Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsalas kommunpolitiker

Gör Blodstensskogen till ett naturreservat!

Delseger för Blodstensskogen!

Byggplanerna i Blodstensskogen stoppas av mark- och miljödomstolen. Anledningen är att kommunen inte gjort någon miljökonsekvensanalys. Nu får vi se vad kommunen gör. Men en sak är säker. Kampen är inte över innan Blodstenskogen blir en del av Stadsskogens naturreservat.

SVT, Domslut räddar Blodstensskogen – men bara tillfälligt,
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/domslut-raddar-blodstensskogen-atminstone-tillfalligt

Gör skogen runt Blodstensvägen till en del av Stadsskogens naturreservat!

Varför är det viktigt?

Gör Blodstensskogen till ett naturreservat!

Blodstensskogen i Eriksberg, Uppsala, hotas av byggplaner. Kommunen planerar att låta bygga höga våningshus och bilväg där vi idag har den fantastiska Blodstensskogen, en skyddsvärd skog med rödlistade arter och höga naturvärden.

Den 19 december 2018 fattade Plan- och Byggnadsnämnden beslut om att anta detaljplanen som hotar Blodstensskogen. Tillsammans med många enskilda och flera organisationer överklagade nätverket Rädda Eriksbergs skogar beslutet till Mark- och miljödomstolen. Vi fortsätter att samla in namn för att även om domstolen upphäver detaljplanen så är det möjligt att beslutet återigen hamnar hos kommunen.

Nätverket Rädda Eriksbergs skogar kräver att skogarna på båda sidor om Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens naturreservat.

Den unika tallskogen är över tvåhundra år gammal och är idag blandad med 100-åriga granar och lövträd. I skogen finns det, trots områdets begränsade storlek, många fridlysta och rödlistade arter samt andra signal- och naturvårdsarter. Det är insekter som reliktbock, granbarkgnagare och myskbock, fåglar som spillkråka och tofsmes och svampar som tallticka, prakttagging, vintertagging, och hårig jordstjärna. Tre arter av fladdermöss, däribland den sällsynta fransfladdermusen, använder skogen som jaktmark och spridningsstråk.

Skogen är en viktig spridningskorridor mellan naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten. Endast en mindre del av den gröna korridor som finns idag är sedan tidigare skyddad som naturreservat. Skövlandet av skogarna på båda sidorna om Blodstensvägen skulle sannolikt innebära en påtagligt ökad utsatthet för djur- och naturlivet i naturreservatet Stadsskogen, som redan nu är till stor del omgett av bebyggelse.

Tallarna i Blodstensskogen är särskilt speciella, de gamla tallar är så stora att det inte går att nu runt med armarna! Förutom att de är värdar åt mängder av olika svampar, växter, insekter och fåglar så har de gamla tallarna högt värde i sig. Även om det finns andra områden i Uppsala med gamla tallar, så är Blodstensskogens tallar betydelsefulla dels som spridningsstråk för de hotade arter som är beroende av gamla tallar och dels för att skogen har en jämn fördelning av äldre och yngre tallar, vilket säkrar de sårbara arternas överlevnad i framtiden.

Skogen används av många människor varje dag. Bland annat leker barn från tre förskolor i skogarna, och den används också av skolbarnen på Hågadalsskolan. Att skogen är insprängd i stadsdelen Eriksberg ger unika möjligheter att komma ut i riktig skogsmiljö utan ansträngning för en stor del av stadsdelens invånare. Barnfamiljer, äldre, sjuka och barn kan gå ut genom dörren och rakt in i denna fantastiska skog! Den sortens lättillgängliga närnatur är ovärderlig för folkhälsan, både för rörelse och avkoppling.

/Rädda Eriksbergs skogar

Eriksberg, Uppsala

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Länkar

Uppdateringar

2020-07-17 09:31:37 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 2,879 underskrifter

2018-11-15 08:15:27 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-08-16 23:39:31 +0200

500 underskrifter nådda

2018-05-20 21:20:50 +0200

100 underskrifter nådda

2018-05-19 19:49:01 +0200

50 underskrifter nådda

2018-05-19 16:55:11 +0200

25 underskrifter nådda

2018-05-19 15:45:52 +0200

10 underskrifter nådda