• Skrivelse ang Vilhelmina kommuns nya skog- och markpolicy
  Mot bakgrund av detta vill vi att kommunen klassar samtliga äldre skogar som naturvårdsskogar istället för produktionsskogar. Mer specifikt menar vi kontinuitetsskogar, dvs skogar som aldrig utsatts för kalavverkning.
  295 av 300 Underskrifter
  Skapad av Yasmine Kindlund
 • Hundrastgård i Eslöv
  För att detta skulle kunna hända så behöver kommunen veta hur många som är intresserad och behovet av en hundrastgård därför har jag startat denna namninsamlingen.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Rasmus Persson
 • Santos torg
  Nu sluter vi upp o ger torget ett nytt namn, Santos torg.
  1 138 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Marie Dahlström
 • Vi vill ha Hasselfors-exkursionen på plats!
  Hasselfors Garden är en av Sveriges största jordtillverkare och att få se deras verksamhet i verkligheten skulle kunna vara en stor inspirationskälla som formar vad vi vill få ut ur denna utbildning. Som studieprogramrepresentant har jag fått informationen att många SLU-studenter upplever att deras inlärning försvåras/försämras pga. allt distansering och därför är det extra viktigt att få behålla de praktiska momenten nu när restriktionerna är borttagna.
  24 av 100 Underskrifter
  Skapad av Dorsa Joulaei
 • Snälla Ann Linde, öppna humanitära korridorer så att folk får leva!
  I den här situationen är det mycket viktigt att samarbeta och hjälpa till att organisera sådana korridorer, eftersom de inte är avgörande för evakuering av medborgare och skadade offer, barn och äldre, utan också för leverans av medicinska förnödenheter och medicin, humanitärt flyg. Samt en viktig passage av specialiserade fordon som kan leverera varor och transporter till sjukvårdsinrättningar. I denna kritiska situation finns det ett enormt framväxande behov av skydd för liv och hälsa för människor, inklusive de mest utsatta (barn, några av dem har redan förlorat sina föräldrar, sjuka och skadade, gamla, personer med funktionsnedsättning) och personer som lever ensamma. Det behövs också en omedelbar spridning av mediciner, dricksvatten, mat, varma kläder och tillgång till medicinska och socialarbetare för att ge hjälp till dem som är i nöd just nu. Enligt en artikel i Svt nyheter från 3 mars 2022, “FN: En miljon har flytt från Ukraina”, skrivet av Maja Nilsson, lyckades bara 2 % av befolkning hinna att rädda sig. På Twitter skrev FN:s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi: ”På bara sju dagar har vi sett att en miljon lyckats fly från Ukraina till grannländerna. För många miljoner till, inne i Ukraina, är det nästan omöjligt nu. Det dags för vapnen att tystna – så att livräddande humanitär hjälp kan ges.” Jag vädjar till er med en begäran om att förhindra många oskyldiga människors död, inklusive mina föräldrars. Snälla utrikesminister Ann Linde, öppna humanitära korridorer så att folk får leva!
  73 av 100 Underskrifter
  Skapad av Viktoriia Rudkovska
 • Safe refuge for POC out of Ukraine
  It is a major responsibility and every day work to regardless the crises emphasize inclusion and Human Rights. It's is pillar intrinsic core values of EU & sustainable societies. To disregard or neglect immediate recognition and action on the issue of what POC are experiencing in Ukraine right now is undermining the over all credibility of the EU-project and it's origins. (And potentially further increased radicalisation among certain groups.)
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Evelyne Touré
 • HM och Ikea - stäng era varuhus i Ryssland!
  HM och Ikea är stora företag världen över och att ta ställning mot krig och människorättsbrott borde vara en självklarhet från deras sida! Vi behöver alla stå enade och visa vårt missnöje mot Ryssland, många företag har redan stängt ner i Ryssland för att visa protest, frågan är varför HM och Ikea inte redan gjort det?
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jessica Giannini
 • stoppa import av rysk olja/gas
  Ja, det blir stora personliga uppoffringar men jag tror och hoppas att vi inte är för bekväma för att på riktigt stoppa morden av människorna i Ukraina. Dagens Nyheter, 26 feb 2022: "Nu har det blivit för sent också för den sortens politiker som går genom livet med ett fuktat finger i luften. För att rädda freden i Europa krävs det ledare som vågar sätta sin framtid i pant, som Winston Churchill den gången. Någon som förmår att appellera till både hjärna och hjärta, till stoltheten och modet, göra klart för oss vad som står på spel och varför priset är nödvändigt att betala."
