• Kexchoklad Vegan ska vara lika stor som den vanliga!
  Det är dags att man slutar bunta ihop alla veganer till någon sorts digeridoospelande, hälsoextremistiska renlevnadsmäniskor. Folk undviker animalier av hälsaskäl ibland, men också av etiska skäl och klimatskäl. Kexchokladen ska gå från 40 till 60 gram för att det inte är något konstigt i att undvika komjölk.
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • Jag behöver er hjälp att bevara en unik kustnära skog från exploatering!
  Genom att bidra till att skydda en kustnära skog med höga naturvärden och som är av riksintresse! Området är viktigt att bevara både för den biologiska mångfalden,det rika fågellivet,området är även mycket viktigt för flyttfåglar och är del av en spridningskorridor som riskerar att förstöras! Området är även viktigt för rekreation och friluftsliv!
  487 av 500 Underskrifter
  Skapad av Anders Westergren
 • Stoppa ohållbart fiske!
  Havet och det marina livet är viktigt för att alla andra ekosystem ska fungera samt att det hjälper till att fånga upp koldioxid. Det är därför viktigt att fisket blir hållbart då det är en del i att kunna rädda klimatet. Havslivet håller just nu på att dö ut mycket på grund av det ohållbara fisket.
  124 av 200 Underskrifter
  Skapad av Agnes Hases
 • Låt Yeabsira få stanna kvar i Sverige
  De mänskliga rättigheterna gäller för alla och slår fast att alla människor föds fria och själva ska få bestämma över sina liv. I de mänskliga rättigheterna ingår till exempel rätten att inte bli diskriminerad, yttrandefrihet, barns och kvinnors rättigheter, tanke- och religionsfrihet, rätt till utbildning och rätt till hälsa. Varför har inte jag rätt till samma rättigheter som alla andra? Jag kommer inte få ett värdigt liv. En ensam 18 åring flicka i ett hemland, inget tak överhuvudet, ingen familj och ingen försörjning. Jag kommer bli offer och utsättas för olika risker och bli utnyttjad. Ett liv som ingen förtjänar. Varför får inte jag bestämma vart jag vill leva? Jag väljer Sverige, men jag får inte välja. Det är andra som bestämmer över mitt liv och mitt öde. Ett beslut som de inte skulle fatta åt sig själv, ett liv de aldrig skulle välja själv. Men de tycker sig ha rätten att bestämma över andras liv. Jag valde inte heller själv i vilket land eller av vem jag skulle födas. Jag var totalt maktlös precis som jag är nu.
  743 av 800 Underskrifter
  Skapad av Iman Nyman
 • Rädda ädellövskogen vid Årsta gård!
  Årsta växer så det knakar och naturmark försvinner i ett snabbt tempo (Långhalsvägen, Tavelsjövägen, m.fl.). Detta är en icke-reversibel utveckling där staden genom kortsiktiga beslut bygger bort långsiktiga ekosystemtjänster som annars under lång tid kommer finnas till för stadens invånare. Fakta: det går inte att upphandla naturskogar eller ekosystem i efterhand – de kan bara bevaras. Vi är fullt medvetna om att boendefrågan är högt upp på agendan för många av stadens politiker och det finns sannerligen mycket att säga om bostadsfrågan. Men har vi satt upp bostadsmål som ovillkorat tvingar fram exploatering av platser som dessa är det vår skyldighet att ifrågasätta, såväl målen som våra prioriteringar. Parkeringsplatser och lagerlokaler stirrar oss i ansiktet när vi sitter i kollektivtrafiken. Vill vi verkligen det här? Hur prioriterar vi egentligen? År 2018 (innan pandemin!) noterade Stockholms län för första gången på 15 år ett negativt flyttnetto. År 2020 slogs ett nytt rekord, -8 495 invånare nettoutflyttar från Stockholms kommun, och trenden är särskilt stark i