• Fixa övergångsställe vid Munstycksvägen/Tobaksvägen
  För att vi ska ha en stad där så många som möjligt kan gå eller cykla till skolan så är säkerheten A och O. Övergångsställen är absolut minimum för att trygga skolvägen.
  144 av 200 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • STOPPA GRUVAN I NORRA KÄRR - SKYDDA VÄTTERN!
  Rent vatten är själva förutsättningen för att vi ska kunna leva. Ingen kan klara sig särskilt länge utan vatten. Vi kan inte riskera att dricksvatten för hundratusentals, ja inom en snar framtid, mer än en miljon människor, blir kontaminerat. Av allt vatten på vår planet är endast 3% sötvatten - vi måste skydda det livsviktiga vattnet! Vättern går inte att ersätta. Skriv på och sprid vår kampanj till alla du känner. Vättern måste få ett effektivt skydd.
  637 av 800 Underskrifter
  Skapad av Carina Gustafsson
 • Arvika kommun: låt ukrainarna bo kvar!
  De ukrainska flyktingarna som bor i Arvika har flytt från hemska omständigheter och befinner sig i en mycket traumatisk situation. Detta trauma har hittills lindrats någorlunda av att de har fått vara tillsammans med släkt och vänner från hemlandet och av att de har skaffat sig nya vänner i Arvika samt fått stöd av organisationer och privata individer här. Att ta bort deras boende och skingra dem till olika delar av Sverige där de blir tvungna att etablera sig igen skulle göra stor skada, och det är dessutom fullständigt onödigt på grund av den nya lagen som träder i kraft första juli.
  151 av 200 Underskrifter
  Skapad av Joseph Davis
 • Nej till nedläggning av Skärblackavägens busshållplatser
  Utan busshållplatser på Skärblackavägen kommer det att komplicera livet för de boende längs vägen. Fler kommer att behöva ta bilen, området kommer att bli mindre attraktiv och tillgängligheten kommer att drabbas.
  1 427 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Bruno Kocman
 • Bättre kollektivtrafik till Björke, Oppala och Mårdäng
  För ett mer hållbart samhälle och bättre kommunikationer. Samt för att minska isolering från samhället och ur ett ekonomiskt perspektiv.
  212 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ludvig Johansson
 • Bevara Resö natur och kulturhistoriska värden
  Visste du att Mariavägen snart är 200 år gammal? Den är en utmarksväg och finns med på en karta från 1837, men är med största sannolikhet äldre än så. Den är tillsammans med skogen ”Osvaldskogen” en omtyckt promenadväg och hela grönområdet med stigar, stengärdsgårdar, skog och ängar, kan berätta om hur ett småbruk på Resö såg ut vid sekelskiftet på 1800 talet. Det finns också en fornlämning i skogen, en ”tomtning” som är daterad till sen järnålder/tidig medeltid. Området är också beskrivet i Tanums kommuns kulturinventering från 2016 6.8 Mellan Holmsbacken, Berneby och Gårdvik ”Beskrivning: Det inre landskapet på södra Resö domineras av skog och mindre jordbruksmark och mellan områdena finns stigar som knyter samman dem. Här är ett sådant område där stigarna visar på ett ursprungligt sätt att ta sig emellan områdena. I miljön finns också fyra gårdar som brukat den öppna jordbruksmarken. Motivering och råd: Området bör inte bebyggas så att de olika bebyggelseområdena byggs samman och blir till en enda stor enhet. Viktigt att bibehålla känslan av småskalighet och att man även i fortsättningen kan ta sig fram på de ursprungliga stigarna. Kulturhistorisk bedömning: Klass II” Området är hotat! Tanums kommun har tillsammans med en privat exploatör planer på att exploatera hela området med bebyggelse, se karta via Facebook under "mer information" längre ned på denna sida. Vi som står bakom denna protestaktion är unga människor som har en förankring till Resö. Vi är födda här och som barn har vi lekt i Osvaldskogen. Vi vill att skogen och ängarna skall finnas kvar till nästa generation Resöbor. Området är en del av vår identitet och ett kulturarv till oss och framtida generationer. Johans Gård har kulturklass I. Klass I är den högsta klassen. Klassningen är en rekommendation som kan ligga till grund för q-märkning i en framtida detaljplan, alternativt områdesbestämmelser. Vi kräver att Mariavägen och området som är upptaget i Tanums kommuns kulturhistoriska bebyggelseinventering skall uppdateras till kulturklass I och bevaras till vår och kommande generationer.
