• Möjligheternas Plats på Malmvägen tvingas stänga ner sin ungdomssatsning.
  Inget händer när man blundar för lösningarna! Här har ni ett kristallklart bevis på hur det kan gå när man tror på något! Möjligheternas plats har faktiskt gjort skillnad med tydliga resultat. Finns inte en enda ungdom som inte känner till dem eller hört om dem. Öppna upp plånboken och visa att ni tror på skillnaden.
  21 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mohamed Serar
 • Stoppa Uppsalahems försäljning av Bycentrum i Håga by
  Förutom att en försäljning får oöverskådliga konsekvenser för Hågaborna, näringsidkarna och byns skolor, blir konsekvenserna för viktiga delar av Uppsalas kulturliv katastrofala. Bland dessa verksamheter vill vi särskilt framhålla: 1. Esters Musikverksamheter som bedriver kulturell fritidsverksamhet i musik för nära 100-talet Uppsalabor med olika funktionsvariationer. 2. Kulturoasen som i 15 års tid berikat Uppsalas kulturliv med konserter, festivaler, danser och även ett av Uppsalas största kulturella evenemang, Lyktvandringen. 3. Ateljéer för konstnärer, textilkonstnärer och keramiker. 4. Lokaler för egenföretagare inom miljö, hälsa och kultur. Vi vill också betona att Uppsalahem SKAPADE Hågaby som ett modellområde och pilotprojekt. Man hade marknadsföringsmöten på Katalin för att locka "rätt"sorts hyresgäster, företagare, konstnärer, miljöintresserade, kulturarbetare som kunde befolka lokalerna nära Bycentrum, dvs nära bostäderna. I beskrivningen av modellområdet Hågaby var en av grundförutsättningarna att verksamhetslokalerna var tätt sammanbundna med boendet. Att nu försöka sälja de lokaler man en gång lovade hyresgästerna är inget annat än ett löftesbrott. Uppsalahem menar att Bycentrum är nedgånget och står inför stora renoveringar. Det är på sin plats att påminna Uppsalahem om att det är de själva som varit hyresvärdar i över ett kvarts sekel. Om nu lokalerna är i så dåligt skick som UH hävdar så är det alltså deras eget ansvar att det blivit så. Det är således ohederligt att använda lokalernas ”dåliga skick” som argument för att sälja. Uppsalahem menar också att deras uppgift inte är att tillhandahålla lokaler. Samtidigt gör bolaget reklam bl.a på Facebook för alla hundratal lokaler de hyr ut i kommunen, och ber allmänheten komma in med tips på vilken typ av lokaler och verksamheter de önskar inför framtiden. Samtidigt som man säger att man vill utveckla levande områden i samråd med hyresgästerna vill man nu sälja ut det kanske mest aktiva och levande område man har. Låt oss tillsammans påminna Uppsalahem och Uppsala Kommuns politiker om att Hågaby Centrum är ett av kommunens viktigaste kulturcentrum. Ett Kulturcentrum som kanske i större utsträckning än någon annan aktör i kommunen bedriver en mycket inkluderande verksamhet. Ett kulturcentrum som har fått växa upp utan några större investeringar från kommunens sida. Hågaby Centrum är alltså en stor samhällsekonomisk vinst för Uppsala Kommun. Låt oss också påminna Uppsalahem och Uppsala Kommuns politiker om att även ett kommunalt bolag måste stå för sina löften och ta ansvar för sina handlingar.
  979 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Daniel Eriksson
 • Hundrastgård i Vargön
  En hund behöver springa av sig och det kan den bara göra i en inhägnad. Många hundägare vill kunna släppa sin hund lös
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av Margareth Zimmergren
 • Rädda Östermalmsgrillen!
  Östermalmsgrillen har funnits på Östermalmstorg i 37 år och är en del av torget. Det är ägarens livsverk som nu riskerar att rivas samtidigt som både han och hans anställda förlorar sina jobb och deras familjers levebröd. Det skulle bli en stor saknad för den stora mängden kunder som verkligen uppskattar Östermalmsgrillen. Östermalmstorg skulle inte vara sig likt om myndigheterna tvingade bort den. Värna och bevara Östermalmsgrillen!
  17 206 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Tilde Rosengren
 • Protest mot flytt!
