta på sträckor där det finns rimliga alternativ.
  666 av 800 Underskrifter
  Skapad av Albin Björk Picture
 • RÄDDA DAMMYRAN
  Kära badgäster! Är ni medvetna om att Borlänge kommun ska bygga en stor och trafikerad väg mindre än 40 meter från Dammyrans strandlinje? Det är således endast 15 meter från den gräsyta där man ligger och solar och barn leker!! En stor ny trafikerad väg kommer att utgöra en stor trafikfara för våra barn när de går eller cyklar till och från Dammyran. Ökat buller och utsläpp blir en annan negativ konsekvens. Växt- och djurliv kommer allvarligt att ta skada av en ny väg. Vår fridfulla lilla badsjö kommer inte längre att vara lika fridfull. Vägbygget är planerat att påbörjas i april 2021. Detta måste vi sätta stopp för! Vi är några som febrilt jobbar med att försöka påverka Borlänge kommun att stoppa vägbygget. Men vi behöver er hjälp nu. Vänligen skriv på protestlistan redan IDAG och medverka till att stoppa detta vansinne!! TÄNK PÅ VÅRA BARNS SÄKERHET!! Vänligen sprid länken på sociala medier. Tack för ert stöd. Tillsammans räddar vi Dammyran för oss och för framtida generationer!
  926 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Anna Svensson
 • RÄDDA HJÄLMAREN!
  Många är beroende av Hjälmarens vattenstånd; yrkesfiskare, boende runt sjön, utflyktsbåtar, turister i segelbåtar, farleder till utflyktsmål, sjöräddningen, fiskebeståndet, vattendjurlivet, etc.
  3 289 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Hasse Nyström Picture