Hoppa till huvudinnehåll

Till: Byggnadsnämnden - Kalmar kommun

Rädda lekplatsen vid Folkets hus!

Folkets hus i Lindsdal och Kalmar kommun vill riva lekplatsen och istället anlägga en parkeringsplats på hela grönytan. Hjälp oss att stoppa detta och istället rädda lekplatsen och den trevliga grönytan!

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar måste ta hänsyn till fler intressen än enbart Folkets hus-föreningens samt SPF-seniorernas. SPF verkar vara den tungt drivande faktorn i detta ärende, trots att det inte är deras bygglovsansökan.

Peter Akinder, ordförande i byggnadsnämnden, menar att det inte finns något de kan göra när en bygglovsansökan är planenlig. Men ska en föråldrad detaljplan verkligen få styra på det sättet? En detaljplan som på flertalet punkter avviker från kommunens samtida mål och som inte alls svarar mot de krav som ställs på ett modernt samhällsbyggande.

Johan Persson är av åsikten att: "Det är enklare för barnen att gå en bit bort än för äldre". Hur kan man som kommunalråd uttala sig på det viset? Detta när det skulle innebära att barnen behöver gå flera hundra meter genom samhället, där man behöver korsa både villagator och anslutningsvägar? De äldre skulle behöva gå en sträcka på 150-200m. Den allra största andelen av dessa människor är fullt friska vuxna. För de som har rörelsehinder eller av andra orsaker inte kan gå en sån sträcka ska det naturligtvis anläggas ett väl tilltaget antal parkeringsplatser i direkt anslutning till Folkets Hus. Detta är något som det finns plats för på den egna fastigheten utan att göra åverkan på varesig grönyta eller lekplats.

Det finns bara en rimlig lösning som tillgodoser alla parters behov. Det är en större parkeringsplats vid gamla bilskroten i kombination med ett väl tilltaget antal parkeringsplatser för rörelsehindrade i anslutning till Folkets hus på den egna fastigheten.

Varför är det viktigt?

Det finns många aspekter man kan ta upp som talar för att genomförandet av detta projekt vore en synnerligen dålig idé. Bl.a:

Trafiksituationen
Man leder medvetet in trafik på villagatorna där det bl.a är mycket barn i rörelse.

Barnens säkerhet
Både barn boende i området och barn som besöker Folkets hus ska istället för att leka precis utanför dörren behöva röra sig genom samhället längs med och korsa trafikerade vägar.

Främja utomhusaktivitet för barnen
Ett rivande av lekplatsen skulle göra utomhusaktivitet mindre tillgängligt för alla som i dagsläget har lekplatsen vid Folkets Hus som sin närmaste. Detta kan leda till att barnen istället stannar inomhus och blir stillasittande.

Områdets karaktär
En stor grusparkering skulle ändra områdets karaktär från ett småskaligt villakvarter till en trafikerad mötesplats för pensionärer.

Bevarandet av grönytor
Vi har alldeles för lite grönska i våra bostadsområden redan som det är. Tydligen är det Kalmar kommuns linje att minska detta ännu mer.

393 65 Lindsdal, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2024-04-06 08:20:27 +0200

500 underskrifter nådda

2024-03-27 07:39:35 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-26 20:13:53 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-26 19:19:48 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-26 18:50:01 +0100

10 underskrifter nådda