• Solidaritet med Arbetarens arbetare - upphäv Ekis uppdrag!
  Arbetaren är vår tidskrift, och vi vill inte att vårt mediala organ ska kunna ska missbrukas till att sprida transfoba åsikter eller ge dem acceptans.
  319 av 400 Underskrifter
  Skapad av Josefin Jalhed
 • Nu kan Västlänken bli tunnelbana!
  Därför att Göteborg gör stora vinster genom effektivare resande. Vilka vinster gör då Göteborg? - Restidsvinster för spårvägs resenärer i Göteborg blir 1,1 Mdr/år - Busstrafiken påverkas mycket positivt när trängsel och konkurrens med spårvagnar om utrymmet försvinner. - Snabbheten i tunnelbanan kommer att öka kollektivresandet dramatiskt. Nuvarande målsättning för Göteborgs kommun är att nå 55% år 2035. Ger ännu större restidsvinster. - Kollektivresandet i hela regionen påverkas gynnsamt med restidsvinster. - Tillgänglighet till butiksgator och parkeringsmöjlighet för bilar förbättras avsevärt. Attraktivitet, ökad affärsverksamhet och värdeökningar blir följden. - Minskade krav på förstärkning av kanalmurar och gator i centrala Göteborg. - Enklare trafiklösningar för alla trafikslag. - Den försummade Hisingen knyts ihop med övriga staden i ett snabbare nät Det innebär att totala samhällsvinsten närmar sig 2 miljarder / år.
  125 av 200 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Gårdalänken
 • Vunnen kampanj: Stoppa utvisningen av Znar
  Znar är ett rött skynke för den turkiska diktaturen, eftersom han är kurd, homosexuell och varit aktiv i oppositionspartiet HDP och dessutom konverterat till kristendom. Han kommer att få ett långt fängelsestraff i Turkiet och han kommer att utsättas för tortyr. En utvisning av Znar strider mot utlänningslagen och alla internationella konventioner Sverige har skrivit under.
  5 887 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Nicklas Karlsson
 • Bygg inte bort Torslunden!
  Torslunden används flitigt av omkringliggande skolverksamheter, boende och djurägare. Många vittnar om att Torslunden är en grön liten oas som skapar trivsel och hälsa, och att bebyggelse skulle kraftigt försvåra för bland annat äldre och funktionsnedsatta att vistas i naturen. Därtill har Torslunden tidigare utsetts som lämpligt, tillfälligt dagvattenmagasin vid kraftiga regn.
  162 av 200 Underskrifter
  Skapad av Caroline Svensson
 • Lägg inte ner HNJ-banan
  För att kunna resa klimatvänligt och att det inte ska ta så lång tid mellan Halmstad och Nässjö-Jönköping, Skriv under detta!
  53 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lena Blomgren
 • Stoppa flygreklam i Lund!
  Tiden fram till omröstningen i Kommunstyrelsen den 29/8 är avgörande! Vi kan fortfarande övertala våra lokalpolitiker att tänka om! Hjälp oss påverka genom att skriva under! Säg nej till fossilreklam! Läs hela motionen här: https://drive.google.com/file/d/17BQ6kEUwcFgXzf6V_7TUNXCNCwq_ibMe/view PS: När du ändå är igång kan du hjälpa oss skriva på för att även göra hela Region Skåne fritt från flygreklam här: https://www.skane.se/politik-och-demokrati/Sa-kan-du-paverka/skaneforslaget/aktuella-forslag/
  56 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ellen Casey
 • Det är gymnastikens tur!
  Alltför länge här politiken i Örebro fokuserat på idrotter som domineras av pojkar/män. Flickor/kvinnor som lockas av de idrotterna får göra det på pojkars/mäns villkor. Jämlikhetsargumentet Det är dags att politiken i Örebro visar att gymnastiken som domineras av flickor får bättre förutsättningar. För flickornas skull men även för de pojkar som inte väljer de klassiska pojk- mansdominerande sporterna. Idrottsargumentet Friidrott, simning, ishockey, fotboll, racketsport osv är alla exempel på idrotter där det knappast ifrågasätts varför de skall ha för sporten anpassade förutsättningar. Av okända anledningar förs sådana argument fram från politiskt håll när det gäller gymnastik. Vidare tränar gymnasterna i Örebro under osäkra och ineffektiva förhållanden. Bara i Oscaria läggs 13 timmar per vecka på att ställa iordning hallen för att kunna utöva gymnastiksport. Det sliter på redskap med ökad skaderisk för gymnaster samt förkortad livslängd på redskapen.
