• HM och Ikea - stäng era varuhus i Ryssland!
  HM och Ikea är stora företag världen över och att ta ställning mot krig och människorättsbrott borde vara en självklarhet från deras sida! Vi behöver alla stå enade och visa vårt missnöje mot Ryssland, många företag har redan stängt ner i Ryssland för att visa protest, frågan är varför HM och Ikea inte redan gjort det?
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jessica Giannini
 • stoppa import av rysk olja/gas
  Ja, det blir stora personliga uppoffringar men jag tror och hoppas att vi inte är för bekväma för att på riktigt stoppa morden av människorna i Ukraina. Dagens Nyheter, 26 feb 2022: "Nu har det blivit för sent också för den sortens politiker som går genom livet med ett fuktat finger i luften. För att rädda freden i Europa krävs det ledare som vågar sätta sin framtid i pant, som Winston Churchill den gången. Någon som förmår att appellera till både hjärna och hjärta, till stoltheten och modet, göra klart för oss vad som står på spel och varför priset är nödvändigt att betala."
  92 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jonas Nermyr
 • Sveriges löfte inför Stockholm+50: förbud mot kalhyggesbruk
  "Naturen kan vara vår räddare, men vi måste rädda den först." - IPCC:s senaste rapport ”Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, 28 februari 2022 Enligt Artdatabanken är avverkning av skog den största orsaken till utslagning av biologisk mångfald (1). Skogsindustrin står även för ett utsläpp av koldioxid som är betydligt större än alla andra svenska klimatutsläpp sammantagna. Enbart pappersfabrikerna släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som hela trafiksektorn (2). När man avverkar träd blir enbart ca 17 % av virket mer långlivade sågprodukter, resterande ca 83 % blir till biobränsle, papper, förpackningar, med mera kortlivade produkter, som inom kort hamnar i atmosfären i form av koldioxid. En vedertagen tanke är att detta utsläpp har mindre klimatpåverkan än de fossila utsläppen, men så är inte fallet. Om man planterar nya träd i Sverige tar det nämligen 80 – 100 år för dessa att växa upp och åter inbinda den utsläppta koldioxiden. Men det är ca 70 år för sent, eftersom för att lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, måste vi nå nettonollutsläpp år 2050 (3). Vid klimatmötet i Glasgow i höstas, ställde sig Sverige bakom förslaget att minska avverkningarna av skogar i världen (4). Det vore därför underligt om vi nu i juni, som värdnation, inte skulle gå före och påverka världen med det goda exemplets makt. Gör vi inte det förlorar vi mycket kredibilitet i klimatfrågan. En begränsning av avverkningen av seminaturlig skog skulle även minska hotet mot den biologiska mångfalden. Enlig Statistiska centralbyrån hade Sverige år 2020 skyddat ca 6 % av den produktiva skogsmarken (5), medan FN:s mål är att skydda 30 % av landekosystemen (6), så det fattas en hel del. Om resterande mer naturliga skogarna får vara kvar, ökar möjligheterna att klara miljöbalkens lagstiftning om artskydd (7). Enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, räknas kalhuggning som den huvudsakliga orsaken att skogliga arter rödlistas, och mykorrhizasvampar hör till de hårdast drabbade. Av naturvårdsskäl sparas därför ofta en andel av träden vid avverkning, i Sverige vanligen 5–10 %. Alla träd är beroende av samarbete med mykorrhizasvampar för att kunna ta upp vatten och näringsämnen, Sveriges barrskogar är inget undantag. Därför är våra skogsmarkers mykorrhizasvampars välbefinnande en förutsättning för dessa markers framtida produktivitet. Men svamparna är i lika hög grad beroende av träden, och har kraftigt påverkats av det industriella skogsbrukets jämnåriga, monokulturella bestånd. Forskningen visar (8) att om åtminstone 30 % av träden sparades, fanns efter tre år mykorrhizasvamp i mer än 80 % av alla jordprover som togs. Men om inga träd sparades, minskade mängden mykorrhizasvampar med 95 %, och deras artrikedom sjönk med 75 %. Miljöorganisationen FSC (Forest Stewardship Council) rekommenderar att 5 % av träden sparas vid