Till: Institutionsrådet på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet

Modernisera utbildningen på Psykologiska institutionen vid GU!

En extern bedömargrupp som granskat Psykologiska institutionen har nyligen kommit med skarp kritik gällande delar av innehållet i utbildningen. Man efterfrågar bland annat att studenternas lärande sätts i centrum. Som studenter anser vi att det är otroligt viktigt att vår utbildning håller hög kvalitet så att vi kan komma ut i arbetslivet med efterfrågade kompetenser. Vi vill få så goda förutsättningar som möjligt att hjälpa våra framtida patienter. För att underlätta vårt lärande önskar vi därför att utbildningen vid Psykologiska institutionen utgår från de metoder som har bäst vetenskapligt stöd för att göra oss till bättre terapeuter, såsom till exempel deliberate practice och facilitative interpersonal skills.

Den externa bedömargruppen riktar också skarp kritik mot innehållet på de psykodynamiska terapikurserna. Innehållet beskrivs som föråldrat och inte i linje med modern forskning på psykodynamiska terapimetoder. Vi studenter uppskattar att vi får lära oss olika psykoterapiinriktningar, både PDT och KBT, och ser detta som en styrka hos utbildningen vid Göteborgs universitet. Samtidigt anser vi att det är av största vikt att innehållet på de psykodynamiska terapikurserna kännetecknas av moderna evidensbaserade psykodynamiska terapimetoder, såsom till exempel affektfokuserad psykodynamisk terapi och mentaliseringsbaserad terapi. Vi vet att dessa, till skillnad från äldre metoder, är efterfrågade kompetenser ute i arbetslivet.

För att utbildningen ska hålla hög kvalitet menar vi också att det är av största vikt att lärare och handledare på terapikurserna har rätt kompetens. Vi vill understryka vikten av att handledare har kompetens både i att handleda och i moderna evidensbaserade terapimetoder. Precis som vi studenter utvärderas av både patienter och handledare, är det rimligt att också handledare systematiskt utvärderas.

Slutligen så beskriver den externa bedömargruppen att institutionen behöver göra ett val mellan vetenskap och tradition. Här vill vi studenter att undervisningen utgår från de teorier och metoder som har bäst vetenskapligt stöd, framför äldre historiska teorier och metoder. Enligt högskolelagen ska undervisningen vid universitet utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Som studenter kan vi inte nog understryka vikten av att undervisningen vid Psykologiska institutionen i Göteborg kännetecknas av detta.

Varför är det viktigt?

Vi vill komma ut i arbetslivet med efterfrågade kompetenser och få så goda förutsättningar som möjligt att hjälpa våra framtida patienter!

Vill du veta mer?
Här kan du läsa den externa bedömargruppens utlåtande: https://drive.google.com/drive/folders/1Rd8eOgrnWD4vochvG6l4_t3CaWaevvTE
Här kan du läsa mer om deliberate practice:
https://www.researchgate.net/publication/281226287_The_Role_of_Deliberate_Practice_in_the_Development_of_Highly_Effective_Psychotherapists
Information om facilitative interpersonal skills kan du hitta här:
https://www.researchgate.net/publication/365438321_The_development_of_facilitative_interpersonal_skills_during_5-year_psychology_training_programs_a_cross-sectional_study
I diskussionsavsnittet till en nyligen utkommen genomgång av evidensen för psykodynamisk terapi lyfter Peter Lilliengren psykodynamiska terapimetoder som har evidens: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02668734.2023.2197617
Här beskrivs vilka psykodynamiska terapimetoder som efterfrågas ute i vården: https://psykologtidningen.se/2021/09/30/kbt-psykologerna-behover-bli-fler/
Vill du läsa högskolelagen så kan du göra det här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/

Vilka står bakom kampanjen?
Namninsamlingen har initierats av studenter vid Göteborgs universitet. Vid frågor kontakta Hanna Johansson på [email protected].
Psykologiska Institutionen, 413 14 Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori