Hoppa till huvudinnehåll

Till: Katrineholms kommun

Gör inte industrimark av Kerstinbodamossen!

Gör inte industrimark av Kerstinbodamossen!

Stoppa exploateringen av Kerstinbodamossen

Varför är det viktigt?

Kerstinbodamossen är en av de sista orörda tätortsnära skogarna i Katrineholm. Det är en plats med riktig vildmarkskänsla endast ett par stenkast från stadens centrum. På den skogsbevuxna mossen har mycket höga naturvärden konstaterats. Vid den naturvårdsinventering som gjordes i samband med exploateringsplanerna fann man bland annat de rödlistade arterna tallticka och laxticka vilket indikerar skogens höga ålder. Den bedöms ha stått orörd i minst 160 -180 år. Mossen har också en viktig vattenrenande funktion och skyddar vattenkvaliteten i den intill liggande sjön Näsnaren som utgör ett Natura 2000-område. Dessutom, att dika ut och torrlägga våtmarker, så som planeras i exploateringsplanen, kommer leda till betydande utsläpp av koldioxid.

Frågan har även en principiell betydelse då det handlar om en kommunägd skog. Förvaltningen av de gemensamt ägda skogarna måste bli inriktade på att i första hand främja biologisk mångfald och svara mot de lokala behoven av friluftsliv och rekreation. Detta bör gälla för såväl statligt som kommunalt ägda skogar.

Skriv på för att rädda mossen!

Naturskyddsföreningen i Katrineholm

Katrineholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-03-07 09:23:19 +0100

500 underskrifter nådda

2021-03-05 18:19:39 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-05 15:59:27 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-05 15:24:57 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-05 13:56:28 +0100

10 underskrifter nådda