Hoppa till huvudinnehåll

Till: Förtroendevalda i Svenska kyrkans stift, egendomsnämnder samt kyrkomötet

Stöd omställning av Svenska kyrkans skogsbruk!

NS
Picture
Kampanjen skapades av
Nätverket för ett hållbart Skogsbruk i Svenska kyrkan
Stöd omställning av Svenska kyrkans skogsbruk!

Svenska kyrkan kan bli en förebild och en inspiratör genom att gå över till ett skogsbruk som möter klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald på ett vist sätt och i samklang med uppdraget som kyrka. Varje levande varelse är ett uttryck för Guds skaparlust och har ett värde i sin egen rätt. I den andan bör kyrkan ta vara på naturen. Genom att värna skogen som ekosystem ökar kyrkan sin trovärdighet både inom och utanför kyrkan samtidigt som det skulle bidra till att uppfylla de globala miljömålen 13 Bekämpa klimatförändringarna och 15 Ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030.

Dessutom kan en skog som återspeglar Guds skaparvilja vara en plats för andakt, förundran, tacksamhet och möte med det som är större än oss själva. Detta är en gåva för kyrkan att vårda. Försoningsprocessen med samerna måste även inkludera skogsbruket för att vara trovärdig. Därför stödjer vi följande förändringar och åtgärder i Svenska kyrkans förvaltning av skog och mark:

1. Skydda 30 % av hela markinnehavet*, det vill säga skog men även ängs- och hagmarker mm. Beslut om vilka områden som ska skyddas fattas med ledning av befintliga och kompletterande inventeringar avseende förekomst av skyddsvärda biotoper och rödlistade arter. Betydelsen för biodiversitet, klimat, rennäring, friluftsliv och kulturarv ska vara överordnade andra värden. Våtmarker och/eller rinnande vattendrag skyddas alltid. Fjällnära skog och skog i renbetesland har särskild betydelse för försoningsprocessen med samerna.
I de 30% ingår a) redan skyddad skog/mark, b) områden med högst värden för naturen, c) områden särskilt lämpade för återskapande av t.ex. våtmarker eller naturskog av olika slag.

2. Inför ett naturanpassat kontinuitetsskogsbruk i den skog som brukas. Det betyder att det tas en mycket stor hänsyn till natur och miljö men att ett visst uttag av framför allt konstruktionsvirke kan göras. Det förekommer ingen användning av kalhyggen, gödning, markberedning eller klonat plantmaterial.

3. Ett aktivt arbete för att maktbalansen mellan samer och kyrkan gällande skogen, som ett led i försoningsprocessen, ska utjämnas. Ett första viktigt steg är att de stift som finns inom Sápmi skyndsamt respekterar samers rätt (artikel 19 i Urfolksrätten) till “fritt och på förhand informerat samtycke”(FPIC) och inte exploaterar skog i renbetesland utan medgivande från den berörda rennäringen. Därefter behöver vidare steg tas med särskilt beaktande av olika samiska gruppers rätt till inflytande.

*Exklusive åkermark, bebyggd eller detaljplanerad mark. Andelen 30% är det som behövs enligt bl. a. UNEP, Sekretarietet för CBD: Post 2020 Global Diversity Framework. https://www.unep.org/resources/publication/1st-draft-post-2020-global-biodiversity-framework

Varför är det viktigt?

Världen och Sverige förlorar växt- och djurarter och hela ekosystem bland annat på grund av det moderna skogsbruket. Klimatförändringar kommer att medföra extremväder som drabbar skogen på olika sätt. Därför behövs ett annat slags skogsbruk som ger motståndskraftiga skogar med livskraftiga ekosystem och stor biologisk mångfald. Svenska kyrkan har med ett stort skogsinnehav möjlighet att gå före, och visa att en sådan omställning är nödvändig, önskvärd och möjlig. Genom att skriva under stödjer du alla dem inom kyrkan som har vilja och makt att förändra.

Kategori

Uppdateringar

2021-11-22 00:56:22 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-11-11 23:14:22 +0100

500 underskrifter nådda

2021-10-12 20:20:49 +0200

100 underskrifter nådda

2021-10-12 09:08:48 +0200

50 underskrifter nådda

2021-10-11 21:48:43 +0200

25 underskrifter nådda

2021-10-11 18:21:20 +0200

10 underskrifter nådda