  92 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jonas Nermyr
 • Sveriges löfte inför Stockholm+50: förbud mot kalhyggesbruk
  "Naturen kan vara vår räddare, men vi måste rädda den först." - IPCC:s senaste rapport ”Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, 28 februari 2022 Enligt Artdatabanken är avverkning av skog den största orsaken till utslagning av biologisk mångfald (1). Skogsindustrin står även för ett utsläpp av koldioxid som är betydligt större än alla andra svenska klimatutsläpp sammantagna. Enbart pappersfabrikerna släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som hela trafiksektorn (2). När man avverkar träd blir enbart ca 17 % av virket mer långlivade sågprodukter, resterande ca 83 % blir till biobränsle, papper, förpackningar, med mera kortlivade produkter, som inom kort hamnar i atmosfären i form av koldioxid. En vedertagen tanke är att detta utsläpp har mindre klimatpåverkan än de fossila utsläppen, men så är inte fallet. Om man planterar nya träd i Sverige tar det nämligen 80 – 100 år för dessa att växa upp och åter inbinda den utsläppta koldioxiden. Men det är ca 70 år för sent, eftersom för att lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, måste vi nå nettonollutsläpp år 2050 (3). Vid klimatmötet i Glasgow i höstas, ställde sig Sverige bakom förslaget att minska avverkningarna av skogar i världen (4). Det vore därför underligt om vi nu i juni, som värdnation, inte skulle gå före och påverka världen med det goda exemplets makt. Gör vi inte det förlorar vi mycket kredibilitet i klimatfrågan. En begränsning av avverkningen av seminaturlig skog skulle även minska hotet mot den biologiska mångfalden. Enlig Statistiska centralbyrån hade Sverige år 2020 skyddat ca 6 % av den produktiva skogsmarken (5), medan FN:s mål är att skydda 30 % av landekosystemen (6), så det fattas en hel del. Om resterande mer naturliga skogarna får vara kvar, ökar möjligheterna att klara miljöbalkens lagstiftning om artskydd (7). Enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, räknas kalhuggning som den huvudsakliga orsaken att skogliga arter rödlistas, och mykorrhizasvampar hör till de hårdast drabbade. Av naturvårdsskäl sparas därför ofta en andel av träden vid avverkning, i Sverige vanligen 5–10 %. Alla träd är beroende av samarbete med mykorrhizasvampar för att kunna ta upp vatten och näringsämnen, Sveriges barrskogar är inget undantag. Därför är våra skogsmarkers mykorrhizasvampars välbefinnande en förutsättning för dessa markers framtida produktivitet. Men svamparna är i lika hög grad beroende av träden, och har kraftigt påverkats av det industriella skogsbrukets jämnåriga, monokulturella bestånd. Forskningen visar (8) att om åtminstone 30 % av träden sparades, fanns efter tre år mykorrhizasvamp i mer än 80 % av alla jordprover som togs. Men om inga träd sparades, minskade mängden mykorrhizasvampar med 95 %, och deras artrikedom sjönk med 75 %. Miljöorganisationen FSC (Forest Stewardship Council) rekommenderar att 5 % av träden sparas vid avverkning. Men forskningen visar att om vi sparar 5 % av träden kommer vi förlora ungefär 75 % av alla mykorrhizaarter i det lokala beståndet. Även måttliga ingrepp, som 60 % sparade träd, innebär en förlust av 30 % av mykorrhizaarterna. Dessa förluster är svåra att ersätta. Det har beräknats att det tar i genomsnitt 90 år efter en avverkning innan mykorrhizasamhället är lika mångfaldigt som det var innan, men vissa arter förefaller ha svårt att återetablera sig över huvud taget. IPCC har slagit fast att skogen är en av våra viktigaste naturliga klimatlösningar, därför bör Sverige förbjuda kalhyggesbruket, för att säkerställa att vårt största bidrag till kampen mot klimatkrisen – kolsänkan i våra skogar – finns kvar och kan fortsätta att utföra sitt viktiga klimatarbete. Referenser: 1) www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf 2) www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20204/ 3) https://www.ipcc.ch/sr15/ 4) https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/ 5) https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/ 6) https://www.newscientist.com/article/2283791-un-plan-would-protect-30-of-oceans-and-land-to-stem-extinctions/ 7) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845 8) Sparade träd vid avverkning skyddar mykorrhizasamhället | Externwebben (slu.se)
  1 353 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Elena Martinez
 • Brev till Sveriges regering: Ta emot flyktingar från Ukraina!
  Vi vill att Sverige ska visa medmänsklighet och sann solidaritet med Ukrainas folk i dessa tider. Tillsammans kan vi visa Statsministern och Sveriges regeringen att vi är många som önskar att Sverige ska ta emot dem som tvingas fly för sina liv på grund av kriget, och att vi är villiga att göra uppoffringar för att detta ska vara möjligt. Vi vill kunna vara stolta över vårt land!
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anton Lundholm Picture
 • Akut hjälp till strandsatta flyktingar i Ukraina
  Vi skriver detta i hopp om att vi är många som kan enas bakom att Sverige ska organisera ett säkert och transparent mottagande för de med funktionsvariationer, BIPOC och/eller HBTQIA+ flyktingar från Ukraina som behöver en fristad, samt hjälpa de utomeuropeiska medborgare som behöver hjälp att ta sig från Ukraina till sina hemländer. Vi kan inte se på passivt medan människor riskerar att dö. Vi vill att Sverige ska 1. Skicka observeratörer till ukrainska gränsen och säkerställa fri passage för flyktingar 2. Upprätta en organisation som kan hjälpa utomeuropeiska medborgare som vill återvända till sina hemländer 3. Ordna resa till Sverige för människor med sjukdomar eller funktionsvariationer som avser att söka asyl i Sverige. 4. Säkerställa fri lejd för HBTQIA+ personer över den ukrainska gränsen och ut ur andra länder där de utsätts för risker till ett säkert 3.e land där de inte riskerar förföljelse och kan söka asyl. 5. Organisera tolkar, mat och sjukvård samt skydd från väder och vind under tiden till de som inte tillåts lämna Ukraina.
  2 970 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Accountability Sweden
 • Stoppa Ryssland-Biståndet!
  Det som sker i Ukraina är den allvarligaste europeiska attacken på demokratin sedan andra världskriget!
  18 av 100 Underskrifter
  Skapad av Adam Lorentzen