Hoppa till huvudinnehåll

Till: Täby kommun

Täby kommun bör öka takten i klimatomställningen

Täby kommun bör öka takten i klimatomställningen

Är du orolig för klimatet? Det är vi också. Därför har vi i nätverket Ett hållbart Täby tagit fram nedanstående medborgarförslag för en kraftig minskning av utsläppen av växthusgaser i vår kommun redan under nuvarande mandatperiod.

Vi uppskattar att kommunen antog ett miljöprogram för Täby kommun för fyraårsperioden 2016-2020, och välkomnar också många av de aktiviteter som ingår i kommunens Klimat- och energistrategi. Båda dessa dokument är dock baserade på målet om ett klimatneutralt Täby år 2050, vilket är senare än det nationella målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045. Baserat på IPCCs senaste forskning samt Länsstyrelsens och Klimatpolitiska rådets rapporter (se nedan) är vår slutsats att Täby kommuns strategi för klimatarbetet är otillräcklig. Vi vill redan under denna mandatperiod se en mycket kraftigare utsläppsminskning av de växthusgaser som sker till följd av kommunens verksamhet inklusive upphandlade entreprenörer.

VI FÖRESLÅR ATT TÄBY KOMMUN FATTAR BESLUT OM ATT:

* Halvera utsläppen av växthusgaser senast 2025, med en ytterligare halvering senast 2030.

* Revidera målet för den tidpunkt då Täby kommun ska uppnå klimatneutralitet så att detta blir minst lika ambitiöst som det nationella målet, dvs. att klimatneutralitet ska ha uppnåtts senast år 2045.

För att uppnå detta föreslår vi att kommunen upprättar en ny, forskningsbaserad åtgärdsplan senast år 2020. Åtgärdsplanen bör upprättas med hjälp av oberoende experter och innehålla konkreta åtgärder för årliga minskningar av utsläppen av växthusgaser i enlighet med ovan mål. Vi föreslår också att kommunen upprättar en koldioxidbudget senast år 2020, med årliga uppföljningar för att säkerställa att utsläppsminskningarna sker enligt plan.

Genom att anta medborgarförslaget kommer Täby kommun att agera förebild för kommunens invånare, och ta ansvar för den yngre generationens framtid. Kommunen skulle då vara i gott sällskap av exempelvis Uppsala kommun, som beslutat att minska utsläppen med 90 % till år 2040, Lunds kommun, som ska minska utsläppen med 80 % senast 2030, och landstinget i Skåne, Region Skåne, som ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt 2030.

Framför allt syftar dock förslaget till att vi tillsammans ska öka tempot rejält för att nå generationsmålet , dvs att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Varför är det viktigt?

Enligt FNs klimatpanel IPCC krävs nu en mycket snabb och kraftig reduktion av växthusgasutsläppen för att undvika de värsta konsekvenserna av de klimatförändringar som redan pågår. Internationellt sett finns många städer och regioner som under de senaste månaderna har utlyst klimatnödläge. Till dags dato (7 april 2019) har 435 fullmäktige fattat beslut om klimatnödläge i Australien, Canada, Schweiz, Storbritannien och USA, däribland fullmäktige i städerna London, Basel och Vancouver. Dessa 435 regioner omfattar en befolkning om 40 miljoner människor.

Klimatkrisen är en global kris, vilket också gör den lokal. Klimatförändringarna drabbar även Täby. Exempelvis är risken överhängande att saltvatteninträngning ifrån Östersjön kommer att ske i Mälaren under detta århundrade på grund av att havsnivån stiger till följd av ett varmare klimat. Mälaren utgör vattentäkt för ca 2 miljoner människor i Stockholmsområdet.

Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport ”Koldioxidbudget 2020-2040 Stockholms län” att energirelaterade koldioxidutsläpp inom Stockholms län bör minska med 16 % per år, vilket motsvarar en minskning med 
ca 60 % på fem år. Även Klimatpolitiska rådet skriver i sin senaste rapport till regeringen att den takt med vilken utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige idag är alldeles för låg.

Stöd vårt förslag med din namnunderskrift. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst. För att skriva under kampanjen behöver du vara boende i Täby kommun.

Vi som tagit fram förslaget är representanter för nätverket Ett hållbart Täby:
Ulla-Marie Petersson, HR-konsult, Gribbylund, 

Malin Mattsson, Tekn. Lic. och gymnasielärare i fysik och matematik, Näsbypark

Erika Lantz, Läkare, Skarpäng,
Berit Olofsson, Professor i organisk kemi, Täby
Kjell Perder, tonsättare, Täby
Kristina Segerström, Hållbarhetsingenjör, Täby
m.fl.

Hur den kommer att överlämnas

Medborgarförslaget kommer tillsammans med namninsamlingen att lämnas till Täby kommun i samband med en klimatmanifestation utanför kommunhuset den 24 maj. Vi välkomnar självklart alla att delta då!

Täby

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • För att vi ska klara utmaningen behöver alla delar av samhället göra sitt yttersta, politik och övrigt samhälle, även vi medborgare.
  • Världens mest angelägna problem att lösa!
  • Jag bor i Täby och tycker det är viktigt att kommunen jobbar med klimatfrågan

Uppdateringar

2019-04-15 11:12:11 +0200

100 underskrifter nådda

2019-04-14 15:57:12 +0200

50 underskrifter nådda

2019-04-14 08:42:01 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-13 21:59:11 +0200

10 underskrifter nådda