• Rädda museet Emigranternas Hus i Göteborg
  Göteborgs fyller 400 år 2021 och museet Emigranternas Hus behöver få det verksamhetsstöd de behöver för att museet ska kunna överleva till 2021 - och överleva många många år framåt. Museet är fyllt av material från den Stora Svenska Utvandringen till USA på 1800-talet. Och museet är beläget i just de lokalerna där "De Nya Svensk-Amerikanerna" reste ifrån.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Joachim Moreau Picture
 • Stoppa förslaget om avgift för boendestöd i Lidköpings kommun
  För att denna grupp har väldigt små ekonomiska medel, samt att många kommer av ekonomiska skäl att tacka nej till insatsen vilket kommer få förödande följer med vräkningar, sociala problem, som kommer kosta hyresvärdarna, kommunen, närstående, och många andra långt mycket större belopp i slutändan än att i fortsättningen låta insatsen vara kostnadsfri. Visserligen kan avgiften sättas ned vid låg inkomst, men får då konsekvensen att dessa personer inte får incitament kunna göra något för att förbättra sin situation som att t.ex. kunna öka sina arbetsförmåga då avgiften kommer äta upp eventuell inkomstökning varpå de för dessa individer blir onödigt att anstränga sig mer. https://www.lidkopingsnytt.nu/2020/10/22/forslag-avgift-for-boendestod/
  98 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marius Alexander Forselius
 • BOJKOTTA TURKIET
  Det finns några enkla saker du kan göra just nu för att bojkotta Turkiet: 1. Semestra inte i Turkiet 2. Flyg inte med statligt ägda Turkish Airlines 3. Köp inte turkiska varor (kolla ursprungsland på frukt & grönt)
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zare Sharoyan
 • Äldrediskriminering - stoppa bussböter för pensionärer
  I mars beslutade sig Region Stockholm för att stänga framdörren på sina bussar. Det var ett bra beslut och efter påtryckningar för att skydda busschaufförerna från covid19. Bra såklart. En effekt av det blev att de som reser med reskassa inte kan blippa sitt kort då läsaren sitter längst fram i bussen. Under en tid har regionen inte bötfällt de som åker buss och som inte kunnat blippa. Nu vill Region Stockholm ta i med hårdare tag, främst mot äldre. Läs mer: https://www.dn.se/sthlm/kritikstorm-mot-sl-efter-skarpning-av-biljettregler/ Äldre hör av sig till tidningar och pensionärsföreningar och gråter. Många äldre har långt till närmsta knutpunkt med flera kilometers gångavstånd och svårt att gå. Dessutom har många äldre inte bankID och smartphone som löser problemet för de flesta yngre. I region Sörmland och Västmanland löstes frågan snabbt och lätt genom att de flyttade kortläsarna bak i bussen. De började redan i april medan dumsnåla politiker i Stockholm inte lyft ett finger. Istället ska de jaga pensionärer som vill göra rätt för sig men inte kan. Det är inget annat än äldrediskriminering.
  153 av 200 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling
 • TVÄRKONST! Konst- och kulturmyndigheterna måste anpassas till tvärkonstnärligheten på fältet
  Kära Amanda Lind - Kulturminister Kära Kajsa Ravin - Generaldirektör för Kulturrådet Kära Anna Söderbäck & Pernilla Högström - Ordinarie och Tillförordnad Direktör och Myndighetschef för Konstnärsnämnden, Många konstnärer och andra kulturarbetare är beroende av statliga, regionala och lokala stödformer för att kunna producera konst av hög kvalitet. Detta eftersom konst- och kulturfälten, den kreativa sektorn om man så vill, inte fungerar enligt samma premisser som övriga yrkesområden där hårt arbete och hög kvalitet oftare resulterar i projekt som kan bära sig själva ekonomiskt. Vi konstnärer och kulturarbetare är glada och tacksamma över att Sverige har ett jämförelsevis generöst bidrags- och stipendiesystem för oss som arbetar i den här sektorn. Dessvärre är systemet inte särskilt rättvist. Vi på fältet arbetar allt oftare tvärkonstnärligt ,brett och i tillfälliga konstellationer och med nya media och uttrycksformer. Det är många som påtalat problemet för Kulturrådet, Konstnärsnämnden och liknande institutioner: fördelningssytemet bygger på en förlegad mono-disciplinär förståelse av konst- och kulturfältet. Detta gör att skickliga konstnärer och kulturarbetare ofta faller mellan stolarna i ansökningsförfaranden som snarare borde uppmuntra och hjälpa uppkomsten av nya tvärkonstnärliga uttryck. Konstnärliga och kulturella