• Sparka Peter Lundgren!
  Peter Lundgren åkte ner till Bryssel för fem år sedan med målet att stå på lastbilschaufförernas sida och såklart stoppa så många flyktingar som möjligt från att komma till Europa. De senaste fem åren har dock gått i ett helt annat tema för Lundgren. Han har på löpande band röstat emot förbättringar för chaufförerna och dessutom sagt en sak i media men röstat tvärtemot när det väl gäller. [1] Nu har det dessutom avslöjats att Lundgren, förutom att vara en dålig politiker, också har tafsat på en kvinnlig partikamrat. En sådan typ kan vi inte ha i Bryssel. [2] SD är ett parti som är besatt av vad media och vanligt folk skriver på internet. De lever på memes och deras största rädsla är att ett folkligt uppror mot deras politik eller företrädare. Detta märktes bland annat i deras 180 graders svängning kring aborträtten efter att de fått kritik för deras abortpolitik under valet 2018. Blir vi tillräckligt många som skriver under kommer de inte kunna blunda, men det är bråttom! Redan nästa vecka kan Peter Lundgren bli invald till ytterligare fem år i Bryssel. Skriv under uppropet nu direkt! PS Vill du läsa mer om vad Peter Lundgren har haft för sig i EU den senaste fem åren borde du verkligen läsa Susanna Kirkegaards rapport "När de tror att ingen ser - en granskning av Sverigedemokraterna i Europaparlamentet 2014-2019": https://skiftet.org/app/uploads/2019/04/nar-de-tror-att-ingen-ser-12-april-2019.pdf Källor: [1] Skiftet, Så lätt bryter SD sina vallöften, https://www.facebook.com/watch/?v=2621014421259605 [2] Dagens Nyheter, SD-toppen Kristina Winberg petas – efter larm om övergrepp, https://www.dn.se/nyheter/politik/sd-toppen-kristina-winberg-petas-stryks-fran-eu-valslistan/ Bild: Frankie Fouganthin, https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Peter_Lundgren_(politiker).jpg,
  410 av 500 Underskrifter
 • Utlys klimatnödläge i Stockholms Stad
  Vi är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof, utarmningen av jorden och utrotning av djur och växter. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt tyder dock ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader. Att ha ett fossilfritt Stockholm år 2040 som mål räcker inte. Stockholms stads klimatstrategi är inte tillräcklig för att klara av utmaningarna. Även vid en begränsad uppvärmning står Stockholms stad inför ett nödläge. SMHI:s klimatscenario för Stockholms län visar att dricksvattnet för två miljoner människor hotas när saltvatten tränger in i Mälaren. Allvarliga infektionssjukdomar som borrelia, denguefeber och badsårsfeber kommer att bli allt vanligare. Risken för dödliga värmeböljor, översvämningar och stormar ökar, samtidigt som kvaliteten på badvatten och luft blir allt sämre. En fjärdedel av Stockholms skärgård hotar försvinna med ökade havsnivåer, troligen redan under våra barns livstid. Vi tänker på allt lidande i framtiden. På våra barn, barnbarn och barnbarnens barn. Stora, svåra, genomgripande och snabba förändringar krävs. Många har liksom vi insett vidden av klimatkrisen. Samtidigt har många svårt att ta in att klimatkrisen är på riktigt, oåterkallelig. Snabba och modiga beslut på konkreta åtgärder behövs av makthavare inom alla områden och på alla nivåer i samhället. Och i hela världen. Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är. Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över deklarerar klimatnödläge, i nuläget 520 st. Det är hög tid för Stockholms stad att göra detsamma. I flera andra städer runtom i Sverige har processen redan hunnit längre. Vi anser att Stockholms stad i egenskap av Sveriges huvudstad bör axla en ledarroll och bli en global förebild i omställningen. Vi vädjar till samtliga politiskt förtroendevalda inom Stockholms Stad: Utlys klimatnödläge! - Utlys klimatnödläge tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. - Vidta de akuta, genomgripande åtgärder som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Detta ska överordnas konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, för allas vår överlevnad. - Ta skyndsamt fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete. Stadens budget måste från och med år 2020 innehålla direktiv om vad alla stadens olika verksamheter ska vidta för åtgärder med tanke på klimatnödläget. Direktiven ska följas upp i stadens ordinarie uppföljningsystem: i tertialrapporter samt verksamhetsberättelser. Klimatnödläget ska ges högsta prioritet även i verksamheten för innevarande år. - Prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och best practice samt ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning. Med detta menas att Stockholms Stad bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell nivå men som ännu inte vidtagits. - Låt klimaträttvisa genomsyra arbetet; ta hänsyn till att stockholmarna lever under olika sociala förhållanden och anpassa åtgärderna efter det. - Ta fram en koldioxidbudget för Stockholms stad där stockholmarnas verkliga utsläpp redovisas; också de utsläpp vi orsakar genom vår konsumtion nationellt och internationellt, utlandsresor, sjöfart, kryssningsfartyg mm. Informera medborgarna om resultatet. - Avbryt planerade och pågående utbyggnad av motorvägar, flygplatser och övrig verksamhet som motverkar minskade utsläpp. Stockholms stad bör också sätta press på de politiker i landsting/regioner, riksdag och EU som kan påverka de lagar och regler som styr klimatfrågor nationellt och internationellt. Det kan gälla sjöfart, flyg och flygplatser, motorvägar mm. Extinction Rebellion Stockholm Klimatklubben Södermalm Maj 2019
  965 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Tove Blomgren Picture
 • Rädda skolorna i Heby kommun
  För en trygg och säker skolgång för barnen och framförallt för att kommunen ska kunna växa.
