Hoppa till huvudinnehåll

Till: KTH och Utbildningsdepartementet

En vädjan till KTH och Utbildningsdepartmentet

En vädjan till KTH och Utbildningsdepartmentet

Den rådande pandemin är en prövning för oss alla, inte minst för oss som försöker bedriva högre studier. Ända sedan våren 2020 då pandemin blev ett faktum har vi studenter fått navigera en snårig vardag där vi inte bara förväntas ta ansvar för våra studier utan också åsidosätta vår längtan efter examen i mån för folkhälsan.

Under snart två års tid så har det bedrivits diskussioner på sociala medier och i skolans korridorer om vad man förväntas göra om man känner sig sjuk, men samtidigt har en stundande tentamen - stannar man hemma och gör sin medmänskliga plikt eller skriver man tentan och tar ett steg närmare examen?

En sak som är säker är att vi studenter vill göra vår plikt, men att vi behöver ytterligare hjälp så att vi slipper ställas inför ovanstående dilemma och kan fokusera på våra studier och framtid.

Vi som skriver på den här lilla petitionen vädjar till vårt studiesäte, KTH, men också Utbildningsdepartementet om hjälp för att underlätta ovanstående dilemma.

Vi äskar primärt om extra resurser som skulle möjliggöra t.ex. extra tentamenstillfällen och möjligheten att göra tentamen på distans vid behov. Givetvis kan denna lista med eventuella åtgärder expanderas, men vi börjar smått och arbetar oss uppåt.

** ENGLISH TRANSLATION FOR OUR INTERNATIONAL STUDENT**

The current pandemic is a trial for all of us, not least for us who are trying to pursue higher education. Ever since the spring of 2020 when the pandemic became a fact, we students have had to navigate a difficult everyday life where we are not only expected to take responsibility for our studies but also ignore our desire for a degree in terms of public health.

For almost two years, there have been discussions on social media and in the school corridors about what you are expected to do if you feel ill, but at the same time have an upcoming exam - do you stay home and do your fellow human duty or do you write the exam and take a steps closer to graduation?

One thing that is certain is that we students want to do our duty, but that we need additional help so that we do not have to face the above dilemma and can focus on our studies and future.

We who are writing this small petition appeal to our study center, KTH, but also the Ministry of Education for help to alleviate the above dilemma.

We primarily request extra resources that would enable e.g. extra exam opportunities and the opportunity to take the distance exam if necessary. Of course, this list of possible actions can be expanded, but we start small and work our way up.

Varför är det viktigt?

Ytterligare resurser för att möjliggöra att studenter ges möjligheten att klara studierna under rådande situation är ett litet pris att betala när framtiden är i skriande behov av uppfinnare, vare sig av nya vaccin eller förnybara bränslen.

** ENGLISH TRANSLATION FOR OUR INTERNATIONAL STUDENTS **

Additional resources to enable students to be given the opportunity to complete their studies under the current situation is a small price to pay when the future is in dire need of inventors, whether of new vaccines or renewable fuels.

Brinellvägen 8, 114 28 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-01-26 23:04:40 +0100

903 underskrifter, dela och uppmana kamrater som ännu inte skrivit på så vi tangerar 1000 underskrifter och har något att visa upp för ledningen!

2022-01-16 21:15:37 +0100

Då KTH:s ledning helt ignorerar UKÄ:s råd om extrainsatta tentamenstillfällen och hänvisar till det ordinarie omtentatillfället i april så ber vi alla att fortsätta dela namninsamlingen så att vi dokumenterar ett underlag.

***

As KTH's management completely ignores UKÄ:s (Swedish Higher Education Authority) advice on extra exam opportunities and refers to the regular re-examination opportunity in April, we ask everyone to continue to share the petition as a matter of documenting the discontent.

2022-01-09 17:57:38 +0100

500 underskrifter nådda

2022-01-08 11:20:09 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-08 10:40:46 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-08 10:13:01 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-08 09:51:15 +0100

10 underskrifter nådda