Skip to main content

Till: Jönköpings kommun

Medborgarförslag: Jönköpings kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Medborgarförslag: Jönköpings kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Vi står bakom det medborgarförslag som lämnats in till Jönköpings kommun den 30 nov 2018 där vi föreslår att Jönköpings kommun ska fatta beslut om följande:

En klimatomställningsplan för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning enligt Parisavtalet.

En koldioxidbudget med utsläppsminskningar och med mål att Jönköping ska vara helt fossilfritt 2030.

Att alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen ska utarbeta planer för att minska sina utsläpp.

Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har placeringar i.

Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Varför är det här viktigt?

En rapport från IPCC (FN:s klimatpanel) pekar mot att om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5 kan det bli avgörande för planetens framtid – att isarna på Grönland och i Antarktis destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Detta skulle kunna innebära flera meters höjning av havsnivån. Extrema väderhändelser som torka, tropiska stormar och översvämningar riskerar också att bli betydligt allvarligare.

Begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 grader kräver "snabba och långtgående" förändringar och därför vill vi att Jönköpings kommun tar klimatkrisen på allvar.

Vi tror att denna omställning förutom att vara livsnödvändig också kan ge medborgarna ökad livskvalitet och en känsla av att leva i en kommun som tar dessa viktiga frågor på allvar.

Jönköping

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-03-17 12:02:57 +0100

100 underskrifter nådda

2019-01-28 12:09:32 +0100

50 underskrifter nådda

2019-01-24 22:52:03 +0100

25 underskrifter nådda

2018-12-14 16:45:54 +0100

10 underskrifter nådda