  47 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sanna Berggren Picture
 • Lägg inte ned Vittinge skola
  Skolan är viktig för en levande landsbygd och för samhällets attraktionskraft. Barnen mår bra i en liten skola tack vare en trygg miljö. Det är också bra både för barnens hälsa och miljön att de kan cykla eller gå till skolan.
  282 av 300 Underskrifter
  Skapad av Föräldrarådet Vittinge närskola Picture
 • Skriv under Undersköterskeupproret för ett äldreomsorgslyft!
  Det är dags att regeringen förstår allvaret i den kris som pågår inom äldreomsorgen – en kris som riskerar att bli ännu värre om inget görs nu. För om undersköterskorna tar slut, vem ska då ta hand om alla äldre i hemtjänst, på servicehus och på särskilda boenden? Syftet med namninsamlingen är att lämna över dem till regeringen och förhoppningsvis får dem att förstå att nu är det allvar!
  9 824 av 10 000 Underskrifter
  Skapad av Jonas Hasselqvist Picture
 • Rädda sommarlovskortet i Värmland
  För allas möjlighet till fritid så som bad, shopping, friluftsliv och social kontakt med andra runt om i Värmland. Alla har inte råd att köpa ett buss kort och föräldrar har ingen möjlighet att skjuts eftersom de jobbar vilket leder till att man bli isolerad i sin hemort. Det kan vara svårt att ta sig till badplatser soliga dagar.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ela Norsson
 • Sluta avverka värdefull skog på grund av barkborre!
  Granbarkborren har blivit ett hett ämne. Under den extremt torra sommaren 2018 angreps många skogar svårt av den fruktade skadeinsekten. Detta innebar stora ekonomiska förluster för skogsbruket, och oron för nya angrepp under 2019 är stor. Skogsstyrelsen riktar nu uppmaningar till skogsägare att avverka skogar som anses särskilt sårbara för angrepp. I vanliga fall får en skogsägare avverka först 6 veckor efter att denne gjort en avverkningsanmälan till skogsstyrelsen. Men nu kan skogsstyrelsen ge dispens för att avverka tidigare om skogen angripits av barkborre. Det finns risk för att Skogsstyrelsens goda intentioner kommer att leda till mer förödande konsekvenser än de som barkborren ställt till med. På grund av den stora oron för angrepp så avverkas nu skogar i ett högt tempo. Risken är därför stor att man inte gör några väl underbyggda och avvägda beslut. Hela skogar avverkas ofta trots att få träd är angripna, även skogar där lövträden dominerar. Lövträd kan inte angripas av granbarkborre, och de är redan nu en bristvara i våra skogar. Lövträd, liksom gammal död ved, behövs för den biologiska mångfalden. Att spara dessa i skogen kan dessutom gynna barkborrens naturliga fiender. Barkborreangrepp kan i värsta fall användas som en förevändning för att avverka områden med höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper och planerade naturreservat. Det finns flera exempel på detta bara i Östergötland. Nyckelbiotoper har de element som är viktiga för växter och djur, inte sällan för utrotningshotade arter. Till exempel kan där finnas gamla träd och död ved som är viktiga och till och med avgörande för många växters och djurs överlevnad. Om nyckelbiotoperna avverkas eller om död ved forslas bort riskerar därför de utrotningshotade arterna som lever där att dö ut helt. Läs gärna mer i Skogsgruppens artikel om avverkningen av värdefulla skogar: https://ostergotland.naturskyddsforeningen.se/2019/05/01/vardefulla-skogar-avverkas-pa-grund-av-barkborre/
  135 av 200 Underskrifter
  Skapad av Andreas Larsson
 • Fler bussar till Ucklum.
  Just nu finns det inget sätt att ta sig ifrån Ucklum på helgerna. De unga kanske har fritidsaktiviteter även på helgerna och alla har inte förmånen med föräldrar som kan köra.
