Hoppa till huvudinnehåll

Till: Nacka kommun

Stoppa bygget av Fisksätra södra!

Nacka kommun planerar att bygga 7 nya hus på Fisksätras södra sida. Husen kommer vara 4-6 våningar höga. Du kan läsa mer i planförslaget här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/fisksatra/fisksatra-sodra/#panel-startpage

Vi accepterar inte planförslaget Fisksätra södra eftersom det inte är tillräckligt bra och har många brister. Planförslaget innebär dessutom försämringar för oss som redan bor i området och bygget är en del av en alldeles för snabb exploateringen av Saltsjöbaden och Fisksätra!

Minskat ljusinsläpp i våra hem och våra gårdar

Nacka kommun planerade först att ”bara” bygga 70 bostäder på Fisksätras södra sida (detta stod i planprogrammet från 2013) men nu har man ökat detta till hela 250(!) bostäder, i 7 stycken höga lägenhetshus. Dessa hus kommer under vintermånaderna att skugga våra hus och gårdar och påverka oss som bor här så att vi får ett minskat solljusinsläpp och därmed försämrad inomhusmiljö i våra hem. Detta strider mot Plan- och bygglagen (PBL kap 2, 9 §) som säger att nya byggen inte får ske på ett sätt som innebär ”betydande olägenhet” för de som redan bor i området. Exempel på olägenheter är skymd sikt eller sämre ljusförhållanden.

Bristande parkeringsutredning

Eftersom Nacka kommun vill bygga på parkeringen kommer dessutom antalet bilparkeringsplatser inom området att minska, vilket kommer påverka oss som idag använder markparkeringen. Planförslagets utredning av Fisksätras parkeringsbehov är totalt bristfällig eftersom man varken har utrett eller räknat på behovet av besöksparkering. Därför finns en stor risk att man inte kommer kunna tillgodose de boendes behov av parkeringsplatser.

Bevara Fisksätras kulturmiljö

Fisksätra är en kulturmiljö och bör betraktas som en del av vårt gemensamma kulturarv. Fisksätra har kommit till genom en uttänkt arkitektur och en tydlig idé. Det fanns en välplanerad tanke både vad gäller ljus, placering och gröna ytor. Detta går förlorat om man bygger den omkringliggande ”kulissen”, som planeras både på norra och södra sidan.

Varför så bråttom?

Fisksätra behöver få växa långsamt och varsamt med en bebyggelse som inte innebär försämringar för oss som redan bor här. Vi ifrågasätter starkt den snabba exploateringen av Saltsjöbaden i allmänhet, och Fisksätra i synnerhet. Eftersom norra sidan redan har börjat byggas vill vi säga STOPP! PAUS! Vi vill först se effekterna av Fisksätra entré (norra sidan) innan det överhuvudtaget övervägs att också bygga på södra sidan.

Fisksätra är Sveriges mest tätbefolkade tätort och platsen är dessutom ett utsatt område. Ska platsen exploateras ska det ske långsamt och med en varsamhet, så att man kan utvärdera de sociala effekterna, konsekvenserna för oss som bor här och infrastrukturen måste få en chans att komma ikapp!

Varför är det viktigt?

Vi ber därför dig om hjälp genom att skriva under denna protest mot den bristfälliga detaljplanen för Fisksätra södra. Stoppa bygget av Fisksätra södra!

Utöver att skriva på namninsamlingen vill vi också påminna dig om att du behöver mejla dina synpunkter till e-posten: [email protected], senast 10 april. Skriv KFKS 2020-00998 i ämnesraden i mejlet. Känn dig fri att använda argumenten i texten här ovanför när du skickar in dina synpunkter.
131 41 Nacka, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2024-05-23 10:46:16 +0200

STOPPA BYGGET AV FISKSÄTRA SÖDRA!

Hej alla! Vi var många som mejlade kommunen för att stoppa deras planer att bygga 7 stora höghus på södra parkeringarna. MEN VAD HAR HÄNT SEN DESS?

Nu på tisdag den 28 maj är det ett möte med kommunens arkitekt, Magnus Bohman.

Plats: Sikgården, Fisksätra allé
Tid: 28 maj kl. 17.30

Snälla kom alla! Ställ frågor om vad som har hänt med planen!

2023-04-02 14:32:07 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-02 12:03:12 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-02 10:51:21 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-02 10:11:06 +0200

10 underskrifter nådda