avverkning. Men forskningen visar att om vi sparar 5 % av träden kommer vi förlora ungefär 75 % av alla mykorrhizaarter i det lokala beståndet. Även måttliga ingrepp, som 60 % sparade träd, innebär en förlust av 30 % av mykorrhizaarterna. Dessa förluster är svåra att ersätta. Det har beräknats att det tar i genomsnitt 90 år efter en avverkning innan mykorrhizasamhället är lika mångfaldigt som det var innan, men vissa arter förefaller ha svårt att återetablera sig över huvud taget. IPCC har slagit fast att skogen är en av våra viktigaste naturliga klimatlösningar, därför bör Sverige förbjuda kalhyggesbruket, för att säkerställa att vårt största bidrag till kampen mot klimatkrisen – kolsänkan i våra skogar – finns kvar och kan fortsätta att utföra sitt viktiga klimatarbete. Referenser: 1) www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf 2) www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20204/ 3) https://www.ipcc.ch/sr15/ 4) https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/ 5) https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/ 6) https://www.newscientist.com/article/2283791-un-plan-would-protect-30-of-oceans-and-land-to-stem-extinctions/ 7) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845 8) Sparade träd vid avverkning skyddar mykorrhizasamhället | Externwebben (slu.se)
  1 350 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Elena Martinez
 • Brev till Sveriges regering: Ta emot flyktingar från Ukraina!
  Vi vill att Sverige ska visa medmänsklighet och sann solidaritet med Ukrainas folk i dessa tider. Tillsammans kan vi visa Statsministern och Sveriges regeringen att vi är många som önskar att Sverige ska ta emot dem som tvingas fly för sina liv på grund av kriget, och att vi är villiga att göra uppoffringar för att detta ska vara möjligt. Vi vill kunna vara stolta över vårt land!
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anton Lundholm Picture
 • Akut hjälp till strandsatta flyktingar i Ukraina
  Vi skriver detta i hopp om att vi är många som kan enas bakom att Sverige ska organisera ett säkert och transparent mottagande för de med funktionsvariationer, BIPOC och/eller HBTQIA+ flyktingar från Ukraina som behöver en fristad, samt hjälpa de utomeuropeiska medborgare som behöver hjälp att ta sig från Ukraina till sina hemländer. Vi kan inte se på passivt medan människor riskerar att dö. Vi vill att Sverige ska 1. Skicka observeratörer till ukrainska gränsen och säkerställa fri passage för flyktingar 2. Upprätta en organisation som kan hjälpa utomeuropeiska medborgare som vill återvända till sina hemländer 3. Ordna resa till Sverige för människor med sjukdomar eller funktionsvariationer som avser att söka asyl i Sverige. 4. Säkerställa fri lejd för HBTQIA+ personer över den ukrainska gränsen och ut ur andra länder där de utsätts för risker till ett säkert 3.e land där de inte riskerar förföljelse och kan söka asyl. 5. Organisera tolkar, mat och sjukvård samt skydd från väder och vind under tiden till de som inte tillåts lämna Ukraina.
  2 969 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Accountability Sweden
 • Stoppa Ryssland-Biståndet!
  Det som sker i Ukraina är den allvarligaste europeiska attacken på demokratin sedan andra världskriget!
  18 av 100 Underskrifter
  Skapad av Adam Lorentzen
 • RÄDDA GIRAFFEN
  "Giraffen" är en asfaltsyta som sedan mitten på 90-talet ockuperats av skateboardåkare. På denna plats har generationer lagt ner både tid och pengar på att bygga ett stort antal objekt i cement (av skateboardåkare - för skateboardåkare) helt enligt egna preferenser. Det är en plats som är känd och hyllad av åkare i hela landet. Sommartid kan det ses som en turistattraktion som lockar åkare från norr till söder. En symbolisk plats som satt Skellefteå på kartan i den svenska skateboardscenen. Här förs människor samman oavsett bakgrund i kombination med kreativitet och fysisk aktivitet. En viktig plats även för kommande skateboardgenerationen, att människor får en insikt i att det är ingen omöjlighet att med enkla medel skapa något liknande på egen hand.
