Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Järfälla kommun

Järfälla kommun: utlys klimatnödläge

Det är bråttom! Den 3 februari ska kommunstyrelsen i Järfälla fatta beslut om en motion om att utlysa klimatnödläge och den 17 februari avgörs frågan slutgiltigt av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd, då de anser att kommunen redan bedriver ett omfattande arbete för klimatet. I sitt svar tar de upp den koldioxidbudget som kommunen lät ta fram 2017, som säger att Järfälla kommun ska minska sina utsläpp med 10-15% per år för att bidra till Parisavtalets tvågradersmål.
Det saknas dock koppling mellan det "omfattande arbete" kommunen påstår sig bedriva och den årliga utsläppsminskning på 10-15% som måste till, och som skulle ha påbörjats redan 2017 för att ge en trolig chans att uppnå 2 gradersåtagandet.

Vi vill att Järfälla kommun sällar sig till alla de som redan utlyst klimatnödläge. EU, länder som Irland, Portugal, Österrike, Argentina, Lunds kommun, 94 av världens storstäder, inklusive Stockholmsregionen, via C40 i Köpenhamn m.fl.

Vi vill att Järfälla kommunfullmäktige bifaller motionen om att utlysa klimatnödläge , vilket innebär:
- Att Järfälla kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram till dess att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.
- Att kommunen tar fram en klimatfärdplan som svarar mot nödläget vi befinner oss i.
-Att kommunen, med klimatplanen som utgångspunkt, i en informationskampanj redovisar de
åtgärder kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själv kan göra.
- Att kommunen ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och best practice kring klimatarbetet.

Länk till motion och svar från kommunstyrelseförvaltningen: https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/kommunledning/kommunstyrelsen/kallelserochprotokollforkommunstyrelsen.4.536cd07159b4ba121915d56.html#75e9705e511b661-b5b4827d428f2340738-fa25cef34ec02340822

Länk till koldioxidbudgeten: http://jarfalla.miljobarometern.se/content/Koldioxidbudget%20och%20va¨gar%20till%20en%20fossilfri%20framtid%20fo¨r%20Ja¨rfa¨lla%20kommun%20-%20slutgiltig.pdf

Varför är det viktigt?

Jordens medeltemperatur har redan stigit med drygt en grad. I Järfällas koldioxidbudget (Kevin Anderson m.fl) konstaterades redan 2017 att 1,5°C målet i Parisavtalet tyvärr inte längre ett rimligt eller nåbart åtagande. För att klara 2 grader krävs ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i absoluta termer – men snabbt öka denna takt upp till 15 % per år. Om en lägre ambitionsnivå sätts i form av en fördröjd start eller lägre årliga utsläppsminskningar, innebär antingen att en trolig chans att uppnå 2°C åtagandet inte längre är möjligt, eller att ännu mer drastiska utsläppsminskningar krävs.

Nödläge innebär en mycket svår situation där liv står på spel och det kanske kan kännas alarmistiskt att till det ordet. Men redan idag ser vi allt oftare extremväder som kostar människor livet, runt om i världen. Och vilda djur och växtlighet hinner inte anpassa sig när klimatet ändras så drastiskt.

Nu måste det bli ett slut på att skjuta problemet på framtiden. Vi är sista generationen som kan vända utvecklingen, och vi måste ge röst åt alla som ännu inte är födda eller är för små för att föra sin talan kring den klimatproblematik som de inte bidragit till.

Tack!

Fridays For Future Järfälla

Järfälla

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-02-04 10:31:35 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-02 10:14:22 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-01 22:56:00 +0100

10 underskrifter nådda