Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiskt förtroendevalda inom Stockholms Stad

Utlys klimatnödläge i Stockholms Stad

Utlys klimatnödläge i Stockholms Stad

Vi vädjar till samtliga politiskt förtroendevalda inom Stockholms Stad: Utlys klimatnödläge!

Varför är det viktigt?

Vi är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof, utarmningen av jorden och utrotning av djur och växter. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt tyder dock ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader.

Att ha ett fossilfritt Stockholm år 2040 som mål räcker inte. Stockholms stads klimatstrategi är inte tillräcklig för att klara av utmaningarna.

Även vid en begränsad uppvärmning står Stockholms stad inför ett nödläge. SMHI:s klimatscenario för Stockholms län visar att dricksvattnet för två miljoner människor hotas när saltvatten tränger in i Mälaren. Allvarliga infektionssjukdomar som borrelia, denguefeber och badsårsfeber kommer att bli allt vanligare. Risken för dödliga värmeböljor, översvämningar och stormar ökar, samtidigt som kvaliteten på badvatten och luft blir allt sämre. En fjärdedel av Stockholms skärgård hotar försvinna med ökade havsnivåer, troligen redan under våra barns livstid.

Vi tänker på allt lidande i framtiden. På våra barn, barnbarn och barnbarnens barn. Stora, svåra, genomgripande och snabba förändringar krävs. Många har liksom vi insett vidden av klimatkrisen. Samtidigt har många svårt att ta in att klimatkrisen är på riktigt, oåterkallelig. Snabba och modiga beslut på konkreta åtgärder behövs av makthavare inom alla områden och på alla nivåer i samhället. Och i hela världen.

Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är.

Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över deklarerar klimatnödläge, i nuläget 520 st. Det är hög tid för Stockholms stad att göra detsamma. I flera andra städer runtom i Sverige har processen redan hunnit längre.

Vi anser att Stockholms stad i egenskap av Sveriges huvudstad bör axla en ledarroll och bli en global förebild i omställningen.

Vi vädjar till samtliga politiskt förtroendevalda inom Stockholms Stad: Utlys klimatnödläge!

- Utlys klimatnödläge tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.

- Vidta de akuta, genomgripande åtgärder som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Detta ska överordnas konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, för allas vår överlevnad.

- Ta skyndsamt fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete. Stadens budget måste från och med år 2020 innehålla direktiv om vad alla stadens olika verksamheter ska vidta för åtgärder med tanke på klimatnödläget. Direktiven ska följas upp i stadens ordinarie uppföljningsystem: i tertialrapporter samt verksamhetsberättelser. Klimatnödläget ska ges högsta prioritet även i verksamheten för innevarande år.

- Prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och best practice samt ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning. Med detta menas att Stockholms Stad bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell nivå men som ännu inte vidtagits.

- Låt klimaträttvisa genomsyra arbetet; ta hänsyn till att stockholmarna lever under olika sociala förhållanden och anpassa åtgärderna efter det.

- Ta fram en koldioxidbudget för Stockholms stad där stockholmarnas verkliga utsläpp redovisas; också de utsläpp vi orsakar genom vår konsumtion nationellt och internationellt, utlandsresor, sjöfart, kryssningsfartyg mm. Informera medborgarna om resultatet.

- Avbryt planerade och pågående utbyggnad av motorvägar, flygplatser och övrig verksamhet som motverkar minskade utsläpp. Stockholms stad bör också sätta press på de politiker i landsting/regioner, riksdag och EU som kan påverka de lagar och regler som styr klimatfrågor nationellt och internationellt. Det kan gälla sjöfart, flyg och flygplatser, motorvägar mm.

Extinction Rebellion Stockholm
Klimatklubben Södermalm

Maj 2019

Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category


Anledningar att skriva under

  • Det tänks för mycket på pengar. Det är ok att vara extrem. Vi måste rädda oss själva. Stöd rymdforskning så vi kan flytta OCH bo kvar via dessa typer av insatser.
  • Vårt vatten. Vår luft. Vår hälsa. Vi behöver öka medvetenheten om våra resursers värde och sårbarhet. Konsekvenserna av att agera omedvetet och bara fortsätta som vanligt kan bli ödesdigra.
  • Jag bor inte i Stockholm. Men om vi börjar där kanske det händer nåt.

Uppdateringar

2019-05-22 15:44:56 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-05-20 09:12:00 +0200

500 underskrifter nådda

2019-05-18 20:50:18 +0200

100 underskrifter nådda

2019-05-18 19:09:44 +0200

50 underskrifter nådda

2019-05-18 18:10:09 +0200

25 underskrifter nådda

2019-05-18 17:13:21 +0200

10 underskrifter nådda