• Omfördelning av resurser - från bilar till barn
  Nedskärningarna har inneburit: • Sammanslagningar av klasser som innebär att det till hösten blir 32 barn i en av lågstadieklasserna • Förskoleklasserna startade detta läsår med 29 elever i varje klass • Från elevvårdshälsoteamet försvinner till hösten en kurator och en speciallärare • Mest anmärkningsvärt är det kraftiga tappet på fritids som under sommarlovet 2023 förlorade hela 25 procent av personalen (motsvarar minskning från 32 till 24 heltider)   Minskningen av personal motiveras av skolledningen med vikande elevunderlag men vår sammanställning visar att det inte stämmer. Elevunderlaget är oförändrat[1]. På nationell nivå och i Stockholms stad är trenden förvisso minskande barnkullar men inte lokalt  i vår stadsdel. Förklaringen till att Blackeberg inte följer den övergripande trenden kan vara den höga inflyttningen i samband med uppförandet av nya bostäder den senaste femtonårsperioden. Vidare planeras 400 nya bostäder i stadsdelen de närmsta åren, en ökning med ytterligare 10 procent.     Vi föreslår en omfördelning av ekonomiska medel från bilar till barn.     Kommunfullmäktige antog redan 2016 en Plan för gatuparkering[2] som innebär att parkeringen i Blackeberg ska avgiftsbeläggas. Vid försök till införande av boendeparkeringsavgift i Bromma 2018 överklagades beslutet med motiveringen att avgifter endast får användas för att reglera trängsel. Dock råder det kraftig trängsel i Blackeberg. Men inte bara det!  I januari 2024 föll en prejudicerande dom[3] som nu ger kommuner större frihet att avgiftsbelägga parkering. Intäktsbortfallet lokalt uppgår till 5,6 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar åtta lärare eller 13 barnskötare. Står ni politiker för att denna skeva resursfördelning fortsätter år efter år? Det finns flera sätt att finansiera skolan, exempelvis genom höjda avgifter i andra delar av den kommunala verksamheten, via inkomstskatt och statsbidrag. Vi välkomnar alla kreativa sätt och skulle gärna se medel till skolan som inte bara kompenserar för de senaste årens nedskärningar utan också satsar på framtiden. Gatuparkeringen är en lågt hängande frukt: Beslutet är redan fattat och det är bara en tidsfråga innan det ska verkställas. Vad väntar ni på? Pengar till skolan finns redan i kvarteret: Håll med om att det är en elegant, smart och rättvis lösning!     Att avgiftsbelägga parkering marknadsmässigt har flera positiva följdeffekter.     Gatan tillhör i grunden alla men ytan är begränsad och den fördelning som råder i dagsläget är kraftigt ojämlik: Få har tillgång till mycket plats och det är framför allt barnen som är förlorarna som ser sin rörelsefrihet begränsas och hotet från biltrafiken är lika med dödsfara. Dessutom tränger systemet undan kapacitetsstarka färdmedel vilket är ett oklokt sätt att utnyttja resurser. Bilarnas utbredning är vidare ett hinder för grönska vilket är en viktig åtgärd för att skydda samhället från kostsamma skador vid skyfall och andra extremväder som nu ökar. Parkeringsavgifter är ett effektivt styrmedel för att komma tillrätta med dessa problem. Dessutom förbättras luften och minskar stillasittandet, det ökar tryggheten och underlättar för dem som verkligen behöver ha bil att hitta parkering. Pengarna som frigörs kan användas för att kompensera för de kraftiga nedskärningarna inom skolan. Win-win trippel-win! Det är dags för en rumslig och ekonomisk omprioritering - från bilar till barn. [1] Bemanning HT start 2017-2022-2023-2024.xlsx - Google Kalkylark [2] Plan för gatuparkering [3] Beslut Dnr TSV 2022–7647
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Karin Arén
 • Bevara Lasarettsbacken!
  Lasarettsbackens gula hus byggdes som läkarbostäder och har sedan dess inhyst kollektiv och andra stora familjer. Inte sällan möter vi människor som antingen har bott, vuxit upp, haft en vän eller varit på fest här. Husen tillhör en svunnen tid och ett lyckligt nu. De bör även tillhöra framtiden.   Tillsammans för ett bättre Umeå!  Denna namnlista är skapad av konstnärsduon Clara Diab och Mads Christoffersen som i våras skapade och curerade utställningen "The Danger of a Simple Story", i vilken bilden av ett växande Umeå nyanseras. Situationen med privata företag som exploaterar mark och höjer hyrorna engagerar många runt om i Sverige och vi uppmanar dig därför att dela namnlistan på Facebook och andra sociala medier!
