Hoppa till huvudinnehåll

Till: Landsbygdsminister Peter Kullgren, Energi- och näringsminister Ebba Busch, Miljöminister Romina Pourmokhtari, riksdagsledamöter i Miljö- och jordbruksutskottet & Näringsutskottet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen

Stoppa avverkningar pga granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att minska spridningen av granbarkborrar. Föreskrifter för naturreservat i bland annat Stockholms och Kalmar län ska ändras för att möjliggöra avverkning i naturreservat. I exempelvis reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland har ett flertal nyckelbiotoper och värdekärnor avverkats och t.o.m. markberetts efter avverkning med granbarkborreangrepp som förevändning.

Vi vill att regeringsuppdraget ändras för att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas på grund av granbarkborre. Bevara istället naturskogar och fasa ut den ensidiga satsningen på barrträd. Sluta subventionera avverkning av några av de värdefullaste skogarna som vi har i Sverige!

Varför är det viktigt?

Det är oacceptabelt av regeringen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att tillåta omfattande avverkningar som bekämpningsåtgärd av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor.

Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet. De skapar död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar i dagens skogslandskap. De är också viktiga som föda för många skogsarter såsom hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar. Det är viktigt att gynna dessa arter och bevara deras livsmiljöer för att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre i framtiden. Död ved är viktig för granbarkborrens naturliga fiender och om den döda veden plockas bort från skogen kan situationen förvärras.

Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i en riktigt stor naturskog. Granbarkborrar i naturreservat innebär i de flesta fall inte något hot mot reservatens naturvärden, snarare tvärtom. Eftersom en stor del av dagens skogslandskap består av likåldriga och täta granbestånd gynnar detta granbarkborren. De gynnas bland annat av färska hyggen och vindfällda träd i hyggeskanter.

Kategori

Uppdateringar

2021-03-22 13:33:00 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-10-08 07:16:34 +0200

500 underskrifter nådda

2020-10-03 10:26:08 +0200

100 underskrifter nådda

2020-10-02 10:29:45 +0200

50 underskrifter nådda

2020-10-01 21:14:02 +0200

25 underskrifter nådda

2020-10-01 10:58:33 +0200

10 underskrifter nådda