  1 182 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Jonathan Marklund
 • Inför möjlighet till distansstudier på universiteten
  Förutom det som angetts ovan kan en generell sammanfattning vara på sin plats: Att människor ges möjligheten och friheten att studera på ett sätt som passar dem möjliggör för ett mer välutbildat land som är bättre anpassat för att lösa framtidens utmaningar. Det möjliggör för arbetsgivare att anställa människor med behövlig och efterfrågad kompetens. Slutligen möjliggör det för människor att byta karriär samt erhålla bättre förutsättningar och förmåner under sitt arbetsliv.
  455 av 500 Underskrifter
  Skapad av Sebastian Zetterberg
 • Vapen till ukrainska försvaret.
  De ukrainska försvararna sliter dygnets alla timmar och lägger ner sina liv för att försvara sitt land och folk, och för att kunna hålla de ryska anfallen borta från befolkningen så har Ukraina frågat Sverige om hjälp de efterfrågar svenska vapensystem som kan göra skillnad på riktigt.
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Elias Jürgens
 • Äkta solidaritet med Ukraina – ta emot flyktingar i Sverige!
  Vi vaknade upp till krig i Ukraina. Putins militära aggressioner tvingar tusentals ukrainare att fly. Trots detta säger statsminister Magdalena Andersson att andra länder måste ta större ansvar än Sverige. När det är krig i Europa kan inte Sverige smita från ansvaret. Äkta solidaritet med Ukrainas folk innebär att vi villkorslöst öppnar våra gränser för människor som flyr från krig. Därför uppmanar vi vår regering att ta emot flyktingar från Ukraina nu! Genom att underteckna detta upprop visar du att en stor grupp svenskar känner solidaritet med det ukrainska folket och alla som flyr från Putins imperialism. Och att vi håller regeringen ansvarig för att vidta åtgärder och ta emot flyktingar i Sverige.
  526 av 600 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Stoppa utvisningen av Saliha 11 år från Uppsala
  Barn som är födda och uppvuxna i Sverige kan inte skickas till ett land de helt saknar anknytning till. Barnets rättigheter måste respekteras! Saliha och hennes syskon har levt hela sina liv här och måste få stanna i det enda land de någonsin varit i. Det är här de har vuxit upp, gått i skolan och har sina vänner och hela sitt sammanhang. För mer info om Saliha och hennes situation, sök på Saliha+UNT och Saliha+ETC. Kort bakgrund: Salihas mamma Zulfia lämnade Uzbekistan för 13 år sedan. Alla barnen är födda och uppvuxna i Sverige och har aldrig varit någon annan stans. I Uzbekistan saknar familjen ett tryggt nätverk och de riskerar förföljelse och övergrepp. Låt barnen o deras mamma stanna i Sverige!
  1 264 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Karin Sehlin
 • Stöd det Ukrainska folket, stoppa allt köp av rysk gas
  Ryssland har nu inlett ett fullskaligt krig mot ett europeiskt land, ett europeiskt land som ligger mycket nära både EU och Sverige. Stora delar av finansieringen av detta krig kommer från försäljning av naturgas. Europeiska Unionen köper in 40% av sin naturgas från Ryssland och detta genererar mångmiljardintäkter till den ryska staten. Intäkter som den ryska staten använder för att bedriva krig mot Ukraina. Det räcker inte att fördöma och beklaga sig. EU måste också agera därefter. Vi kräver att Sveriges regering i EU verkar för ett totalt stopp av allt inköp av rysk gas.
  67 av 100 Underskrifter
  Skapad av Joakim Billtèn