  79 av 100 Underskrifter
  Skapad av Clara Diab
 • Buss 841 Lysekil - Göteborg bör återgå till en busslinje
  Detta för att undvika byte på torp med linje 842 mellan Lysekil och Torp Terminalen vilket medför längre restid och sämre förbindelser. 
  2 003 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Karoline Martina
 • Hjälp unga i Bjuvs kommun att få gratis bussbiljetter till sommaren 2025!
  Enligt barnkonventionen har barn och ungdomar rätt till en aktiv fritid, oavsett var du bor eller vilka socioekonomiska förutsättningar du har. I dagsläget har inte alla unga i Bjuv samma möjligheter att ta sig till fritidsaktiviteter. Vi uppmanar därför Bjuvs kommunfullmäktige att införa gratis bussbiljetter, då det ger ungdomar friheten att kunna delta i aktiviteter utan att behöva tänka på vart aktiviteten kommer vara.  En ökad möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter leder till en ökad fysisk aktivitet vilket enligt forskning kan förbättra en individs personliga hälsa och sitt mående. Det leder även till en fritid där gemenskapen blir stark och känslorna positiva. Enligt riksidrottsförbundet hjälper även fysisk aktivitet en att hantera stress bättre.  Man får ha ett öppet hjärta, och tänka på barn som inte kan åka vart de vill i Bjuvs kommun.  Många barn lever under jobbiga omständigheter där familjens ekonomi är ganska så låg vilket självfallet förvärrar barnets tillgång till att ha kul med vänner, ta sig till olika ställen och kunna lära känna nya människor. Utan tillgång till transport leder det till att barnets mående förvärras med tanke på att hen inte har tillgång att ta sig någonstans och kanske slutligen blir utlämnad av vänner. Nu hjälper vi unga i Bjuv att få gratis busskort!
  79 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alice Sandström
 • Rädda caféet i Trekantsparken - Liljeholmen
  Trekantsparken är en grönskande oas för många boende i området Gröndal/Liljeholmen/Hägersten och frekventeras av allt från barnfamiljer till rekreatörer. Det   är en av förstadens få lungor, en mötesplats och lekplats för många.     Som en integrerad del av parken bidrar vår verksamhet till det där lilla extra. En plats att koppla av vid, njuta av en kaffe och en bit mat i trevligt sällskap. Tyvärr har parken med sitt centrala läge stundtals även blivit en tillflyktsort för ordningsstörande och kriminella element. Vår verksamhet har därför passat väl in i Stadens och polisens strategi för att öka trygghet och motverka ordningsstörningar.     Vi ser det som oerhört viktigt att finnas kvar i parken inför, under och efter den kommunicerade och stökiga byggnationstiden på nio år.
  179 av 200 Underskrifter
  Skapad av Daniel Wessman
 • Upprop mot Heidelberg Materials Cements etablering i Ropsten.
  Den viktigaste punkten att trycka på här är frågan om miljöpåverkan för de som bor i området. Kräv oberoende utredande aktörer som inte är Structor AB. Total transparens genom hela processen så att all data kan bemötas. Heidelberg Materials Cementa vill gärna tolka insamlad data fördelaktigt för sin agenda. Sprid information överallt om vad som är på väg att hända. Ju mer motstånd från oss i detta populistiska klimat, desto mer vänder politikerna kappan efter vinden. Detta berör Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden samt de planerade bostäderna där. Wallenstam AB förstår rimligtvis att ingen vill bo bredvid Stockholms största cementfabrik och silo och bör vara angelägna om att sätta hårt mot hårt i Mark- och Miljödomstolen. Kräv att Lidingös politiker agerar kraftfullt mot detta. Om de inte gör det, förlorar de röster.
