Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i Sundsvalls kommun

Gör Uvberget till Sundsvalls nästa tätortsnära naturreservat!

Gör Uvberget till Sundsvalls nästa tätortsnära naturreservat!

Ta initiativ till att bilda Sundsvalls tredje tätortsnära naturreservat på Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön.

Varför är det viktigt?

Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön är en unik naturmiljö med stora värden för friluftslivet. Här finns urgammal naturskog, branta stup, skogstjärnar och hänförande utsikt – på cykelavstånd från Stora torget. Samtidigt hittar allt fler Sundsvallsbor hit för att njuta av naturen och det tätortsnära friluftslivet. Utvecklingen har förstärkts under och efter pandemin. Vår lokala natur har blivit allt viktigare för allt fler. Tyvärr är den rika, gamla skogen i området satt under hårt tryck från skogsbruket – ett avverkningstryck som bör upphöra.
Kampanjen för bildandet av ett tätortsnära naturreservat runt Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön har hittills varit lyckosam:
* Våren 2022 beslutade en av traktens markägare att dra tillbaka sin avverkningsanmälan gällande tio hektar skog vid Ottsjöns östra ände. Skogsområdet består av uppvuxen tallskog, hällmark,
gamla granar, rikligt med död ved och myrmark med inslag av lövträd vid strandbrynet. Där växer hjortron och kantareller. Där finns spillkråka och tjäder – natur som tills vidare kommer att lämnas orörd.
* Sundsvalls kommun har också genom att anta en ny plan för bildandet av kommunala
naturreservat pekat ut Uvberget-Ottsjön som ett lämpligt reservatsområde, vilket skulle kunna innebära att skogsbrukets tryck på området kommer att lätta.
Tyvärr är den samlade hotbilden fortfarande reell. Ännu finns flera aktuella avverkningsanmälningar vid Uvberget. Avverkas skogen kommer den biotopskyddade gammelskogen vid foten av berget bli allt mer isolerad, som den sista skärvan orörd natur nedanför klipphyllan. Om det händer så påverkas området som helhet. Magin i naturupplevelsen upphör, den biologiska mångfalden påverkas och det är en tragedi även för friluftslivet.
Sundsvalls kommun kan vända utvecklingen, och kommunpolitikerna fullföljer planen för reservatsbildningen.
Genom att bjuda in traktens markägare till dialog och söka ekonomiskt stöd av staten kan alla bli vinnare. Kära politiker - ta initiativet! Låt Uvberget-Ottsjön bli Sundsvalls nästa tätortsnära naturreservat Det skulle blir en gåva till alla Sundsvallsbor, även kommande generationer.

Sundsvall, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-04-05 17:13:34 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-02-16 09:09:43 +0100

500 underskrifter nådda

2021-02-04 19:18:53 +0100

100 underskrifter nådda

2021-02-04 06:59:41 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-03 21:24:11 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-03 19:43:53 +0100

10 underskrifter nådda