familjebildande ålder (4). Urbanisering möts av ruralisering i digitaliseringens spår. För politiker som oroar sig över dessa siffror kan det vara värt att fundera över Årstaskogens roll i att undvika utflyttning av människor i familjebildande ålder. Oaktat ovanstående uppger Exploateringskontoret att det redan nu (feb 2022) planeras 15 895 nya bostäder (motsvarande ca 31 790 personer) i Årsta och till skogen närliggande stadsdelar Östberga (bl.a. Årstafältet), Västberga Västra och Liljeholmen (5). Besökstrycket på skogen kommer öka drastiskt under kommande år. I en tid av mer utmanande klimat fyller stadsnära skogar en allt viktigare funktion. De fungerar som temperatur- och fuktreglerare vid värmeböljor, agerar buffert vid skyfall och renar grundvatten (innan det rinner ut i den redan förorenade Årstaviken) (6). Stockholm har ambitionen att vara en modern smart stad och låt oss då vara tydliga – det smartaste och modernaste man kan göra det tjugoförsta århundradet är att vårda de kvarvarande naturområden och ekosystem som finns. Ett ändrat beslut som innebär att ädellövskogen inte exploateras utan får förbli orörd, skulle bidra till Stockholms stad möjligheter att leva upp till den s k 3-30-300-regeln, där staden blir mer motståndskraftig både mot nuvarande och kommande klimatförändringar, samt förbättrar hälsan för stockholmarna. I nuläget har Stockholm en hel del att jobba på bl.a. när det gäller krontäckning där staden endast når upp till 21 % av de rekommenderade 30 procenten (7). Att exploatera ädellövskogen skulle tillsammans med övrigt naggande på naturmark minska denna andel ytterligare. Vi menar att staden riskerar att hamna i otakt med sin samtid. Det går inte att motivera avverkning av skogar som både agerar kolsänkor och har höga naturvärden genom att hänvisa till att de fastigheter man bygger är klimatsmarta. Det är en argumentation som är oärlig eller i bästa fall okunnig. Sist, staden har inte bara ett ansvar för de människor som bor i den utan också ett ansvar för alla växter och djur som precis som vi ser detta som sitt hem. Dessa arter trycks mer och mer tillbaka samtidigt som de spridningskorridorer de använder för att förflytta sig försvinner. Över 70 träd har avverkats eller kommer avverkas i närområdet pga exploateringarna vid Tavelsjövägen, Långhalsvägen/Kolsnarsvägen samt expansionen av seniorboendet vid Årstavägen (10, 11, 12). Därutöver har det i Årsta under senaste tre åren tvingats att fällas över hundra almar till följd av almsjukan (8, 9). Kompensatoriska åtgärder på andra platser hjälper inte ekosystemet här och vi eftersöker en helhetssyn snarare än att bedöma varje projekt för sig. - - - - - - - - - - - - - - - - Referenser: (1) Exploateringskontoret Stockholms stad, Naturmiljöutredning norra Årsta, 2020-07-06 Granskningsversion 2, Framställt av: Ekologigruppen AB, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-04-01, Dnr 2020-04418 https://drive.google.com/file/d/1XL6HY6YjjqGg3dTo9S4TeFgkhDyDV9Kk/view?usp=sharing (2) Kulturarv Stockholm, Stockholm, https://www.kulturarvstockholm.se/kulturmiljo/dammar/dammar-kommunvis/stockholm/ [hämtad 2022-03-20] (3) Exploateringskontoret, Tjänsteutlåtande Dnr E2020-04768 2020-11-10 https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1995576 [hämtad 2022-03-20] (4) Dagens Industri, Fler flyttar från Stockholm – hit går flyttlassen, https://www.di.se/nyheter/fler-flyttar-fran-stockholm-hit-gar-flyttlassen/#:~:text=F%C3%B6r%20tredje%20%C3%A5ret%20i%20rad,och%20p%C3%A5%20andra%20plats%20Uppsala [hämtad 