discipliner som nu är ganska etablerade, tex performancekonst, finns inte ens med som valbar kategori. Än mindre förståelse verkar finnas för experimentell och drivande konst såsom det nya fältet "performativ" konst. Ansökningsförfarandet är uppbyggt kring en serie följdfrågor som börjar med ett initialt val (ofta relaterat till den konstnärliga disciplinen från ens grundutbildning) avsett att behändigt artbestämma det egna konstnärskapet. Detta skapar stora svårigheter eftersom allt fler konstnärer med tiden expanderar och muterar sin konstnärliga gärning så att den blir mycket olik det konstnärliga hantverk som man undervisades i ursprungligen. De förenklande valbara kategorierna blir vägledande för den expertgrupp som ska bedöma ansökningarna och då handlar den primära sorteringen om huruvida projektet man har att bedöma faktiskt motsvarar tex "bildkonst", "musik", "dans". I många situationer faller alltså en väl underbyggd ansökan, från en konstnär med god verkshöjd och dokumenterad skicklighet, mellan stolarna, eftersom ansökan och konstnärskapet inte längre passar in i kategorin som man tvingas söka i. Lyckligtvis är problemet lätt avhjälpt om bara den politiska viljan finns: uppdra åt KN och Kulturrådet att implementera ansökningsförfaranden som medger fler än ett kategorival. Det skulle vara i linje med hur konst- och kulturfältet, och hur konstnärer och kulturarbetares verkliga arbetssätt och metoder, ser ut idag. Med vänliga Hälsningar önskar vi er en fin dag, Frei von Fräähsen zu Lorenzburg - koreograf, performancekonstnär, performativ konstnär & författare som också arbetar med bild och film Tillsammans med alla tvärkonstnärliga konstnärer och kulturarbetare
  107 av 200 Underskrifter
  Skapad av Frei von Fräähsen zu Lorenzburg Picture
 • Bröduppropet - stoppa matsvinnet
  Uppskattningsvis 80 000 ton bröd slängs varje år. Det blir 260 000 brödskivor i timmen, dygnet runt, året om! Hushållen står för 30 000 ton av svinnet, men pga den ovanliga affärsmodellen för brödförsäljning, är brödsvinnet i butikerna nästan lika stort. Efter frukt och grönt är bröd det som slängs mest i butikerna. Som ett effektivt sätt att minska mängden svinn har flera butiker har börjat sälja frukt och grönt med kort hållbarhet till nedsatt pris. Historiskt sett har de största brödtillverkarna i Sverige (Pågen, Fazer och Polarbröd) slutit avtal med butikerna om att butikerna endast betalar för brödet som säljs till konsumenten, resten hämtas tillbaka av producenten. Detta kallas för returrätt och används även för tidningar. Metoden har varit lönsam för butikerna och gör brödtillverkarna konkurrenskraftiga. Bröduppropet menar att returrätten leder till en enorm överproduktion av bröd och att en stor del av brödet aldrig hamnar hos konsumenten. Kanske har du själv någon gång spanat efter brödpaketet med längst hållbarhetsdatum, istället för att ta den som bakades för flest dagar sedan? Brödet som hämtas tillbaka från affärerna omvandlas till biogas, bioetanol, jäst, fjärrvärme eller foder för grisar. Brödtillverkarna hävdar att det här är ett hållbart sätt att handskas med svinn. Det är definitivt bättre att återvinna brödet än att kasta brödet i soporna. Men dagens system bidrar till att enorma mängder energi går åt limpor som vi sedan matar våra grisar med. För att inte ens nämna resurserna som går åt till all förpackning och transport. Det är 10 gånger mer effektivt ur klimatsynpunkt att förebygga matavfall än att använda matavfallet i biogasproduktion, enligt Livsmedelsverket. Dessutom säger EU:s avfallsdirektiv att vi ska sträva mot att minska mängden avfall. ETT BÄTTRE ALTERNATIV FINNS Producenten Fazer has slutit ett avtal med Lidl, där butikskedjan har huvudansvaret för brödhyllan: från beställning till brödsvinn, med bland annat prisreduktion på limpor som närmar sig bäst-före-datumet. Resultatet visade på ett halverat brödsvinn redan under första månaden. Fazers och Lidls nya approach utmanar andra företag att förbättra hållbarheten av sina system: Det mest klimatvänliga alternativet vore att helt enkelt sluta producera bröd som inte säljs. Vi kommer inte att kunna uppnå FN:s globala mål för hållbarhet om vi fortsätter kasta mat. Vi måste halvera det globala matsvinnet per person i butik - och konsumentledet. Och för detta krävs att alla drar sitt strå till stacken. Skriv under du med!