  Vi anhöriga har blivit informerade om att Idres Demensboende kommer flyttas till Särna under perioden Juni-Augusti 2023. Skälet till flytten är svårigheter med att hitta personal över sommaren. Dementa flyttar man inte på! Det skapar oro då tryggheten rubbas eller försvinner. Tillgängligheten för oss att hälsa på våra anhöriga försvåras starkt. Detta går emot allt vi vet om demenssjukdomar! Vi tycker att ingen i vår kommun ska behöva flytta!
  260 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jessica Holmström
 • Anpassa högskoleprovet för de med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning!
  Många med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har haft det svårt i skolan, framför allt om de blev diagnostiserade sent i skolgången, eller om de inte fick den hjälp de behövde. Därför räcker inte gymnasiebetygen för alla att komma in på den utbildning de vill. Högskoleprovet är därför en stor möjlighet att förändra sin framtid. Väldigt många med en diagnos som till exempel autism eller adhd tar längre tid på sig, och har andra liknande svårigheter, och tack och lov har man nu rätt till anpassningar i grundskolan, gymnasiet och på universitet/högskola, bland annat på proven, men INTE på högskoleprovet, vilket många nog skulle säga är det viktigaste provet man kan göra. Universitets- och högskolerådet har utrett frågan tidigare, men beslutade att inte gå vidare. En av anledningarna var att anpassningar för flera grupper skulle kräva en ökad administration, bland annat hanteringen av intyg som behövs för att styrka behovet av anpassning. Det behövs verkligen en förändring här, och glöm inte att tillsammans kan vi göra skillnad!
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hanna L
 • Ingen hunger i Göteborg!
  Varje vecka delar kristna och muslimska församlingar och organisationer som Stadsmissionen och Samfundet Förenade islamiska föreningar ut mat till många hundra hushåll i Göteborg, och ytterligare flera tusen hushåll besöker Räddningsmissionens butiker för människor i ekonomisk utsatthet, Maträtt. Människor med låg pension, föräldrapenning, a-kassa, sjukpenning, sjukersättning, försörjningsstöd, LMA-ersättning, löneutmätning, överskuldsättning, studiebidrag, etableringsersättning och människor som står helt utanför systemen som EU-migranter och papperslösa, människor som har arbete men där lönen eller antalet timmar inte räcker till försörjningen; för allt fler räcker inte längre inkomsterna till för de mest grundläggande behoven som att kunna äta sig mätt. Den begränsade forskning som finns visar att mer än 2% av befolkningen i Sverige periodvis saknar pengar till det mest grundläggande: att kunna äta sig mätta och slippa gå hungriga. Aktuella siffror saknas men civilsamhället i Göteborg rapporterar att med inflation och ökade mat och boendekostnader ökar frågor om direkt stöd med mat drastiskt. Forskning visar att även tillfälliga perioder av hunger och oro för att maten ska räcka har allvarliga fysiska och psykiska hälsoeffekter för både barn och vuxna. Det är också svårt att förändra sin livssituation på ett mer långsiktigt sätt när oro för att kunna uppfylla de mest grundläggande behoven upptar all tid. Civilsamhället vill vara en del av lösningen men att leva på välgörenhet i form av mat är både stigmatiserande och nedbrytande. Mat är en grundläggande mänsklig rättighet och att utrota all hunger till år 2030 är ett av de globala utvecklingsmål som antagits av FN. Ändå saknas en offentlig strategi för att uppfylla målet i Göteborg. Det finns ett behov av långsiktiga politiska initiativ för att uppfylla rätten till skälig levnadsnivå, som uttrycks i Socialtjänstlagens 4 kap 1 §. Till moskéer, kyrkor och andra organisationer kommer människor som upprepade gånger sökt sig till Göteborgs stad för hjälp när de är hungriga och saknat mat hemma, men trots detta nekats stöd. Därför menar vi i nätverket Ingen hunger i Göteborg att en viktig del av förslaget är att Göteborgs stad ska genomföra en kartläggning av situationen i dialog med civilsamhället och de som lever i matfattigdom.
