Skip to main content

Till: Regionstyrelsen i Region Sörmland

Hållbarhetscentrum vid Sörmlands Museum

Hållbarhetscentrum vid Sörmlands Museum

Förslag om ett nav kring FN:s Globala Hållbarhetsmål vid Sörmlands Museum har behandlats av Regionstyrelsen där Regiondirektören fick i uppdrag att ytterligare bereda frågan inför beslut. En större informationsinsamling genomförs nu och under tiden fram till beslut finns chans att visa hur många vi är som vill att detta blir av.

Varför är det här viktigt?

Omställning mot en mer hållbar utveckling omfattar hushåll, offentliga aktörer, privata företag och civilsamhällets alla parter.
Sverige har undertecknat förpliktigande överenskommelse med ytterligare +190 länder och från global nivå över EU och nationell nivå ska mycket av omställningen göras regionalt och lokalt.
Därför måste regionens alla parter ha en nod eller nav där den mångsidiga hållbarhetsfrågan kan läras ut, diskuteras och debatteras. Detta kan göras i många olika skepnader såsom workshops, föreläsningar, filmvisningar, konst-, musik-, dans- & dramaföreställningar liksom digitala/analoga hackathons.
Utställningsdelen kan vara begränsad till väggyta och/eller mediakiosker där tex egna klimatavtryck kan räknas ut och tips på möjliga förändringar ges.

Hur den kommer att överlämnas

Om antalet påskrifter under sommaren överträffar 5-600 kommer vi att vidarebefordra uppropet via mejl. Eventuellt kan det bli en aktivitet vid någon av Regionfullmäktiges möten på just Sörmland Museum.

Nyköping, Södermanlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Alla behöver bli mer medvetna, tillsammans kan vi utvecklas.
  • Medvetandet kring hållbarhetsfrågor behöver öka.
  • Självklart ska vi ha ett Hållbarhetscentrum på Sörmlands Museum!

Uppdateringar

2019-08-20 14:09:58 +0200

Bra input från Formas som tydligt ser kopplingen mellan FN:s Globala Hållbarhetsmål och museer https://mailchi.mp/f0c769035df8/xafpk5gks6?e=169b1aed12

2019-07-15 15:18:17 +0200

I SN har meddelats att nuvarande museichef avgår senast vid årsskiftet och platsannons har redan gått ut. Förhoppningsvis kommer en progressiv kraft på plats som välkomnar tanken med ett hållbarhetscentrum.

2019-07-03 15:13:01 +0200

Andra museer(inkl Örebro Länsmuseum) har haft utställningar inom hållbarhetsområdet. http://www.mynewsdesk.com/se/oerebro-laens-museum/pressreleases/oerebro-laens-museum-faar-tvaa-miljoner-till-pedagogiskt-projekt-2720249

2019-06-23 18:50:17 +0200

Regeringen har inför sommaren fastställt att omställningen mot en mer hållbar utveckling går för sakta och kommer kräva mer av regionerna. Ytterligare skäl till ett hållbarhetscentrum.

2019-06-04 14:47:49 +0200

Södermanlands Nyheter(SN) har i två artiklar redogjort att Sörmlands Museum under det halvår som gått sedan öppnandet haft färre besökare och intäkter(från shop, restaurang och hyra av lokaler) än budgeterat. Tanken på att komplettera med ett hållbarhetscentrum dit t ex skolklasser kan ta sig för att få stöd i obligatoriska moment om hållbarhet bör locka. Nu ska vi bara putta beslutet över mållinjen!

2019-05-23 13:12:04 +0200

”Många undrar vad som krävs för att vi ska klara av en omställning till ett hållbart samhälle. Jag anser att det vi framförallt behöver är samtal mellan olika kunskapsområden, perspektiv som bryts mot olika värdegrunder, metoder som omprövas och omformas. Exakt det bidrar NAV med. För NAV är platsen där sådana samtal kan äga rum. Det är inte en trevlig sidoverksamhet att mötas över gränser, det är en totalt fundamental förutsättning för att vi ska klara av den kanske största omställning som människan hittills gjort.”

Linda Nordfors

Artist, Entreprenör Reflection Company, VD Kultur & Näringsliv

2019-05-22 10:44:28 +0200

På fredag 24/5 är det en storsatsning på Klimatstrejken(Fridays for Future) och återigen är Nyköping med på noterna. Demonstration på stadshustrappen under dagen och Klimatmöte på Nicolaikyrkans församlingshem vid 17.00(mingel från 16.30). Jag kommer då puffa för denna namninsamling för att nå nästa milstolpe, 200 namn. Tack för era insatser!

2019-05-21 22:29:35 +0200

100 underskrifter nådda

2019-05-15 12:11:04 +0200

Ikväll kl. 18.00 bjuder Länsmuseet på efterlängtad föreläsning med Johan Ehrenberg. Han kommer prata om hur man kan vända klimatoro till hopp genom att aktivt göra förbättringar såsom att producera egen el genom solceller. Gratis möjlighet att höra denne intressante superentreprenör. Väl mött!

2019-05-15 12:08:12 +0200

På Världsmiljödagen den 5 juni kommer en Klimatfestival hållas på Länsmuseet. Det sker i samverkan med Omställning Nyköping, FN-föreningen och Naturskyddsföreningen. Det är bland annat sådana programpunkter vi vill ska garanteras genom att museet får ett fastställt uppdrag och kopplad budget. För program se museets hemsida.

2019-04-25 14:53:48 +0200

Delegationen för Agenda 2030 lämnade i mars sin slutrapport med rekommendationer till Regeringen. Där betonas den lokala och regionala betydelsen och man föreslår regionala forum för Agenda 2030. Då vår regionfullmäktige har sina möten i Länsmuseet är det självklart att det är där satsningar kring informationsspridning ska ske.

2019-04-23 13:35:37 +0200

Region Sörmland har en strategi som bygger på FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Vore därmed logiskt om vi boende och verksamma i regionen fick ta del av den och samtidigt det ramverk Sörmlandsstrategin bygger på.

2019-04-16 21:26:09 +0200

50 underskrifter nådda

2019-04-15 14:25:20 +0200

Formas har avsatt 10 miljoner kronor till en utlysning för finansiering av museisatsningar riktade till en extern publik. I utlysningen kan offentligt finansierade museer i Sverige söka medel för större projekt som lyfter forskning kring de globala målen för hållbar utveckling och forskning inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Museerna kan söka upp till 2 miljoner kronor per projekt.

2019-04-13 20:30:44 +0200

E-förslaget har behandlats av den tidigare landstingsstyrelsen(innan regionbildningen som gällde fr o m 1/1 2019). Då beslöt man att utreda frågan för senare beslut i det som nu alltså är regionstyrelsen. Delegerat ansvar för utredningen har Mikael Palo, verksamhetsområdeschef för Kultur & Utbildning, där Sörmlands museum ingår. Kontakta gärna honom för mer information om hur utredningsarbetet går. Hans mejladress är Mikael.Palo@regionsormland.se
Telefon: 0155-24 57 84
Mobil: 070-518 72 42

2019-04-13 19:46:45 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-12 12:34:05 +0200

10 underskrifter nådda