  182 av 200 Underskrifter
  Skapad av Vivi Båvner
 • Striktare restriktioner på det miljöfarliga föreningen zinkpyrition
  Precis som samtliga länder i världen står vi inför kommande och redan komna klimatförändringar. Stora som små så måste vi ta steg för att beskydda vårat hem. Särskilt viktigt är det för mig att den gemene människan förstår att många av de vardagsprodukter som vi använder ofta medför stora och ibland irreversibla skador mot naturen. Om vi kan börja med att få bort giftiga ämnen ur våra vardagsprodukter kan vi snart börja våran väg mot klimatpositiv påverkan.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fredrik Hanning
 • Hjälp Andra chansen Mora Orsa att starta ett katthem!
  Detta är viktigt för att den Ideella organisationen Andra chansen Mora Orsa ska kunna fortsätta med deras arbete och hjälpa fler hemlösa katter. Behovet finns och även intresset från den allmäna befolkningen, det enda som saknas är att kommunen ser deras arbete för vad det faktiskt är- nytta!
  878 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Ellen Fjelstad
 • Målare mot försämringar i arbetsrätten!
  Vi är övertygade om att en försämrad arbetsrätt är dåligt för hela våran bransch. En försämring i LAS kommer bereda en ännu större väg för oseriösa aktörer inom Måleribranschen och på sikt konkurrera ut alla företag som med hjärta vill ha ordning och redan på arbetsmarknaden. Vi är också övertygade om att trygga anställningar leder till en sund och konkurrenskraftig bransch med trygga anställda som vågar göra dom privata investeringar som både livet och marknaden behöver för att upprätthålla en stark välfärd!
  98 av 100 Underskrifter
  Skapad av Joakim Johansson
 • Nej till Trafikverkets nya förslag av Förbifart Tullinge, etapp 1
  1, Etablering av etapp 1 är en fråga som har diskuterats under lång tid och förutsättningarna har varit välkända. Att Trafikverket föreslår en ogenomtänkt förändring i sista stund kan få stora ekonomiska konsekvenser och försena projektet ytterligare. 2, Den föreslagna förändringen kommer medföra att det blir en stor bullermatta som försämrar boendekvaliteten för befintliga bostäder. Det nya förslaget ökar genomfartstrafiken i Tullinge skog och blir därmed en olägenhet för de boende. 3, Vägsträckningen påverkar intilliggande bostadsområde, Tullinge skog, genom en cirkulationsplats som ligger nära korsningen mellan Pålamalmsvägen/Smedvägen. Risk finns att genomfartstrafik dras genom Tullingeskog. 4. Om fortsättningen av förbifarten i framtiden kommer byggas får den höga bron över järnvägen mycket negativa konsekvenser i form av buller i Tullinge skog. Sammantaget har den nya sträckningen många nackdelar. Den ursprungliga sträckningen är att föredra
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carl Widercrantz
 • Låt Danholnsskolan vara kvar
  Vår skola är en bra, välfungerande skola för våra barn. Genom vår skola skapas en naturlig mötesplats för barnen och föräldrarna och den bidrar till en levande landsbygd.
  457 av 500 Underskrifter
  Skapad av Hanna Nordfors
 • Rädda myskoxen Brutus
  Myskoxarna är rödlistade och hotade som art i Norden. I september 1971 invandrade en liten flock, 5 myskoxar till västra Härjedalen. Som mest ökade antalet till drygt 30 djur. Men tyvärr minskade antalet djur med åren. Situationen blev akut för den lilla stammen i början på 2000-talet. Inga kalvar föddes pga av att ingen tjur fanns i flocken. Sofi en ung ko flyttades från fjället till Järvzoo och när hon blev dräktig flyttades hon på våren 2006 tillbaka på fjället och födde som tur var en tjurkalv. Det finns få på den svenska sidan, idag finns ca 10 - 11 djur, Brutus inräknad. Om Brutus nu får möjligheten att återvända till fjället finns kanske möjligheten att Brutus kan ta upp kampen mot den äldsta tjuren, Piterak, dy. som nu är 14 år och bli pappa till fler kalvar.
  1 465 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Mimmi Forss