Hoppa till huvudinnehåll

Till: SVT & EBU

Uteslut Israel från Eurovision 2024

🍉 For english, scroll down.

Europeiska radio- och TV-unionen, EBU, har meddelat att Israel får tävla i Eurovision Song Contest, trots att landet begår massakrer på civila i Gaza och står inför rätta i Internationella domstolen, anklagade för folkmord. Ryssland uteslöts med hänvisning till invasionen av Ukraina. Vi vill se samma regler appliceras på Israel. Låt inte Israel delta i Eurovision Song Contest 2024!

När Ryssland 2022 uteslöts från Eurovision stöddes beslutet av Sverige. SVT:s VD Hanna Stjärne: ”I den situation som Europa befinner sig i är detta det enda rimliga beslutet. Ryssland kan omöjligen stå på scenen på Eurovision när de invaderat ett annat land.” (https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/a/Jx2V1b/ebu-ryssland-far-inte-tavla-i-eurovision)

När Ryssland invaderade Ukraina kom bland annat denna artikeln: https://www.svt.se/kultur/ryssland-portas-fran-eurovision-song-contest Här skriver dem bland annat ”EBU och styrelsen kommer fortsätta att hävda och försöka värna evenemanget som opolitiskt. Men det finns gränser”.

I kontrast publicerades denna artikeln gällande Israel: https://omni.se/a/2BrByB
”Det är inte aktuellt att utesluta Israel från årets Eurovision Song Contest, uppger arrangören EBU enligt TT. Enligt arrangören uppfyller det israeliska public service-bolaget KAN alla krav som ställs för att få delta i tävlingen. ”Det är en tävling för programföretag – inte regeringar – och det israeliska tv-bolaget har deltagit i 50 år”, skriver EBU i ett uttalande och trycker samtidigt på att Eurovision är ett ”opolitiskt evenemang". Men när det gällde Eyssland så fanns där gränser. Varför finns det inga gränser när det berör Israel?

I Sverige och runtom i Europa höjs nu röster för att Israel ska portas från Eurovision Song Contest med anledning av kriget i Gaza och de många civila dödsoffren. Samma regler måste gälla för alla länder!

⭕️ ENGLISH ⭕️
The European Broadcasting Union, EBU, has announced that Israel will be allowed to compete in the Eurovision Song Contest, despite the country's massacres of civilians in Gaza and the ongoing judicial process at the International Court of Justice where Israel is accused of genocide. Russia has been excluded from Eurovision due to its invasion of Ukraine. We want to see the same rules applied to Israel. Do not let Israel participate in the 2024 Eurovision Song Contest!

When Russia was excluded from Eurovision in 2022, the decision was supported by Sweden. SVT CEO Hanna Stjärne: "In the situation Europe is currently in, this is the only reasonable decision. Russia cannot possibly be let on stage at Eurovision when they have invaded another country.” (https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/a/Jx2V1b/ebu-ryssland-far-inte-tavla-i-eurovision)

When Russia invaded Ukraine, this article appeared: https://www.svt.se/kultur/ryssland-portas-fran-eurovision-song-contest - "The EBU and the board will continue to claim and try to protect the event as apolitical. But there are limits”.

In contrast, this article was published regarding Israel: https://omni.se/a/2BrByB
"It is not relevant to exclude Israel from this year's Eurovision Song Contest, says the organizer EBU according to TT. According to the organizer, the Israeli public service company KAN meets all the requirements set to participate in the competition. "It is a competition for broadcasters - not governments - and the Israeli television company has participated for 50 years," writes the EBU in a statement, while stressing that Eurovision is a "non-political event". But when it came to russia, there where limits. Why are there no limits when it reagards Israel?

In Sweden and across Europe, people are demanding that Israel needs to be removed from the Eurovision Song Contest due to the war in Gaza and the many civilian casualties. The same rules must apply to all countries!

Varför är det viktigt?

Just nu sker massakrer, massfördrivning och krigsförbrytelser i Gaza. Internationella domstolen utreder om Israel gör sig skyldigt till folkmord på palestinier. I en sådan situation är det helt orimligt att Israel ska tillåtas delta i Eurovision Song Contest.

