• Slopa karensdagen
  Vi står inför en trolig Coronaapedemi. Vi kan inte fortsätta ha kvar karensdagen som får folk att gå till arbetet när de egentligen borde vara hemma för sin egen och samhällets skull.
  298 av 300 Underskrifter
  Skapad av Pane Åström Picture
 • Överlåt viltvården på experter som inte har egenintressen i jakt
  Det är ytterst viktigt att den biologiska mångfalden värnas. Den är starkt hotad redan nu, och alltför generösa jaktregler kommer att leda till att allt fler arter blir utrotningshotade. Det är vidare ytterst viktigt att värna djurs liv och mående. Djur är inkännande och empatiska individer precis som vi människor, och förtjänar därför rätt till liv. Naturvårdsverkets agerande visar att: - Myndigheten inte tar sitt ansvar för att miljökvalitetsmålet ska uppnås. Den biologiska mångfalden är starkt hotad redan nu, och alltför generösa jaktregler kommer att leda till att fler arter blir utrotningshotade. - Det finns ett starkt egenintresse i jakt bland några av de anställda, vilket tyder på jäv. På en myndighet ska det inte finnas några jäviga personer. Jaktintresset leder också till att miljökvalitetsmålet inte uppnås och att etik och moral gentemot djuren inte värnas. På grund av ovanstående anledningar är inte Naturvårdsverket en lämplig myndighet att ansvara för viltvårdsfrågor. Istället ska naturvårdsansvar anförtros experter som bedriver forskning inom djur- och naturvård, och värnar djurens liv och mående. Uppmaningar till regeringens politiker: - Låt biologisk mångfald och värnande om djur och natur utgöra basen för naturvårdspolitiken och premiera den före mänskliga egenintressen, som till exempel nöjesjakt! - Låt beslut styras av kunskap, etiska värderingar och omtanke om människor, djur och natur! - Visa att ni menar allvar med miljökvalitetsmålet genom att överlåta naturvårdsansvaret på de som innehar expertis inom natur- och djurvård, och värnar djurens liv och mående! Källor: Aftonbladet, hämtat den 10 november 2019 på https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8mVonE/jagare-skjuten-under-jakt Naturvårdsverket, hämtat den 26 december 2019 på https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/jakttider/remissversion-jakttidsoversyn-paket-1-191216.pdf Riksdagen, hämtat den 27 februari 2020 på: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-20181192_sfs-2018-1192 Sveriges radio, hämtat 20 augusti 2019 på https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7283573 Umeå universitet, hämtat 25 februari 2020 på: https://www.umu.se/nyheter/arter-dor-ut-i-mycket-hogre-takt-an-tidigare-kant_8687256/
  943 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Emma Eurenius
 • Låt Lodjuren Leva
  I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2020 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora 108 djur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen. Just nu är tiden då lodjuren möter en partner och några av honorna kan fortfarande leva tillsammans med förra årets ungar. I denna jakt räknas bara siffror och ingen hänsyn tas till individen eller hur den har valt sin livsmiljö och sitt livsmönster. Det rör sig om djur som har valt att leva i våra skogar och vissa har aldrig någonsin varit i närheten av människor. Vi ber nu alla som tror på den biologiska mångfalden och lodjurens rätt att leva att skriva vår lista. För framtiden.
  5 368 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Peter Henriksson
 • Voice for the Planet
  https://www.ourplanet.com/en/voice/globe Ovan är länken till den globala namninsamlingen "Voice for the Planet", kopplad till serien "Our Planet" i samarbete med WWF och David Attenborough. Jag delar länken till en stor namninsamling här eftersom massor av människor på skiftet bryr sig om planeten och väldigt sannolikt vill vara med.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Per Svenson
 • Förlossningsledighet