  993 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Andreas Getzman
 • Lex Tilda/Tindra
  Se föregående formulering.
  19 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carl Björkman Winther Picture
 • Öppna ungdomsgårdarna igen för att motverka kriminalitet
  Ensam är svag. Våra barn och ungdomar är öppet byte för kriminella nätverk men staden är vår, inte de kriminella nätverkens eller de vinst-jagande kapitalistpolitikernas egna intressen. Låt oss gemensamt tala om för vår kommunstyrelses ordförande Lars-Erik Salminen att vi vill ÖPPNA UNGDOMSGÅRDARNA NU.
  73 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kristina Rosic
 • Grundlagsskydda aborträtten!
  Därför skapar vi nu en namninsamling för att GRUNDLAGSSKYDDA aborträtten! Genom ett grundlagsskydd kan kvinnor som lever och bor i Sverige känna sig fria i vetskapen att deras kroppar för alltid tillhör dem. Vi kan aldrig ta våra rättigheter för givna. Skriv på, dela, kommentera! Sprid ordet så att vi får många underskrifter - för en säker framtid och rätten till sin egen kropp! ✊❤️
  21 826 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Kvinnostrejk Stockholm Picture
 • Ett rop på rättvisa! Ingen mer tystnad kring dom stulna barnen!
  *Sedan 2017 har Chile öppnat olika mål både parlamentariskt samt polisiärt för att utreda och ta ansvar. Utan Sveriges hjälp? Sveriges regering och ansvariga organisationer har valt, ännu en gång, att vara tysta, att inte erkänna skuld i frågan och har därför än så länge inte velat ta tag i detta. Vi kräver att sanning utredning inrättas, ett upprättelse samt ett ursäkt! Hjälp oss att sätta press på Sveriges regering och riksdag! Vi har tiden emot oss, våra första föräldrar samt adoptivföräldrar börjar bli äldre, och måste få svar. Hur kunde detta vara möjligt? Vi måste få till en egen utredning NU! Barn får inte stjälas. Barn får inte säljas eller bli föremål för trafficking! Tack! /chileadoption.se Följ vår kamp i sociala medier. Bidra gärna till vårt arbete framåt mot utredning, upprättelse och ursäkt. *Desde 2017, Chile ha abierto diversas causas tanto parlamentarias como policiales para investigar y asumir responsabilidades. ¿Sin la ayuda de Suecia? El gobierno de Suecia y las organizaciones responsables han optado, una vez más, por guardar silencio, por no admitir su culpabilidad en el asunto y, por lo tanto, hasta ahora no han querido abordar este tema. ¡Exigimos que se establezca una investigación de verdad, reparación y perdón!¡Ayúdanos a presionar al gobierno y al parlamento de Suecia! Tenemos el tiempo en contra, nuestros primeros padres y padres adoptivos están envejeciendo y debemos obtener respuestas. ¿Cómo pudo ésto ser posible?Debemos iniciar nuestra propia investigación AHORA.Ningún niño debe ser robado. Nuestros niños no deben ser traficados ni vendidos!¡Gracias! /adopcionchile.seSigue nuestra lucha en las redes sociales. Contribuye, si deseas, a que nuestro trabajo avance hacia la investigación, reparación y disculpa. *Since 2017, Chile has opened various parliamentary and police cases to investigate and take responsibility. Without Sweden's help? Sweden's government and responsible organizations have chosen, once again, to be silent, not to admit guilt in the matter and have therefore so far not wanted to address this. We demand that an investigation is established, for truth, correction and apology!Help us put pressure on Sweden's government and parliament! We have time against us, our first parents and adoptive parents are getting older, and must get answers. How could this be possible? We must get our own investigation done NOW!Children must not be stolen. Children must not be sold or victims of trafficking.Thanks! /chileadoption.seFollow our fight on social media. Feel free to contribute to our work moving forward towards investigation, correction and apology.
  1 146 av 10 000 Underskrifter
  Skapad av Anna Bohrn Picture
 • Gör om Valhallavägen för barns rörelse
  Effekten som bilen har fått på våra städer är nog mest tydlig när det gäller barns utrymme. Under de senaste decennierna har barns rörelsefrihet i staden successivt minskat. Som kompensation har lekplatsen kommit till men den är ofta ett blekt substitut. Barn som har ett stort nätverk av gator att röra sig på i säkerhet har tillgång till rikare upplevelser än de som finns på en lekplats. De kan röra sig längre sträckor vilket gynnar hälsan och de kan stanna upp och ta del av och lära sig av det som händer i staden.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Thomas Nilsson