  570 av 600 Underskrifter
  Skapad av Amina Syrana
 • Avgiftsfri kollektivtrafik i Västra Götaland
  Möjligheten och friheten att röra sig i sin egen stad är en total nödvändighet för att kunna ta del av samhället och för att få vardagen att gå ihop. Vi behöver ta oss till jobbet och skolan, till vårdcentralen och lekplatsen och då är det kollektiva resandet, för många, det enda alternativet.  Göteborg är en segregerad stad, vilket betyder att vi grupperas beroende på exempelvis socioekonomisk status och etnicitet. Skillnaden mellan olika områden är stor och förutsättningarna är ojämlika. Att Göteborgs stads jämlikhetsrapport från 2023 visar att medellivslängen för kvinnor 2020, skiljde sig med 9 år mellan olika områden, är ett tydligt tecken på det. Segregationen går dock att påverka och en välfungerande och tillgänglig kollektivtrafik kan ha en viktig roll att spela. De som bor i områden med sämre ekonomi har inte lyxen av att kunna ta sig fram genom att gå eller cykla in till stan eftersom många bor längre bort från centrum. Många av oss har inte heller råd att äga en bil. Dyr kollektivtrafik är ett hårt slag mot människor i svåra ekonomiska situationer och spär på de ojämlika förutsättningarna än mer.  Vidare har vi allt att vinna på att fler reser tillsammans istället för att var och en transporterar sig i sin egna platsslukande och koldioxidutsläppande personbil. Biltrafiken står enligt naturvårdsverket ensam för omkring 18 procent av våra nationella klimatutsläpp och bidrar till luftföroreningar som leder till tusentals förtida dödsfall varje år. Dessutom tränger bilarna undan oss som ska leva i staden till förmån för nya parkeringar och trafikleder.  Lösningen är inte att alla byter ut sin bil. En elbil tar lika mycket plats som en fossilbil, den slukar resurser vid tillverkning och är allt för dyr för att vara en lösning för alla. Bilen hör hemma där den behövs som mest, där kollektivtrafiken inte är ett alternativ. Det är inte i Göteborgs innerstad.  Infrastrukturministern säger att han inte ställer "olika trafikslag emot varandra". Men genom att lägga 13 miljarder kronor på sänkta bränslepriser och på reseavdrag i förmån för bilåkning, samtidigt som stöden till kollektivtrafiken dras ner, är det precis det han gör. Han ställer olika trafikslag emot varandra och prioriterar dessutom fel. Han har valt att satsa på ett trafikslag som leder till ökade utsläpp, gör luften farlig att andas och tar upp allt mer utrymme i våra städer. Detta istället för att göra satsningar på kollektivtrafiken som har potential att både underlätta för hushåll i ekonomiskt tuffa tider, samtidigt som vi tar ett steg mot ett mer hållbart samhälle.  På hemmaplan, i Västra Götaland, läggs miljonbelopp på ökade kontroller, civila och uniformerade. Allt görs för att minska plankandet, förutom att man tycks ha tappat bort varför människor gör det till att börja med. Biljetterna är för dyra, vi har inte råd.  Vi vill ha politiker som satsar på åtgärder som minskar utsläppen, som skapar en stad där människorna får plats att leva, som gör staden tillgänglig för alla. Därför vänder vi oss till er politiker på VGR. Inför avgiftsfri kollektivtrafik i Västra Götaland för ett mer rättvist och hållbart samhälle. 
  3 272 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Ester Laudon
 • Gör Sverige cykelvänligt! Dags för Sverige att implementera EUs cykeldeklaration!
  Sverige verkar fått punka i EU när det kommer till cykeln och mer hållbar och aktiv mobilitet. Köpenhamn, Paris, Bryssel och Ghent är bara några av många städer som ställer om i länder som just nu rullar om oss i full fart. Under 2024 har EU valt att peka på cykeln som ett centralt färdmedel i transportinfrastrukturen, och EU har klubbat en historisk cykeldeklaration! Sveriges egen infrastrukturminister skrev under, men en signatur räcker inte.     Nu måste regeringen agera och implementera deklarationen!   Med cykeln i centrum blir Sverige mer transporteffektivit, vi skapar mer utrymme för människor, renare luft och mindre klimatutsläpp.
  348 av 400 Underskrifter
  Skapad av Johline Lindholm
 • Stoppa Lindome Logistikpark
  Är du också bekymrad över effekterna av Lindomes Logistikpark? Vill du engagera dig för att skydda vår gemenskap och miljö? Tveka inte att höra av dig! Vi välkomnar fler engagerade grannar som vill bidra, antingen tillsammans med oss eller på egen hand. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad. Mer information finns på våran hemsida lindome.nu
  554 av 600 Underskrifter
  Skapad av Martin Gustafsson
 • Stäng inte Fritidsbanken i Vingåker
  Många fritidsaktiviteter kommer med en ökad kostnad för familjer. Med den ekonomiska svårigheter som fler familjer får på grund av de ökade kostnaderna i samhället är en förlorad insatts av Fritidsbanken ett hårt slag mot de hälsomål som vi alla har ett ansvar över. Fritidsbanken behövs i Vingåker!
  65 av 100 Underskrifter
  Skapad av Becca Chaney
 • Ändra Västtrafiks Hållplatsutrop
  Låt oss åter få höra våra hållplatser som dom heter på vår eleganta dialekt. Låt våra berömda "Göteborgare", vars namn kröner våra vackra spårvagnar, få ge röst till hållplats utropen i vår vackra stad.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av håkan palm
 • Rädda träden i Eriksberg
  Protestera mot det vansinniga beslutet att skapa en pendelcykelbana längs Östra Eriksbergsgatan och Sannegårdsgatan. Beslutet är taget på väldigt bristfälliga grunder och utan att man informerat eller frågat de boende i Eriksberg.
  1 309 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Anders Hellman