2022-03-20] (5) E-post Marija Pavlovic, Projektledare Exploateringskontoret Projektutveckling Söderort, https://drive.google.com/file/d/1ysMJa86umUuhH0sKx5gD6y2rU6Hhttwb/view?usp=sharing (6) IPCC WGII Sixth Assessment Report. Climate Change 2022: Impact, Adaptation, and Vulnerability, Kap. 6, s. 57–63. (7) DN Debatt. ”Fler träd behövs i städer när somrarna blir varmare”, Dagens Nyheter 2021-12-31, https://www.dn.se/debatt/fler-trad-behovs-i-stader-nar-somrarna-blir-varmare/ [hämtad 2022-03-20]. (8) Pdf från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, ”Årstaskogen almsjuka almar 2021-11-17 reservat”, https://drive.google.com/file/d/1bgoSxOt8J_wxBJmp0NFhDX82yhpOL6sZ/view?usp=sharing (9) Pdf från Trafikkontoret: ”Almfällningar 2011-2021 EÅV & HÄG-LIH”, https://drive.google.com/file/d/10_TRn3CcWavHTI1u-p1MLWRRvCpO169R/view?usp=sharing (10) Stockholms stadsbyggnadskontor, Detaljplan för del av fastigheten Siljan 5 m fl, Plankarta laga kraft Dp 2017-06795-54 (11) Stockholms stadsbyggnadskontor, Detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 vid kv Tvären, Plankarta laga kraft, Dp 2013-00468-54 (12) Stockholms stadsbyggnadskontor, Samrådshandling Förslag, Detaljplan för fastigheten Ånn 7 m.fl., Plankarta, S-Dp 2017-15931-54
  782 av 800 Underskrifter
  Skapad av Einar Persson Picture
 • Rädda Snotty Seaside!
  Det som drabbat Snotty Seaside kan snart drabba andra restauranger och scener i Stockholm. De flesta har en mycket ansträngd ekonomi. Hjälp Snotty Seaside så hjälper du alla andra samtidigt!
  1 637 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Johan Murén
 • En MENSkligare skola
  Våren 2021 gjordes den första nationella Sifoundersökningen om ungas erfarenheter av mensfattigdom, tabun och menshälsa. Resultatet visar tydligt att tillgängliga mensskydd i skolan behövs. 5 procent uppger i Sifoundersökningen att de någon gång har varit med om att de själva eller deras familj inte haft råd med mensskydd. Nyligen kom BRIS ut med siffror som visade att var tolfte barn i Sverige lever med en förälder som har skulder hos Kronofogden. Ekonomi är inte det enda som påverkar barn och ungas tillgång till mensskydd. 71 procent uppgav att de någon gång tvingats använda toalettpapper eller något annat som nödlösning för att de inte haft tillgång till mensskydd. 15 procent att det hänt att de tvingats använda mensskydd så länge att de blött igenom för att de inte haft möjlighet att byta. 20 procent av de tillfrågade har ofta tyckt att det varit pinsamt att köpa mensskydd eller be att få låna ett. Så kan vi inte ha det. Mensen kan komma oväntat, skydden kan bli fulla och läcka igenom, eller så har man bara glömt den extra bindan hemma. Det blir en ond spiral när det inte finns mensskydd på plats och många upplever det som pinsamt att köpa och fråga om mensskydd eller prata om mens. Lägg till att 14 % av de svarande uppger att de någon gång varit oroliga över att inte ha råd med eller tillgång till mensskydd. Att oroa sig tar mycket energi och tillgängliga mensskydd på skolan bidrar till trygghet, bättre menshälsa, skapar studiero och gör det enklare att koncentrera sig på viktiga saker. Parallellt med detta upprop pågår också kampanjen #enmenskligareskola som syftar till att peppa och hjälpa barn och unga att påverka skolor att erbjuda tillgängliga mensskydd, på lokal nivå. Om du vet någon som skulle vilja kampanja på sin skola finns massor av hjälpsamt material på www.mensen.se/enmenskligareskola. Där hittar du också fler argument och källor till varför detta borde tas på större allvar.