  Idag är det så att den som ska genomgå en förlossning har rätt att vara ledig och ta ut föräldrapenning under tiden före och efter en förlossning. Det är visserligen bra, men det gör att den som föder barnet får mindre tid att vara föräldraledig med barnet och dessutom blir tiden man får med barnet den tid då man som mest behöver återhämtning och läkning och egentligen borde få tid att ta hand om sig själv och få till knipövningar, amning och sömn. Idag har partnern rätt till 10 extra dagar i samband med barnets födelse. Detta är visserligen bra, men åter igen skapas en ojämlikhet. Den som burit barnet och genomgått förlossningen får återigen färre dagar med barnet än partnern, när det egentligen borde vara lika eller möjligtvis det omvända - den som ev ammar barnet skulle väl rimligtvis behöva vara hos det under den tiden. Eftersom man inte på förhand kan veta när ett barn ska födas tvingas man chansa och detta skapar en osäkerhet för både den som ska föda och för arbetsgivaren. Om man var förlossningsledig skulle båda parter veta när det var dags för ledighet och de allra flesta barnen föds ju innom den föreslagna tiden. När den som fött får vara hemma med förlossningsledigt får ju partnern möjlighet att vara hemma och vara föräldraledig. Detta ger dem möjlighet att knyta an till babyn, vilket skulle öka jämlikheten, då det senare blir lättare för partnern att vara hemma med barnet som fått en trygg och god anknytning under den första viktiga tiden. Att kvinnor får möjlighet till återhämtning (att kunna få gå på toaletten och ta en dusch och sova några timmar i sträck kan vara livsavgörande efter förlossningen) skulle troligtvis leda till färre förlossningsdepressioner, bättre möjlighet till att få amning att fungera och färre utbrända kvinnor. Effekterna borde även kunna ses på lång sikt då partners som fått knyta an kommer vara mer benägna att ta föräldraledigt, känna sig tryggare med att ta hand om barnet själva och ökad förståelse för hur omfattande arbete det är att ta hand om ett litet barn. Detta borde leda till att relationen mellan föräldrarna också blir mer jämnlik och detta leder till en bättre relation dem emellan, färre trasiga relationer är bra både för föräldrarnas och Barnens mentala hälsa.Barnen kommer få två föräldrar som fått chansen till en nära och trygg relation till sitt barn och varandra. De 10 pappadagarna som hade ett gott syfte men skapar ojämlikhet kan därmed plockas bort och ersättas av förlossningsledigheten som ger ökad jämlikhet och tar kvinnors hälsa på allvar.
  80 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emma Svensson Picture
 • Jag kräver att Försäkringskassan ändrar sin vision eftersom visionen inte speglar deras verksamhet
  Försäkringskassan administrerar våra socialförsäkringar. Just den hjälp som vi alla kan behöva nån gång i livet när vi kanske bli sjuka, eller våra barn blir sjuka eller…. Vi kan alla hamna i ett läge när vi behöver hjälp från den försäkring som vi gemensamt betalar in till via arbetsgivaravgifter och skatter. Försäkringskassan ska utgöra en trygghet – men stämmer det? Känner du dig trygg – om ditt liv vänder? Denna namninsamling är startad för att påvisa att Försäkringskassan inte bara saknar förtroendet hos befolkningen utan att vi, försäkringstagarna känner oss starkt oroliga för att vi inte längre kan få den trygghet vi har rätt till. Låt inte Försäkringskassan gömma sig bakom fina ord i visionen, berätta med din namnunderskrift att NEJ – Jag känner mig inte alls trygg med Försäkringskassan NEJ – jag tror inte att jag från er får inflytande över min livssituation NEJ – jag tror inte ni har rätt kunskap, empati och förståelse NEJ – jag tror inte att besluten från Försäkringskassan är ”lika för alla” Låt Försäkringskassan få svart på vitt – flera tusen gånger om att. Er vision speglar inte den verklighet jag känner till DÄRFÖR SKRIVER JAG HÄRMED UNDER!
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Maria Notsickacordingtofk
 • Stoppa alla djurförsök
  Det är fullständigt oacceptabelt att djur torteras i djurförsök!! Levande varelser som utnyttjas och plågas på de mest avskyvärda sätt är moraliskt och etiskt oförsvarbart!! Människor måste inse att vi inte har någon som helst rätt att utnyttja andra levande varelser!! Detta är rasism av värsta sort, och laboratorierna är försöksdjurens koncentrationsläger.
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marie Rose
 • Gunde Svan, sluta stödja Preem!
  Vi vill att du tänker på att Preem:s verksamhet aktivt motarbetar skidåkning i Sverige. Sverige kommer att ta färre medaljplatser i framtiden om det blir så svårt att åka skidor på natursnö som det varit i år.
  327 av 400 Underskrifter
  Skapad av Jacob Oscarson Picture
 • Förkortad förskoletid för barn med småsyskon är ett straff! Vi måste stoppa det NU!
