• Utvisa och splittra inte Amal's familj!
  SKRIV PÅ FÖR AMAL'S FAMILJ är viktigt för att Sveriges myndighet behandlar människor och mänskliga rättigheter som om de inte finns.. Men det finns och är värdefulla! Skriv på för deras rättigheter och att leva tillsammans som en familj i Sverige.
  61 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emelie Andersson
 • Rädda familjen Zareis
  De lever nu under stor oro och rädsla i form av depression, ångest och andnöd. Ett återvändande till Iran skulle innebära stor fara för familjen. Barn utan en närvarande far fråntas sina mammor, våldtas och mördas. Jag vänder mig därför till dig. Bidra med en underskrift för att hjälpa familjen Zarei att stanna i Sverige.
  155 av 200 Underskrifter
  Skapad av Tilda Svenbo
 • Stoppa chockhöjningar av priser för kollektivtrafik i Gävleborg.
  Se till att alla som bor i Region Gävleborg har råd att åka kollektivtrafik och tycker att det är ett attraktivt resealternativ.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tobias Thor
 • 70 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annika Olsson
 • Bevara kulturmiljön i Jönköping
  Vill du som läser detta att vi som stadsbor ska få vara mer delaktiga i hur en unik kulturhistorisk miljö i Jönköping ser ut i framtiden? Då har du kommit rätt, tillsammans kan vi höja rösten mot en förfärande planerad förändring där Östra torget delvis bebyggs och Kanalgatan längs 1700- och 1800-tals bebyggelse förlorar sina träd och sin unika karaktär. I dess ställe föreslås dubbla bussfiler och utrymme för spårvagn, från torget till Ulfsparregatan. En underskrift betyder att du ställer dig bakom kravet på bordläggning av ärendet och bättre insyn i kommunens framtida planering för området. Bakom kampanjen står Jönköpings Hembygdsförening – Gudmundsgillet. Tillsammans kan vi få det att ske! (Tänk på att alla i hushållet kan skriva på varsin gång) ______________________________________________________________________________________ Debattartikel i J-P 230629 Återges nedan: Döm om vår förvåning då vi i början av juni läste i J-P att trafikförslaget på Öster fått Trafikverkets bidrag och var moget att gå vidare till omröstning. Normalt sett hade vi i hembygdsföreningen då för länge sedan fått dokument av kommunen för påseende och kommentar, då vi utifrån våra kunskaper är en av de organisationer som tillfrågas vid detaljplanförslag. Särskilt märkligt då såväl Östra torget som Kanalgatan är del av stadens äldsta stadsplan från åren efter branden 1612, och miljön som berörs delvis består av 1700- och 1800-tals bebyggelse. Det krävdes en hel del nystande från vår sida innan vi förstod varför vi inte fått yttra oss, och på vägen lärde vi oss mycket om förslaget. Kommunen nämner t ex inte i sin pressrelease att åtgärderna på Öster och i andra delar av staden tillsammans med utlovade motprestationer kostar oss 90 miljoner kronor, ovanpå de 60 Trafikverket står för. Lika häpnadsväckande är den beräknade målsättningen, att 170 000 invånare 2035 årligen gör 200 kollektivtrafikresor var. Det är närmast en fördubbling av dagens resande, och tilläggas bör att SCB beräknar Jönköping till 160 400 år 2040. Mest förvånande var dock beskedet att ”inget av de planerade arbetena avviker från gällande stadsplan eller detaljplan”. Aha, det var därför ingen tillfrågats och ingen plan ställts ut. Samtidigt står i en av de gällande planerna att ”Östra Storgatan är en huvudgata med genomgående busslinjer och biltrafik. Kanalgatan är i första hand en angöringsgata med parkering i gatans mitt.”, snudd på det omvända mot förslaget. Hur kan det inte anses avvika? Överlag ges de äldre husen längs den föreslagna sträckningen omfattande skydd i detaljplanerna. Tyvärr gäller det inte gatans snart 100 år gamla utformning, med allén i mitten som visar kanalens väg. Enligt vår mening garanteras dock ett sådant skydd genom kommunens bevarandeprogram och områdets status som riksintresse för kulturmiljövård. I kommunens dokumentation skrivs ”Stadsdelens historia uttrycks