Hoppa till huvudinnehåll

Till: Miljöminister Romina Pourmokhtari, Landsbygdsminister Peter Kullgren, Näringsminister Ebba Busch, Finansminister, riksdagsledamöter i Miljö- & jordbruksutskottet & Näringsutskottet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Länsstyrelsen

Upprop: Kris i skogen – agera nu!

För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver vi följande:

- Skogsstyrelsen fortsätter registrera nyckelbiotoper i samband med inkommande avverkningsanmälningar, även efter 2020.

- Stoppa omgående skogsbruksåtgärder i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige. Detta omfattar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper, värdekärnor och naturvärdesobjekt. Samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter med höga naturvärden behöver noggrant kartläggas och om höga naturvärden påträffas ska dessa skyddas.

- Skydda minst 30 % av landarealen i Sverige i ekologiskt representativa naturtyper till år 2030 i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald. För att nå detta mål behöver skogar restaureras (återskapas) och skogsbruksåtgärder stoppas i skogar med möjligheter att utveckla funktionella naturvärden i landskapet.

- Regeringen ger Sveaskog ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet ”Levande skogar” nås.

- Regeringen höjer anslaget till skydd av skog till 5 miljarder kronor per år och använder redan brukade trädbestånd på Sveaskogs innehav för att göra markbyten med skogsägare som har stora arealer nyckelbiotop och/eller andra biologiskt rika skogar på sin mark. Detta arbete ska starta under denna mandatperiod och pågå tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.

- Fasa ut kalavverkningar och ersätt med ekosystembaserat kalhyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden för att öka kollager och biologisk mångfald även i de skogar som brukas.

- Införliva skogsvårdslagen i miljöbalken och inför tydliga lagkrav om att skogsbruk ska bedrivas med stor naturvårdshänsyn i hela landskapet utanför skyddade områden. Detta för att kunna leva upp till miljömålet ”Ett rikt djur- och växtliv” där många av skogens arter ska kunna finnas i sitt naturliga utbredningsområde i hela landet.

Vi stödjer kraven från 70 organisationer och 30 forskare (från februari 2020):

https://skyddaskogen.se/70-organisationer-och-30-forskare-i-upprop-till-politiker-och-myndigheter-stoppa-omgaende-avverkningen-av-skogar-med-hoega-naturvaerden/

Drygt 45 000 privatpersoner i kampanjen Vår skog kräver skydd av samtliga skyddsvärda skogar som Sveaskog förvaltar:

https://varskog.nu/

Situationen för den biologiska mångfalden i Sveriges och världens skogar är kritisk.

Låt oss inte förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Beslutsfattare, agera nu!

Varför är det viktigt?

Det är kris i världens skogar. Internationella FN-rapporter från IPCC och IPBES visar att en katastrofal framtid väntar för klimatet, världens skogar och dess biologiska mångfald.

Enligt internationella och nationella miljömål skulle minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system år 2020. Förlusten av viktiga habitat skulle ha halverats, och om möjligt helt ha stoppats.

Idag är endast ca 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. Över 90 procent av den produktiva skogen har redan påverkats av skogsbruk vilket gör att bristen på äldre naturskogar är stor. Hela 14 av 15 skogliga naturtyper enligt EU:s habitatdirektiv når inte upp till EU:s mål om gynnsam bevarandestatus i Sverige. Förlusten av livsmiljöer anses vara en stor bidragande orsak till att ca 2 000 skogslevande svamp-, moss-, lav-, växt- och djurarter är rödlistade, det vill säga nära hotade eller hotade, i landet idag.

Trots den kritiska situationen har Skogsstyrelsen beslutat sig för att sluta registrera nyckelbiotoper (skogar med dokumenterade höga naturvärden) i samband med avverkningsanmälningar i år.

Det är dags att sätta stopp för det storskaliga skogsbrukets mycket negativa påverkan på den biologiska mångfalden, klimatet och skogens sociala värden med friluftsliv och urfolksrättigheter som inte respekteras.

Kategori

Uppdateringar

2021-01-30 09:19:39 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-29 11:04:37 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-28 19:23:33 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-28 13:16:59 +0100

10 underskrifter nådda