  förkortad förskoletid för barn med småsyskon är den ny beslut från upplands-bro kommunen. Varför ska ett syskon straffa barnen som går på förskola ? Är det deras misstag om föräldrarna skaffar ett till barn? Blir de mindre värdiga och har mindre rättighet att gå till förskolan bara för det? Enligt kommunen är det så ! Barn som har fått syskon ska inte ha rättighet att fortsätta deras normala aktiviteter på förskolan. Kommunen har beslutat att barnen med föräldralediga föräldrar kan vara på förskolan max 15 timmar per vecka, det betyder 3 timmar per dag eller 3 dagar i veckan. Dessutom kommer avgiften höjas. Allt detta är djupt orättvist och kommer att påverka barnen på många negativa sätt -Genom att låta barnen vara på förskolan bara 3 timmar per dag eller 3 dagar per v. skapar man en känsla av utanförskap och icke-tillhörande grupp känsla -Barnets utveckling kommer att förändras, det kommer inte vara lika komplett som för dom andra barnens utveckling . Helt enkelt för dom kommer inte kunna vara med på aktiviteter och projekt på förskolan. -Det är inte schysst att stoppa barnets aktiviteter efter bara tre timmar efter deras ankomst till förskolan.Barnen hinner knappt komma igång med något innan det är dax att sluta för att deras tid är slut ,medans dom andra kan fortsätta med lek och andra aktiviteter -Om familjen “bestämmer sig” för att skicka barnen till förskolan bara tre dagar i veckan, vad kommer barnen göra under de andra fyra dagar? Kommunen erbjuder inte så många alternativ, det finns ingen lekplats i centrum och nästan inget inomhus för att kunna spendera tid när det är dålig väder till exempel. De få aktiviteter man kan hänga med är angående bibliotek som inte alltid är öppet och/eller är ej intressant till barnen i ålder 3-6, och öppna förskolan som är också bara få timmar per dag (3-4) -Föräldraledighet används nästan alltid för att ta hand om det nya lilla barnet som behöver uppmärksamhet och vård. Att ha ett barn mellan 3 och 6 år som har sina behov och begär om uppmärksamhet hela dagen hemma är också ett straff för de småsyskon som inte kommer att ha sin egen tid med föräldern Det betyder att tider som föräldrarna spenderar med sina barn blir inte lika bra kvalitet som förut. Både den stora och den lilla barn kommer att påverkas negativt. Slutligen det är självklart att rutiner för varje familj kommer att förändras drastiskt. Det är kommunen uppgiften att anpassas sig till familjens behov, hjälpa stötta och underlätta familjens liv speciellt dem familjerna som inte kan ha andra typer av hjälp, som släktingar eller som inte kan betala en extra hjälp. Politikerna måste tänka om! Och låta våra barn vara i förskolan precis som förut! vänligen underteckna ! Tillsammans försöker vi stoppa allt detta nu !!!!!!
  177 av 200 Underskrifter
  Skapad av Adriana Cascio Picture
 • Ingen helikopterjakt på älg i Västerbotten!
  Sveaskog vill skjuta älgar från helikopter i Västerbotten, för att komma tillrätta med "skadorna" med vandringsälgar, som samlas under vintertid på områden med ungskog. Om de istället lät bli att röja bort alla lövträd från sina plantager, skulle inte älgarna behöva vara hänvisade till tall som enda återstående födokälla vintertid, när älgkorna dessutom är dräktiga. Att tillåta större andel löv förespråkas dessutom av Skogsstyrelsen, som ett sätt att klimatsäkra virkesåkrarna mot insekt- och svampangrepp, skogsbränder och stormfällning. Man skulle önska att åtminstone statliga Sveaskog tog till sig ny kunskap, istället för att sälla sig till utrotningskampanjen mot älgen, som de privata skogsbolagen bedriver. Källor: Svensk jakt, Sveaskog vill skyddsjaga älg från helikopter, https://svenskjakt.se/start/nyhet/sveaskog-vill-skyddsjaga-alg-fran-helikopter/ Folkbladet, Älgjakt med helikopter och drönare kritiseras, https://www.folkbladet.nu/2020-01-17/algjakt-med-helikopter-och-dronare-kritiseras
  698 av 800 Underskrifter
  Skapad av Elena Martinez Picture
 • Inför en beskattningsmodell för att bidra till omställningen mot en hållbar framtid!
  Idag styrs produkters och tjänsters värde av ett prissättningssystem som bygger på utbud och efterfrågan utan att beakta miljömässig och social påverkan. Detta faktum har resulterat i utvecklingen av konsumtionsmönster med förödande konsekvenser för allt liv på jorden. Ett betydande steg mot en hållbar framtid är därför att kräva att prissättningen tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter genom en bonus-malus-beskattningsmodell som omfattar alla produkter och tjänster!
  18 av 100 Underskrifter
  Skapad av Yacine Slamti Picture
 • Det måste bli ett slut på den vidriga hanteringen av djur.
  För att det handar om levande kännande varelser som har lika rätt till liv som människan.Och att rovdjuren tillhör skogen och behövs för naturens kretsgång som jägarna förstör med sitt skjutande jagande dödande torterande av våra rovdjur tränger ut dom från deras skogar så att jägarna kan få till skyddsjakt licensjakt.Allt är grymt planerat.Politikerna går jägarnas väg och säger inte ett knyst om självklara jaktbrott som mer och mer utförs.
  32 av 100 Underskrifter
  Skapad av Pia Hamberg Picture