Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms Miljönämnd, SVOA och Samfälligheten Sopsug i Skarpnäck

Gör Skarpnäcks sopor till kommunens ansvar

Kampanjen är avslutad.

Gör Skarpnäcks sopor till kommunens ansvar

Skarpnäcks sopsugsanläggning har nu varit ur funktion sen årsskiftet 2019/2020 och situationen för insamling av hushållssopor och matavfall är både miljömässigt otillfredsställande och onödigt dyrbar.

Stockholms miljöborgarråd har i lokaltidningen Mitt i Söderort 19/3-21 deklarerat att det pågår arbete för att ta över sopsugen och att Stockholm vatten och avfall (SVOA) har i uppdrag att vara huvudman för stationära sopsugsanläggningar.

Samfälligheten som nu ansvarar för sopsugen har ännu inte lyckats med att enas om och redovisa ett förslag om hur sophanteringen ska lösas på ett miljömässigt och ekonomiskt acceptabelt sätt.

Då en överföring av ansvaret för Skarpnäcks och andra sopsugar i Stockholms kommun uppenbarligen är på gång är det nu ett ypperligt tillfälle att överlåta resterna av anläggningen till kommunen och upplösa samfälligheten. Detta kan ha såväl juridiska som ekonomiska fördelar.

Undertecknade yrkar därför:
• att ägandet av Skarpnäcks sopsugsanläggning så snart som möjligt överförs till kommunen och

• att överföringen sker på ett sätt som inte medför att beslut fattas eller entreprenörsavtal sluts som förorsakar onödig tidsutdräkt eller kostnadsökning och

• att samtal om överföringen omedelbart upptas mellan samfälligheten och kommunen om olika tänkta lösningar och hur överföringen av ägandet ska gå till

Varför är det viktigt?

Skarpnäck behöver så fort som möjligt få en långsiktig och hållbar samlad lösning på sophanteringen. Kommunen är den myndighet som sätter mål och ramarna för hela Stockholms infrastruktur för sophantering och har kontroll på alla rör och kablar som löper under stadens mark. Det är därför bra om de också får ett långsiktigt ansvar för stadens sopsugar och kan tillhandahålla kunskap som kan komma alla stadsdelar till godo.

En snabb överlåtelse av Skarpnäcks sopsug till kommunen har goda förutsättningar att påskynda reparation och driftsättning av en anläggning som uppfyller höga krav på miljö- och användarvänlighet till en acceptabel kostnad.

Skarpnäck, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-05-11 15:40:03 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-10 21:36:12 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-10 18:18:08 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-10 16:09:21 +0200

10 underskrifter nådda