Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utbildningsminister Anna Ekström, utbildningsdepartementet och riksdagen

Alla barn i grundsärskolan ska få skolskjuts även till/från fritids

Kampanjen är avslutad.

Vi vill att skollagen ändras eller att det tas fram nationella riktlinjer som säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda barnen i grundsärskolan skolskjuts även till och från fritids – för barnens bästa och som avlastning för redan hårt pressade föräldrar!

Skollagen säger i kapitel 11 31§ att kommunen är skyldig att erbjuda skolskjuts till grundsärskolan, men i kapitlet om fritids ställs inte det kravet. Alltså har kommunen inte den skyldigheten vilket gör att en majoritet av Sveriges kommuner väljer att inte erbjuda skolskjuts till fritids på studie- och lovdagar. Det finns även många kommuner som inte erbjuder skolskjuts hem från skoldagen om eleven vistas på fritids efter skolan. Samtidigt finns det kommuner som valt att sätta barnens och familjernas bästa framför miniminivån i skollagen och erbjuder barnen skolskjuts till/från fritids alla dagar, oavsett om det är skol- eller lovdag.

Varför är det viktigt?

Se film som beskriver varför barnen i särskolan behöver skolskjuts även till/från fritids: https://youtu.be/T4Yd1RhO7vI
Fritids ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper, ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Fritids fyller en extra viktig funktion för barnen inom grundsärskolan då dessa barn behöver mer tid, stöd och anpassningar för att möjliggöra utveckling och lärande.

Varför ska barnen i grundsärskolan få skolskjuts även till/från fritids?
• Skolan/fritids ligger ofta långt ifrån hemmet. Föräldrarna har inte möjlighet att välja en skola i hemmets närområde. Det blir ofta långa dagliga körningar när skolskjutsen inte kör vilket påverkar möjligheten att arbeta.

• De här barnen, oavsett ålder, kan inte gå eller åka självständigt till skolan/fritids.

• De här barnen, oavsett ålder, kan ofta inte vara ensamma hemma, hos mor- eller farföräldrar eller hos en kompis. Föräldrarna kan inte arbeta hemifrån med barnet hemma eftersom barnet behöver konstant tillsyn och omvårdnad. Föräldrar till barn i grundsärskolan är helt beroende av fritids för att kunna arbeta.

• Föräldrar till barn i grundsärskolan behöver alltså fritids för att kunna arbeta under hela skoltiden. Fem veckors semester räcker inte för att täcka in ett långt sommarlov, höst- jul- sport- och påsklov samt övriga lov- och studiedagar.

• I kommuner som inte erbjuder skolskjuts på skoldagar om barnet är på fritids efteråt, kan föräldrar utan körkort, egen bil eller som inte klarar de ökade bensinkostnaderna tvingas att gå ner cirka 25 % i arbetstid.

Är färdtjänst ett bra alternativ till och från fritids?
Alternativet kommunerna hänvisar till är färdtjänst men färdtjänstlagen och förutsättningarna för färdtjänstresorna är inte alls är anpassade efter barn med funktionsnedsättningar, vilket ger otrygga och osäkra resor för barnet. Bildörren får till exempel aldrig låsas, barnen kan samåka med vuxna med psykisk ohälsa och barnet kan lämnas ensamt i olåst bil medan chauffören hjälper en medpassagerare till dörren. Det finns en grupp barn inom grundsärskolan som inte beviljas färdtjänst utan ledsagare då det anses vara för riskfyllt. Färdtjänst är inte ett bra alternativ. Dessutom finns det kommuner utan högkostnadsskydd för färdtjänst, vilket resulterar i mycket höga kostnader för familjen under loven.

Monica Bergenek & Anna Lund

Länkar

Uppdateringar

2021-04-18 20:12:49 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-04-16 21:58:37 +0200

500 underskrifter nådda

2021-04-16 09:08:36 +0200

100 underskrifter nådda

2021-04-16 08:06:08 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-16 07:09:09 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-16 06:05:59 +0200

10 underskrifter nådda