  125 av 200 Underskrifter
  Skapad av Adelina wessel
 • Bevara Tjurbergsparken
  Tjurbergsparken är en del av ett grönt promenadstråk som går genom södra Södermalm. Stråket är även en viktig ekologisk spridningskorridor för många vilda djur, bland annat hare, ekorre, duvhök och grävling. Den angränsande Helgalunden är ett stadskvarter med stora kulturvärden i form av välbevarad sammanhållen 20-tals-arkitektur. Flera blåmärkta byggnader ligger alldeles intill parken. Nya hus vore ett stort ingrepp på den genomtänkta stadsplanen från början av 1900-talet. Tjurbergsparken är en ovärderlig naturpark som erbjuder sittplatser i en rofylld miljö. En promenad genom parken lugnar själen och ger ofta fina naturupplevelser. Med den planerade exploateringen skulle den användbara delen av parken nästan helt försvinna. Kvar blir bara en brant backe. Om parken bebyggs försvinner en lugn och grön oas. Många stora och friska träd skulle också behöva fällas för att lämna plats åt de nya husen.
  550 av 600 Underskrifter
  Skapad av Arbetsgruppen Bevara Tjurbergsparken
 • Låt Jamila och Fadoma stanna kvar!
  Systrarna Jamila och Fadoma, som egentligen heter något annat flydde från könsstypmning i Nigeria för 4 år sedan. Dem sökte asyl i Sverige, är här med sin mamma och sina syskon. Domstolen har bestämt att dem ska utvisas tillbaka till Nigeria, trots att de kan riskera att könsstympas om de åker tillbaka. Deras överklagan i domstolen fick avslag, trots att de borde ha möjligheten att söka uppehållstillstånd pga. risken för könsstympning, som dessutom är olagligt i Nigeria sen 2015. Båda tjejerna är 18 år, och ska ta studenten i sommar. Ingen kvinna ska bli könstympad utan hennes vilja. Skriv på den här namninsamligen, om ni liksom jag vill att migrationsöverdomsstolen ska ge tjejerna uppehållstillstånd, och ge dem tryggheten och rätten över sin egen kropp.
  389 av 400 Underskrifter
  Skapad av Melissa Kawooya Friberg Picture
 • Täby kommun bör öka takten i klimatomställningen
  Enligt FNs klimatpanel IPCC krävs nu en mycket snabb och kraftig reduktion av växthusgasutsläppen för att undvika de värsta konsekvenserna av de klimatförändringar som redan pågår. Internationellt sett finns många städer och regioner som under de senaste månaderna har utlyst klimatnödläge. Till dags dato (7 april 2019) har 435 fullmäktige fattat beslut om klimatnödläge i Australien, Canada, Schweiz, Storbritannien och USA, däribland fullmäktige i städerna London, Basel och Vancouver. Dessa 435 regioner omfattar en befolkning om 40 miljoner människor. Klimatkrisen är en global kris, vilket också gör den lokal. Klimatförändringarna drabbar även Täby. Exempelvis är risken överhängande att saltvatteninträngning ifrån Östersjön kommer att ske i Mälaren under detta århundrade på grund av att havsnivån stiger till följd av ett varmare klimat. Mälaren utgör vattentäkt för ca 2 miljoner människor i Stockholmsområdet. Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport ”Koldioxidbudget 2020-2040 Stockholms län” att energirelaterade koldioxidutsläpp inom Stockholms län bör minska med 16 % per år, vilket motsvarar en minskning med 
ca 60 % på fem år. Även Klimatpolitiska rådet skriver i sin senaste rapport till regeringen att den takt med vilken utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige idag är alldeles för låg. Stöd vårt förslag med din namnunderskrift. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst. För att skriva under kampanjen behöver du vara boende i Täby kommun. Vi som tagit fram förslaget är representanter för nätverket Ett hållbart Täby: Ulla-Marie Petersson, HR-konsult, Gribbylund, 
 Malin Mattsson, Tekn. Lic. och gymnasielärare i fysik och matematik, Näsbypark 
Erika Lantz, Läkare, Skarpäng, Berit Olofsson, Professor i organisk kemi, Täby Kjell Perder, tonsättare, Täby Kristina Segerström, Hållbarhetsingenjör, Täby m.fl.
  259 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ulla-Marie Petersson
 • Hållbarhetscentrum vid Sörmlands Museum
  Omställning mot en mer hållbar utveckling omfattar hushåll, offentliga aktörer, privata företag och civilsamhällets alla parter. Sverige har undertecknat förpliktigande överenskommelse med ytterligare +190 länder och från global nivå över EU och nationell nivå ska mycket av omställningen göras regionalt och lokalt. Därför måste regionens alla parter ha en nod eller nav där den mångsidiga hållbarhetsfrågan kan läras ut, diskuteras och debatteras. Detta kan göras i många olika skepnader såsom workshops, föreläsningar, filmvisningar, konst-, musik-, dans- & dramaföreställningar liksom digitala/analoga hackathons. Utställningsdelen kan vara begränsad till väggyta och/eller mediakiosker där tex egna klimatavtryck kan räknas ut och tips på möjliga förändringar ges.
  102 av 200 Underskrifter
  Skapad av Jan Bergman Picture
← Tidigare 1 3 4 5 6 7 8 9 43 44