  740 av 800 Underskrifter
  Skapad av MENSEN forum för menstruation Picture
 • Bojkotta fotbolls-VM
  Qatar är en diktatur som mördat över 6500 gästarbetare när de byggt VM:s fotbollsarenor[1]. De har dessutom endast fått tilldelningen som värdland för VM, genom korruption. Att de får hålla fotbolls-VM 2022 är en total moralisk kollaps, som alla med vett måste hålla sig borta från. Enligt en ny opinionsundersökning, gjord av SR/Novus[2], vill 60% av alla svenskar att VM ska bojkottas. Landet är även så farligt för journalister att danska fotbollsförbundet skickat rekommendation om att inga ska åka dit[3]. Källor: 1. https://www.google.com/search?q=qatar+g%C3%A4starbetare 2. https://sverigesradio.se/artikel/en-majoritet-vill-att-sverige-bojkottar-vm-i-qatar 3. https://twitter.com/sr_ekot/status/1463816095039729667
  166 av 200 Underskrifter
  Skapad av Joel Ekström Svensson
 • Fler busstider på 110:an!
  Många är vi här i trakten som har en busshållsplats precis utanför gården och som gärna skulle åka buss. Problemet är bara att bussen inte går... Detta behöver ändras! Tillsammans kan vi förändra och därför är det viktigt att du som berörs av linje 110 skriver under.
  57 av 100 Underskrifter
  Skapad av Felicia Eklöf
 • Höj pensionerna, fegisar!
  Samtliga partier säger att de vill vara de bästa för pensionärerna. En objektivt bra sak för pensionärer hade ju varit om de fick högre pension. Jag är ingen ekonom, så som Magdalena Andersson, men det är enkel matematik. Vi har ett superläge nu när alla bråkar om vem som ska bli statsminister. Det är ett ypperligt tillfälle där vi kan påverka. Skriv under för att visa att du tycker det är viktigare med högre pensioner än regeringskaos. Sluta käbbla. Höj alla pensioner, fegisar!
  136 av 200 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Låt inte Moderaterna stoppa vindkraftparken!
  Sveriges största vindkraftpark planeras i Östersjön. Placerad ca 55 kilometer öster om Sandhamn går de bokstavligt talat inte att se från land med blotta ögat. Nu vill Moderaterna i Stockholm ändå sätta stopp för projektet. Partiet har anammat en populistisk hållning i frågan där man tror att man ska kunna få röster från båtägare och skärgårdsbesökare (som man mer eller mindre försöker lura att vindkraftparken alls kommer påverka). Problemet är att Moderaterna styr Stockholm - och troligen kommer att fortsätta göra det även efter valet 2022. Det innebär att de kan sätta käppar i hjulet för en enorm satsning på förnyelsebar energi - som kommer att producera lika mycket el som ett kärnkraftverk. Vi måste visa att vi är många som vill se att projektet genomförs - och att Sverige fortsätter att bygga ut sol- och vindkraft. Blir vi tillräckligt många kommer det mediala intresset öka - och då kommer man även granska Moderaternas faktafel som man nu försöker sälja till skärgårdsbor och båtfolk.
  686 av 800 Underskrifter
  Skapad av Jakob Ohlsson
 • Lägg ner Postnord, återinför Postverket
  Sedan 2016 har portot på ett vanligt brev ökat med 100% (från 6:50 kr till 13 kr). Samtidigt har servicen blivit sämre och i Stockholm, region Väst och region Syd delas breven ut varannan dag. Det betyder att något viktigt som ska skickas med vändande post kan ta en vecka. Det betyder att veckotidningar kan komma veckan efter. Det betyder att vi har ett opålitligt postsystem. Många använder andra kommunikationssätt än brev numera, men brev är fortfarande ett bra alternativ för att nå människor. Det är oberoende av plattformar och massövervakning. Det är dessutom trevligt att få ett vykort eller ett brev i brevlådan. Postnord AB bör därför läggas ner och Postverket upprättas. Ett statligt verk kan ta intäkterna från paket och täcka upp för breven exempelvis. Det finns inga krav på vinst, utan bara krav på att viktig samhällsservice ska fungera.
  2 404 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture