Skip to main content

Till: Regionstyrelsen i Region Sörmland

Hållbarhetscentrum vid Sörmlands Museum

Hållbarhetscentrum vid Sörmlands Museum

129 individer skrev under e-förslaget om att vid Sörmlands Museum inrätta permanent utställningsdel och/eller programverksamhet utifrån Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.
Vid öppet möte om klimatåtgärder i Nicolai församlingshem i Nyköping 15 mars ville en stor majoritet av de ca 100 närvarande vid direkt fråga med handuppräckning att sådant nav för fortsatt informationsspridning och lösningskreation kring nödvändig omställning skulle tillskapas vid Länsmuseet. Namnunderskrifter kommer inom kort också att samlas in och resultatet spridas till regionstyrelsens ledamöter.

Varför är det här viktigt?

Omställning mot en mer hållbar utveckling omfattar hushåll, offentliga aktörer, privata företag och civilsamhällets alla parter.
Sverige har undertecknat förpliktigande överenskommelse med ytterligare +190 länder och från global nivå över EU och nationell nivå ska mycket av omställningen göras regionalt och lokalt.
Därför måste regionens alla parter ha en nod eller nav där den mångsidiga hållbarhetsfrågan kan läras ut, diskuteras och debatteras. Detta kan göras i många olika skepnader såsom workshops, föreläsningar, filmvisningar, konst-, musik-, dans- & dramaföreställningar liksom digitala/analoga hackathons.
Utställningsdelen kan vara begränsad till väggyta och/eller mediakiosker där tex egna klimatavtryck kan räknas ut och tips på möjliga förändringar ges.

Nyköping, Södermanlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Alla behöver bli mer medvetna, tillsammans kan vi utvecklas.
  • Medvetandet kring hållbarhetsfrågor behöver öka.
  • Självklart ska vi ha ett Hållbarhetscentrum på Sörmlands Museum!

Uppdateringar

2019-04-23 13:35:37 +0200

Region Sörmland har en strategi som bygger på FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Vore därmed logiskt om vi boende och verksamma i regionen fick ta del av den och samtidigt det ramverk Sörmlandsstrategin bygger på.

2019-04-16 21:26:09 +0200

50 underskrifter nådda

2019-04-15 14:25:20 +0200

Formas har avsatt 10 miljoner kronor till en utlysning för finansiering av museisatsningar riktade till en extern publik. I utlysningen kan offentligt finansierade museer i Sverige söka medel för större projekt som lyfter forskning kring de globala målen för hållbar utveckling och forskning inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Museerna kan söka upp till 2 miljoner kronor per projekt.

2019-04-13 20:30:44 +0200

E-förslaget har behandlats av den tidigare landstingsstyrelsen(innan regionbildningen som gällde fr o m 1/1 2019). Då beslöt man att utreda frågan för senare beslut i det som nu alltså är regionstyrelsen. Delegerat ansvar för utredningen har Mikael Palo, verksamhetsområdeschef för Kultur & Utbildning, där Sörmlands museum ingår. Kontakta gärna honom för mer information om hur utredningsarbetet går. Hans mejladress är Mikael.Palo@regionsormland.se
Telefon: 0155-24 57 84
Mobil: 070-518 72 42

2019-04-13 19:46:45 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-12 12:34:05 +0200

10 underskrifter nådda