Hoppa till huvudinnehåll

Till: Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd.

Flytta den störande och farliga återvinningsstationen på Kvillegatan nu!

Begäran av flytt av återvinningsstationen från korsningen Herkulesgatan och Kvillegatan. Återvinningsstation Kvillegatan 14, ÅVS 14659, BRÄMAREGÅRDEN 737:816  

ÅVS är gammal, ohygienisk, trafikfarlig och mycket störande med buller och vibrationer och inte anpassad till mängden material som slängs där.  

ÅVS gavs bygglov 1998, 26 år sedan och innan husen i Porslinsfabriken byggdes. Om bygglovet kan t ex man läsa: 

“Då bygganmälan inkommit och ärendet är av en enklare art avslutas ärendet härmed”. “Avvikelse från gällande byggplan.”  

“Byggande på mark som enligt planen inte får bebyggas” 

Park och natur avråder och tillstyrker inte denna plats.” 

Kartan över återvinningsstationer visa inga andra ÅVS som ligger tätt utanför fönstren på bostadshus. Industriområden, parkeringsplatser mm verkar vara val man gjort för stationerna på andra ställen i staden.  

Vid en titt i PBL – Plan och bygglagen – uppfyller inte bygglovet för ÅVS flera av paragraferna: T ex kap 2 § 4 och § 6 och kap 8 §1 och §4 mfl https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan-och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K3  

Idag återvinns betydligt mer än det gjorde när bygglovet gavs 1998. Det finns mer info på www.sopor.nu  

 

Boende kan inte ha fönstren öppna eftersom oljud och luftföroreningar kommer in i lägenheterna. Vid tömning flyger skräp omkring och oljudet är mentalt störande i det dagliga livet. 90 decibel uppmäts vid tömningarna. Mellan 2 och 4 gånger per dag töms de olika behållarna. Det innebär störande buller och vibrationer för närboende vid varje tömning.  

Tömning av behållarna för samtliga avfallsslag får ske mellan följande tider: vardagar 07.00-19.00 samt, lördagar, söndagar och helgdagar 10.00-16.00. Väldigt generösa tider. Man kan inte sova igenom 90db utanför fönstret, eller ha fönstren öppna. Dessutom vet man aldrig vilka tider de kommer och man kan därför aldrig lämna ett fönster öppet utan tillsyn. Det har stor påverkan på boendemiljön.  

Även om bilarna som hämtar återvinningen är klimatvänliga för de oljud. Den extra trafik som skapas för att lämna på återvinningen är oftast inte klimatvänlig eller tysta. Det skapar onödig trafik på våra gator och trafikstockning då bilarna parkerar på gatan. Det finns inga ställen att stanna bilen, därför ställer folk bilen på gatan, eller vändplanen intill vilket skapar dålig sikt och trafikstockning. Det finns inga övergångsställe eller säker väg för gående att ta sig till ÅVS. Den är trafikfarlig.  

 De gamla, ohygieniska och rostiga, behållarna skapar ett väldigt tråkigt intryck i boendemiljön. Några av återvinningsbehållarna ser ut som de skall sjunka och det är stora vattenpölar och lera runt dem. Det är inte möjligt att ta sig torrskodd till dem vid regn. Vatten/lerpölar blir isbanor vid minusgrader. Det är smutsigt och snuskigt i och runt behållarna.  

ÅVS drar till sig skadedjur som råttor och måsar som hjälper till att sprida avfallet runt om behållarna. Skadedjuren förökar sig och sprids in i gårdarna och boendemiljön. Människor letar pantflaskor och andra "skatter" och sprider ut kläder och avfall.  

Vid kontakt med Göteborgs kommun hänvisar man till ett ärende från en ÅVS på Utlandagatan. Mål: M 6229-15 - Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt där de boende fått avslag vid klagan, men det framgår inte hur ofta tömningarna gjorts, hur stort upptagningsområde (dvs hur mycket extra trafik det skapar), hur nära fastigheten den fanns osv. Den är nu dessutom borttagen då det inkom för mycket klagomål till företaget som tömde.  

Eftersom fastighetsägare skall bli ansvariga för återvinningen är det av ännu större vikt och även passande att denna ÅVS flyttas till en mindre störande plats och vi boende kan få en bättre miljö.  

Förslag av flytt till annan plats längst Herkulesgatan mindre än 100 m bort t ex: Utanför Herkulesgatan 1L finns en stor parkeringsplats som aldrig är fullsatt. Mittemot på andra sidan Herkulesgatan finns också en yta. Brämaregården 34:4. 

Kvällstömning:
https://photos.onedrive.com/share/A8A6DADC48C884CE!25082?cid=A8A6DADC48C884CE&resId=A8A6DADC48C884CE!25082&authkey=!ABg216pZCRzH_B0&ithint=video

Varför är det viktigt?

Återvinningsstationen skapar mer trafik i området.

Tömningarna skapar oljud, vibrationer och stör därför boende.

Den drar till sig skadedjur.

Den är inte lättåtkomlig då ingen plats finns för parkering och vid regn skapas stora vattenpölar som vid minusgrader fryser till isbanor.

Återvinningsstationen är ohygienisk, inte handikappanpassad och trafikfarlig.


Brämaregården, Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2024-07-10 08:01:50 +0200

10 underskrifter nådda