bland annat via dess hus, gator, parker och torg.” I ett styrdokument för riksintresset nämns gatan och torget i första meningen och på annan plats står att målsättningen är ”att bevara områdets kulturvärden och speciella karaktär”. Tvivelsutan har dessa aktörer sett bortom detaljplanens snäva fastighetsskydd och inkluderat såväl gatan som torget i områdets karaktär, identitet och skyddsvärde. Är det bara tomma ord som enkelt kringgås utan att Jönköpingsborna närmare informeras och får uttrycka sin åsikt? Allén borde dessutom vara skyddad av miljöbalkens biotopskydd. För att säkerställa den demokratiska förankringen i beslutet föreslår vi att ärendet bordläggs till dess kommunen genomfört en uttömmande dialog med medborgarna om framtiden för ett kulturhistoriskt unikt område. Vi har rätt till både insyn och åsikter. Samtidigt vill vi uttrycka vår bestämda ståndpunkt att både Kanalgatan och Östra torget skall ges tydligare uttryckt skydd i alla skrivelser som tillvaratar kulturhistoriska intressen kring området. Gällande busstrafiken föreslår vi att Odengatans lämplighet som huvudgata undersöks närmare efter den temporära trafiken där. Vi har startat en namninsamling för att samla dem som tycker som vi. Styrelsen, Jönköpings hembygdsförening – Gudmundsgillet Foto: Jönköpings Läns Museum JM.2011-1-371
  1 686 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Nils Hjort
 • Sänk hastighetsbegränsningen på Gröningevägen
  Till dig som är på besök, till dig som vill en dag till havet eller från havet in till stan. Till dig som färdas förbi på väg till jobbet och till som bor här. Jag och ni önskar att oavsett vilken resan är, oavsett vart du ska. Så ska du komma fram till ditt mål. För många gånger möter jag bilar i för hög hastighet som skär kurvor och är på väg att krocka med mig. För många gånger hör jag andra berätta om deras otäcka upplevelser i trafiken på vägen. Att en dog, att en kastades i diket påkörd av en motorcykel men överlevde. Så för vår allas skull: SKRIV UNDER
  179 av 200 Underskrifter
  Skapad av Karin Nilsson
 • #räddaIGORräddaliv
  Du som anser att Sverige ska följa Barnkonventionen och att våld mot barn och kvinnor ska stoppas, du som tycker att varje dödat barn (Tintin, Esmeralda, Bobby) och varje dödad kvinna (Lotta, Jeanette, Somayyeh) är en för mycket, du som vill att våldet ska stoppas mycket tidigare så barn slipper bli trasiga vuxna - du ska skriva på. Likaså du som varit i våldet och vet hur det är.
  2 437 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Susanne Hydén
 • Stoppa tågkaoset!
  Är du också trött på förseningar och inställda tåg på sträckan Uppsala-Tierp-Gävle? NU RÄCKER DET! Vi är invånare i olika åldrar och samhällsgrupper som bor längs tågsträckan Uppsala-Tierp-Gävle och som inte längre kan sköta våra jobb och vårt dagliga liv på grund av det konstanta kaos med omfattande förseningar, inställda tåg och försämrad turlista som uppstått sedan Mälartåg/MTR tog över tågtrafiken på sträckan Uppsala-Tierp-Gävle från UL (Gamla Upptåget). Trots stora påtryckningar till tågoperatörerna och politikerna i Region Uppsala händer absolut ingenting. NU HAR VI FÅTT NOG!!! Trots att operatören Mälartåg/MTR från start brutit mot avtalet genom att inte leverera den service som utlovats så håller politiker i Region Uppsala envist fast vid avtalet med Mälartåg/MTR. Dessutom genomförs nya prishöjningar för enkelresor och tågkort. Detta är inget annat än en skymf mot oss skattebetalare som bor på landsbygden i Region Uppsala. Vi som bor på landsbygden i regionen är helt beroende av tågtrafiken för att kunna sköta våra jobb och studier, ta oss till fritidsaktiviteter och livsnödvändig service som t ex sjukvård, tandläkare, bank och butiker som tyvärr inte längre finns kvar i vår bygd – och vi betalar dyra pengar för att den ska fungera. NU HAR VI FÅTT NOG!!! Vi kräver direkt handling från Mälartåg/MTR och Region Uppsala.
  2 176 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Mats Elenäs
 • Rösta för en ny arena den 21 Juni!