Minst 24 000 palestinier har dödats i bombanfall och andra militära angrepp sedan den 7 oktober 2023. Av dessa är 70% barn och kvinnor. 1,9 miljoner människor är på flykt, instängda i Gaza. Drygt 300 000 bostäder har förstörts, närmare 60 000 människor är skadade. Drygt 100 journalister finns bland de döda. Journalister och deras familjer utsätts för riktade attacker, hot och frihetsberövanden. Vårdpersonal och ambulanser attackeras och alla sjukhus i Gaza är förstörda, enormt överbelastade eller på gränsen till kollaps. Civila attackeras i de så kallade ’säkra områden’ som Israel beordrat dem att bege sig till. Utöver dessa krigsbrott har Israel även stoppat tillgången till livsförnödenheter som rent vatten, el, bränsle och mediciner. FN larmar om att svält och sjukdomar hotar att ta lika många liv som de militära attackerna. I skuggan av kriget mot Gaza råder är situationen akut också på Västbanken, där den israeliska armén och beväpnade bosättare attackerar palestinska orter.

EBU har meddelat att Israel ska få medverka i Eurovision och säger sig vilja värna om tävlingens status som ”ett opolitiskt evenemang som förenar publik över hela världen genom musik” (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eurovision-arrangoren-israel-far-tavla-i-malmo). 2022 portades Ryssland från Eurovision på grund av invasionen av Ukraina. Nu är plötsligt den värdegrund som EBU då hänvisade till som bortblåst. Eller är Israels förbrytelser förenliga med Eurovisions värdegrund?

Organisationer och nätverk runtom i Europa bildar nu opinion för att Eurovisionfinalen i Malmö sker utan Israels medverkan. I Sverige kräver vi att SVT (som står för den svenska delen av festivalen) tar sitt ansvar.

Vi alla kan hjälpa till att påverka, och med denna namninsamling visar vi att Sveriges befolkning tar avstånd från Israels militära ockupation, massakrer, fördrivning och krigsförbrytelser. Vi tänker inte låta Israel kapa festen när Eurovision kommer till Malmö!

⭕️ ENGLISH ⭕️
Massacres, mass displacement and war crimes are taking place in Gaza right now. The International Court of Justice is investigating whether Israel is guilty of genocide against the Palestinians. In such a situation, it is completely unreasonable that Israel is allowed to participate in the Eurovision Song Contest.

At least 24,000 Palestinians have been killed in bombings and other military attacks since October 7, 2023, of these 70% are children and women. 1.9 million people are internally displaced, trapped in Gaza. Roughly 300,000 homes have been destroyed, nearly 60,000 people are injured. More than 100 journalists are among the dead, journalists and their families are subjected to targeted attacks, threats and arrests. Medical staff and ambulances are under attack and all hospitals in Gaza are either destroyed, operating over capacity or on the verge of collapse. Civilians are attacked in the so-called safe areas where Israel has ordered them to go. In addition to these war crimes, Israel has stopped access to basic necessities such as clean water, electricity, fuel and medicine. The UN warns that famine and disease will take as many lives as the military attacks. In the shadow of the war against Gaza, the situation is also acute in the West Bank, where the Israeli army and armed settlers attack Palestinian towns.

The EBU has announced that Israel will be allowed to participate in Eurovision and says it wants to protect the contest's status as "a non-political event that unites audiences all over the world through music"(https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eurovision-arrangoren-israel-far-tavla-i-malmo). In 2022, Russia was banned from Eurovision due to the invasion of Ukraine. Now suddenly the values that the EBU then referred to is nowhere to be found. Or are Israel's crimes compatible with Eurovision's values?

Organisations and networks around Europe are now demanding that Israel be banned from the Eurovision final in Malmö. In Sweden, we demand that SVT (which stands for the Swedish part of the festival) take responsibility.

We can all make a difference and with petition we show that the people of Sweden will not be silent to Israel's military occupation, massacres, displacement and war crimes. We are not going to let Israel hijack the party when Eurovision comes to Malmö!

Uppdateringar

2024-01-29 18:53:18 +0100

20,000 underskrifter nådda

2024-01-18 15:15:18 +0100

10,000 underskrifter nådda

2023-12-09 21:59:26 +0100

5,000 underskrifter nådda

2023-11-23 03:52:10 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-11-18 19:50:40 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-14 17:23:24 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-14 07:26:22 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-10 17:44:41 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-07 21:10:59 +0100

10 underskrifter nådda