  80 av 100 Underskrifter
  Skapad av Henrik Frykberg
 • Stoppa nedläggningen av Atlasskolan
  Vi som har barn på Atlasskolan har valt skolan av olika skäl. För vissa av oss är det den närmaste skolan dit barnen på egen hand kan gå utan att passera större trafikerade vägar. För andra har skolans internationella profil varit avgörande, barnen börjar redan i första klass med undervisning i spanska och skolans internationella prägel har lockat. Det har känts extra fint att en skola i kommunal regi har kunnat ha en egen särart och profil. Skolan har också engelskspråkiga klasser riktade mot barn vars föräldrar kommer till Linköping tillfälligt för att till exempel forska på universitetet, bidra till vår hälso- och sjukvård på universitetssjukhuset eller för att arbeta på något av Linköpings högteknologiska bolag. Det har för många varit av stor betydelse att det finns en skola som så tydligt välkomnar deras barn in i en internationellt präglad miljö, det kan säkert underlätta beslutet att flytta med hela sin familj till ett annat land.
  1 160 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Johanna Wallén Axehill
 • Rädda Förskolan Myran!!
  Det är viktigt att alla stöttar och vi som föräldrar står på oss för våra barn. Att förstöra den relation och trygghet som barnen skapat med pedagogerna och mellan varandra, kan få förödande konsekvenser för barnen då de tvingas att omplaceras i för dem, nya otrygga miljöer.
  424 av 500 Underskrifter
  Skapad av Reyhan Mousavi
 • Bort med bilar
  Störande trafik morgon och eftermiddag, svårt för allmänheten att få p plats när de ska besöka bekanta Synd lapplisan är själv,i nuläget görs skillnad på gator och gator
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Karin Larsson
 • Stoppa nedläggningen av Fredriksbergsskolan i Linköping
  Skolan har funnits sedan 1970 och är en otroligt populär skola bland både personal, elever och vårdnadshavare. Den har bara en klass i varje årskurs vilket passar många elever väldigt bra då stämningen blir väldigt familjär och "alla känner alla". Nu vill kommunen lägga ner skolan och flytta alla elever till kringliggande skolor vilket kommer leda till överfulla skolor samt mycket sorg för elever som mister sina klasskamrater. Många elever har också särskilda behov vilket man såklart undrar hur de stora skolorna då som måste ta in många fler elever ska klara av. En liten skola har också den stora fördelen att alla elever blir sedda i det lilla sammanhanget, vilket ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska kunna utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Att känna sig trygg är A och O för att kunna lära sig något. En flytt från en trygg och bra skola och behöva brytas upp från sin klass innebär en stor otrygghet för barnen vilket strider mot barnkonventionen. Små barn behöver även ha sin skola nära för att så småningom kunna ta sig själva till och från skolan. En flytt skulle innebära att de på vägen till skolan måste korsa stora vägar. Forskare slår även larm om att barn rör sig för lite och uppmanar föräldrar att sluta skjutsa sina barn till skolan. Ett beslut som innebär längre väg till skolan för våra små barn motverkar detta behov. I området är det även en stor generationsväxling på gång med inflytt av barnfamiljer där barnen idag går på förskola men självklart snart kommer behöva skolplatser! Då helt idiotiskt att lägga ned en så välfungerande skola där alla barn verkligen får synas och känna sig trygga! Ibland måste faktiskt barnens skolgång och välmående gå före det ekonomiska (som nog inte heller kommer bli så ekonomiskt fördelaktigt i längden med allt som kan komma i form av extrainsatser för barn som inte mår bra)! Vad tänker ni, politiker ska hända med platsen om de inte har en skola där? Platsen och utrymmet är perfekt för en skola, och ger barnen fantastiska möjligheter för rörelse och lek, samt uteidrott!
  1 861 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Isabella Hedenstierna
 • 16 årige Sam med sin familj som har bott här i mer än 10 år som kommer bli utvisad till Iran
  Vi har bott i Sverige i flera år och startat nya liv här. Åker vi tillbaka till Iran kommer jag förlora båda mina föräldrar och förmodligen min syster med. Jag har tagit efter mina föräldrar och lagt ut videor där jag vill kämpa för Demokratin och kvinnors-rättigheter i Iran så om jag blir utvisad nu löper jag också risk för att något ska hända mig. Jag är uppvuxen i Sverige och vill fortsätta leva ut mitt liv här så jag kan få en bra utbildning och en bra framtid för mig och min familj
  1 694 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Sam Hekmat