  En eventuell framflyttning av byggandet för IFK Värnamos nya arena kan hota klubbens fortsatta närvaro i Allsvenskan. Det skulle inte bara leda till en förlust av möjligheter för spelarna, utan även ge negativa konsekvenser för hela klubben, staden och däribland viktigast av allt, ungdomarna. Fotbollen främjar inkludering och integration i samhället. Genom att samla människor från olika bakgrunder skapar fotbollen gemenskap och respekt. För barn som av olika anledningar har det svårt, så ger fotbollen dem en meningsfull aktivitet, ökar deras självförtroende och ger de en känsla av tillhörighet. Fotbollen ger hopp och möjligheter att överkomma utmaningar och ger jämlika möjligheter för barn oavsett deras socioekonomiska bakgrund. IFK Värnamo har för närvarande en dispens för att spela på Finnvedsvallen, men detta kan komma att ändras om inte en ny arena kan byggas i tid. I händelse av att fortsatt spel på Borås arena blir nödvändigt, kommer klubben att drabbas ekonomiskt. De betydande kostnaderna som då uppstår kommer att påverka klubbens pågående satsningar, inklusive infrastrukturen, ungdomsverksamheten, akademin och damlaget. Genom att stödja denna namninsamling visar du att du inte bara bryr dig om en ny arena men att du även bryr dig om våra ungdomar och deras framtid. Vi behöver säkerställa att IFK Värnamo kan fortsätta erbjuda våra barn och ungdomar en stark akademi och möjligheterna för de unga talangerna att fortsätta växa och utvecklas. Vi vill ge dem inspiration, stöd och framtidshopp genom fotbollen. Kan kommunen göra samma sak?
  702 av 800 Underskrifter
  Skapad av Podcasten De Ä Show ' Picture
 • Efter 7 år fick vårt barn m. grav autism plats på Bräcke korttidsboende. Nu ska de läggas ned.
  Enligt barnkonventionen har barn rätt till ett bra liv, där de är trygga och får må bra. Enligt socialtjänsten utlåtande och beslut förkunnas att vårt barn med grav autism är i mycket stort behov av att få vara viss tid på korttidshem. Vi och många fler får rätt beslut av socialtjänsten men får vänta i år för att få plats på kortis med rätt kompetens. Barn med stora behov kostar mycket pengar. De slussar runt till verksamheter som inte kan ta emot våra barn istället för att komma till rätt ställe direkt. Korttidshemmet på Bräcke Diakoni Göteborg har i flera år haft lediga platser medan familjer som vi fått vänta många år i onödan.
  809 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Erika Karlsson
 • Stoppa nedrustningen av Edsbergs musikundervisning!
  Edsberg har sedan länge varit den främsta utbildningen för kammarmusik, både i Sverige och i Norden. Skolan grundades 1958 av Sveriges Radio som ett alternativ till den tidens statliga musikundervisning, Kungliga Musikhögskolan (KMH), innan institutionerna slogs ihop 1999. Sedan skolans start har hundratals framgångsrika musiker slussats ut i musiklivet och ett flertal av Edsbergs alumner är idag internationellt erkända solister eller sitter på framstående platser i Nordens orkestrar. En stor del av det professionella musiklivet i Sverige har flera år av utbildning på Edsberg bakom sig. Genom åren har resurserna på Edsberg genererat oerhört starka resultat och vi har svårt att se hur skolan kommer återhämta sig från dessa irreparabla skador. Vi studenter räds att dessa nedskärningar endast kommer bli startskottet för nedrustningen av Edsberg. Skriv under för att rädda Edsberg!
  2 694 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Studenterna på Edsberg
 • #FöräldrarFörbättrarSkolan
  Vi vill bidra till ett bättre klimat mellan vårdnadshavare, lärare och våra barn. Detta kan uppnås genom öppen inkluderande dialog varför vi vill skapa ett naturligt forum för gemensamma frågor. Syftet med forumet ska vara att lyfta de goda exemplen och gemensamt ta ansvar för att förbättra det som uppfattas negativt. Forumet får inte "hänga ut" individer eller på andra sätt motverka de goda samtalen, istället ska vi tillsammans ta tag i det gemensamma för våra barns bästa . "Det krävs bara att de goda håller tyst för att det dåliga ska segra". Det är våra barns framtid som står på spel! Delta i namninsamlingen om du känner för ditt barns skola och framtid.
  44 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jonas Bergdahl