Skip to main content

Till: Politiker och tjänstemän i Falköpings kommun

Nödvändiga klimatåtgärder i Falköpings kommun

Kampanjen är avslutad.

Nödvändiga klimatåtgärder i Falköpings kommun

Vi hoppas att du som bor i Falköpings kommun, vill stödja nedanstående klimatförslag. Det innehåller förslag som aktivt kan bidra till målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning.

OBS! Bara ditt förnamn kommer att synas när vi lämnar in namnlistorna till kommunen. Detta på grund av PUL/GDPR-lagstiftningen.

FÖRSLAG:

A. Att en klimatomställnings- och folkbildningsplan med åtgärdsprogram beslutas senast 2020. Detta för att kommunen ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer med målet att uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik.

Planen och åtgärdsprogrammet ska gälla dels kommunens förvaltningar och bolag, dels hela det geografiska området (alltså även företag, organisationer och hushåll).

Planen och åtgärdsprogrammet ska ha så kallade ”SMARTA” mål, tydliga åtgärder, tydligt utpekat ansvar och resurser för genomförande.

Arbetet med klimatstrategin bör inordnas i arbetet med den nya energi- och klimatstrategin med tillhörande åtgärdsplan.

B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar.

C. Att kommunen inom två år avyttrar alla eventuella kvarvarande innehav i fossilutvinnings-företag som kommunen genom sina fonder har placeringar i (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ.

D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete kring klimatfrågan och hållbar utveckling, i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Varför är det här viktigt?

För våra barn och barnbarn är det av största vikt att vi börjar agera NU! Klimatfrågan - och andra miljöfrågor - är avgörande för vår framtid på Jorden.

Vetenskapligt underlag:

»Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.« FN:s klimatkonvention

Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader. Det globala klimatavtalet i Paris 2015

I slutet av 2017 sände fler än 15 000 forskare från 184 länder en kraftig varning till mänskligheten. De menar att mänskligheten nu riskerar sin framtid, och att vi med nuvarande trender rör oss mot omfattande mänskligt lidande och en katastrofal biologisk utarmning .

I FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport (oktober 2018), Global Warming of 1.5°C, varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5. IPCC:s rapport pekar mot att den halva graden kan bli avgörande för planetens framtid – att isarna på Grönland och i Antarktis destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Detta skulle kunna innebära flera meters höjning av havsnivån.

Hur namninsamlingen kommer att överlämnas

Vi lämnade in klimatförslaget till Falköpings kommun den 9 april. Namninsamlingen pågår till och med den 16 oktober 2019. Vi kommer att överlämna namninsamlingen till vår kommun på lämpligt sätt efter det datumet och välkomnar din medverkan då. Vi återkommer med mer information om den saken.

KONTAKT: Birgitta Hedström. [email protected], 0700-468717
Gunhild Peterson, [email protected]
070-5815068

Hur den kommer att överlämnas

Kommer att tillsammans med den fysiska namninsamlingen överlämnas till kommunledningen efter 30 september.

Falköpings kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Att vi gör det vi kan NU för klimatet och våra barns och barnbarns framtid

Uppdateringar

2019-09-26 12:43:49 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-25 20:50:16 +0200

10 underskrifter nådda