Hoppa till huvudinnehåll

Till: Motala kommun

Rädda värdefulla naturvärden i Motala!

Det danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i Motala. Planförslaget med många semesterhus och ett stort inomhusvattenland ligger nu hos mark- och miljödomstolen i väntan på godkännande. En etablering av Lalandia i Motala, vid stranden Varamon vid Vättern, kommer att innebära att oersättliga naturvärden exploateras till förmån för ett kortsiktigt tänkande inriktat på arbetstillfällen och intäkter till kommunen.

Varför är det viktigt?

Vättern är Sveriges näst största sjö och har en stor betydelse som naturvärde. Naturskyddsföreningen i Motala skriver att Vätterns kyliga vatten i kombination med vindexponerade och syresatta stränder har skapat förutsättningar för sjöns unika artsammansättning. Anläggandet av en vattenanläggning innebär bland annat användning av kemiska ämnen under byggprocessen, vilket kan komma att ha negativa konsekvenser för vattenkvaliteten i Vättern. Den biologiska mångfalden i Vättern och dess ekosystem är helt beroende av sjöns vattenkvalitet.

Planförslaget innebär även att naturmark exploateras. En naturvärdesinventering har gjorts och delar av området klassas som 1 (högt naturvärde motsvarande naturreservat) och 2 (mycket högt naturvärde). Att återplantera träd som kompensationsåtgärder för nedtagning av värdefulla tallar och lövträd som asp, lönn, ek, björk och fågelbär, är inte är tillräckligt. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram, där det beskrivs att en fladdermusinventering bör göras. Visar det sig att miljön är värdefull för fladdermöss efter att planerna har godkänts, kan det bli svårare att ta hänsyn till.

Naturvärden måste gå före kortsiktig ekonomisk vinst. Hjälp till att stoppa planerna på att bygga Lalandia i Motala!
Motala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-05-04 22:06:38 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-04 08:13:20 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-03 22:43:43 +0200

10 underskrifter nådda