  344 av 400 Underskrifter
  Skapad av Frey Rikter Svendsen
 • Vi kräver en folkomröstning om NATO
  Att stå utanför eller gå med kan ha en avgörande betydelse för Sveriges framtid.
  29 av 100 Underskrifter
  Skapad av Rösta om NATO
 • Sommarlovskort/ fritidskort till alla ungdomar i Ale kommun
  Nu när många ungdomar har börjat gymnasiet har man skaffat vänner som bor i Göteborgsområdet och man vill inte betala varje gång ska träffa dem. För att ta sig från Ale kommun till Göteborg kostar det 104kr fram och tillbaka, vilket i längden blir en väldigt stor summa om man ofta reser den vägen. Om det finns möjlighet till ett sommarlovskort kommer ungdomar att vistas mer utomhus och utforska nya ställen. Det möjliggör även för ett bättre klimat då man med sommarlovskortet reser tillsammans och inte behöver åka bil. Då ungdomar som går på gymnasiet inte heller får sitt CSN under sommarlovet blir det svårt att hålla en stadig ekonomi om man ska behöva betala för att transportera sig runt.
  758 av 800 Underskrifter
  Skapad av Klara Björkman
 • Skydda och värna Källbys gröna områden, koloni- och odlingslotter
  I Källbyområdets östra delar finns promenadstråk, odlings- och koloniområden som bidrar till välmående för boende och besökare. I området finns det uppvuxna träd och grönska som minskar exponering av skadliga ämnen och höjer kvaliteten i luften vi andas. Grönområdet ger insekter och djur ett naturligt habitat och förutsättning för pollinering. Gröna ytor behövs för att ta hand om extrema skyfall och förhindra översvämningar. Alltmer blir vi också varse om betydelsen av stadsnära markytor med möjlighet till odling. I Lund startade kolonirörelsen 1905 och är en del av kommunens historiska kulturarv. Byggnadsnämnden i Lunds kommun har tillsammans med fastighetsbolag långtgående planer på att exploatera dessa gröna ytor på Klostergården för att bygga ett Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa, bostäder, lokaler, parkeringar, bussgata, gator, skola, förskola mm. Den här namninsamlingen har vi startat för att få Lunds politiker att tänka om. De behöver förstå att vi är många som anser att det klokaste för kommunen är att bevara Källbyområdets gröna ytor, befintliga odlings- och koloniområden och i stället exploatera redan hårdgjorda ytor!
  895 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av BevaraKällby Natur
 • Ge tillbaka torghandeln till Botan
  Folket i Jakobsberg trivs med Botan och han trivs med dem. Folket känner att grönsaksståndet är väldigt viktigt för att Jakobsberg ska behålla sin kultur och tycker att just Botan sköter det smidigt och bra. Och så hjälper det att han är väldigt trevlig och hans kundbemötande är klockren.
  160 av 200 Underskrifter
  Skapad av Savyo Markus
 • Parkleken Stamparken ska inte stängas
  Vi behöver flera lekplatser och ännu mer styrda aktiviteter för våra barn. På så sätt bekämpar vi även kriminalitet i vårt område, eftersom barnen uppfyller sin tid med meningsfulla sysselsättningar och har en trygg vuxen som dem kan vända sig till.
  348 av 400 Underskrifter
  Skapad av Zineta Mevic
 • Folkomrösta om Nato
  För att ett medlemskap i Nato skulle fundamentalt ändra Sveriges roll i geopolitiken, ett sådant beslut måste folket få en chans att påverka.
  2 196 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Allt åt alla Göteborg Picture