Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges riksdag och Regering

Gör Funktionsrättskonventionen till lag!

Den fjärde december 2008 ratificerade Sveriges regering FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det fakultativa protokollet. 15 år senare har konventionen fortfarande inte blivit lag, detta behöver ändras. Vi kan inte vänta längre!

I funktionsrättskonventionen finns 50 artiklar som Sverige behöver förhålla sig till, samt ett tillhörande fakultativt protokoll med 18 artiklar. Dessa artiklar har Sverige åtagit sig att följa när regeringen valde att ratificera konventionen. Sverige har tagit ett första steg mot att stärka personer med funktionsnedsättnings rättigheter, men varför har inte konventionen blivit till svensk lag? Vi vill att konventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning och vi kan inte vänta längre.

FN:s funktionsrättskonvention är en internationell överenskommelse i syfte att stärka personer med funktionsnedsättnings rättigheter, som komplement till de tidigare FN-konventionerna. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller bland annat artiklar om tillgänglighetskrav (artikel 9), jämlikhet och icke-diskriminering (artikel 5) och medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning (artikel 8). I artikel 34 beskrivs också hur en internationell kommitté ska arbeta med granskningen av hur konventionen efterföljs i konventionsstaterna. Sverige har fått flera rekommendationer till förbättrande åtgärder från FN. Det är viktigt att fortsätta granska och säkerställa personer med funktionsnedsättnings rättigheter i Sverige, men vi vill gå steget längre. Vi vill att funktionsrättskonventionen ska få samma status som svensk lag!

Varför är det viktigt?

Genom att inkorporera funktionsrättskonventionen i svensk lagstiftning skulle rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar stärkas. Detta för att konventionen nu inte har samma status som svensk lagstiftning har. Tillsammans är vi enade om att alla människor är lika värda, och den synen behöver också genomsyra svensk lag.

ARGUMENT TILL VARFÖR FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN BÖR BLI LAG:
* Det är hög tid att Sveriges regering och riksdag prioriterar arbetet med att säkerställa Funktionsrättskonventionens rättigheter i lagstiftning. Redan 2014 rekommenderade FN den svenska staten att inkorporera konventionen. Det måste ske på rätt sätt, så att rättigheterna kan ge verklig effekt. Funktionsrätt Sverige vill därför att en statlig utredning kartlägger och analyserar hur svensk rätt lever upp till konventionen. Här måste funktionsrättsrörelsen vara involverade från början till slut! - Funktionsrätt Sverige

* Med Funktionsrättskonventionen som lag så skulle ett funktionshinder- och patientperspektiv med utgångspunkt i mänskliga rättigheter bli mycket starkare. Det är ett viktigt steg för att värna allas lika värde. - Riksförbundet HjärtLung

* En lag blir ett effektivare verktyg för att tillgodose rättigheter i praktiken. - Rättighetscentrum Västerbotten

* Om FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir lag skulle rättigheter för personer med funktionsnedsättning få högre status i Sverige än vad de har idag. - Förbundet Unga Rörelsehindrade

* Alla rättigheter behöver värderas lika högt. Med tanke på de senaste årens försämringar anser vi att rättigheter för personer med funktionsnedsättning skyndsamt måste få högre status. - Förbundet Unga Rörelsehindrade

Vi ber därför alla ledamöter i Sveriges riksdag att enas om alla människors lika värde, genom att gå från ord till handling, och göra Funktionsrättskonventionen till svensk lag.

ORGANISATIONER SOM STÅR BAKOM NAMNINSAMLINGEN ATT GÖRA FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN TILL LAG:
Riksorganisationen Unga Reumatiker, NUFT – Nätverket Unga För Tillgänglighet, Ung Cancer, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Unga Allergiker, Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF), FN-förbundet, Civil Rights Defenders, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, Independent Living Institute, Funktionsrätt Sverige, Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Svenska Celiakiförbundet, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Mun-& Halscancerförbundet, Afasiförbundet, Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Schizofreniförbundet, Psoriasisförbundet, Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN), Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Funkibator, FIAN Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), Verdandi, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm (Syd), Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Byrån mot diskriminering i Östergötland, Rättighetscentrum Norrbotten, Rättighetscentrum Västerbotten, Malmö mot Diskriminering, RFSU, Riksförbundet FUB, Svenska Downföreningen.

Listan kan komma att uppdateras. Fler argumentet och uppdaterad lista med organisationer finns här: https://ungareumatiker.se/gor-funktionsrattskonventionen-till-lag/

ORDLISTA
Ratificera – Regeringen beslutar sig att binda staten till den internationella överenskommelsen och ser över så den nationella lagstiftningen inte motsäger något i överenskommelsen.

Fakultativt protokoll – Ett protokoll med kompletterande artiklar för att stärka rättigheterna i konventionen ytterligare.

Inkorporera – Detta innebär att Sverige skulle göra en internationell överenskommelse (exempelvis funktionsrättskonventionen) till en del av den svenska rättsordningen.

Länkar

Uppdateringar

2023-06-08 21:21:19 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-06-02 15:39:28 +0200

500 underskrifter nådda

2023-05-31 12:53:53 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-30 17:11:40 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-30 15:27:19 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-30 13:46:09 +0200

10 underskrifter nådda