Hoppa till huvudinnehåll

Till: JK och Sveriges domstolar, polis åklasgare och advokatkår.

Rättsväsendet måste gå att lita på.

Rättsväsendet måste gå att lita på.

Kunskaps och kompetensnivån hos samtliga jobbande inom juridik i stort set måste ökas så att likformigheten och resultatet av ett mål blir mer överensstämmande med samma ingångsvärden än i dag. Det får inte vara som nu att det är ett lotteri hur en dom utfaller, och framför allt aldrig när domen skall bygga på klar och tydlig lagstiftning. Varje domare måste vara legitimerad och uppfylla höga kompetenskrav inom det rättsområde de har att döma och avgöra tvister inom. Det samma måste gälla för advokater och åklagare vad gäller det område de är satta att verka inom. En omfattande rättsförsäkring måste ingå i trygghetssystemen med kanske en rimlig egen självrisk på upp till 50000 kr. Många i dag har inte råd att hävda sin rätt av ekonomiska skäl, rättsosäkerheten i Sverige blir därför total. Den är på många sett högst avsevärt bättre i andra delar av världen.
Det måste införas en ISO certifiering av våra domstolar en kvalitetssäkring, ett gediget kvalitetsarbete i de Svenska domstolarna genomföras de jobbar med ett ålderdomligt tänkande. Inget modernt företag av någon rang skulle i dag jobba utan kvalitetssystem men domstolarna tillåts göra detta. Det måste finnas formkrav för hur en dom skall skrivas och vad den skall innehålla samt en garanti för att alla förekommande frågor i ett mål bedöms och tas med i ett domslut underförstådda tolkningar av en dom får ej förekomma. Domar som på minsta vis kan beslås med att inte vara kompletta och avgöra alla frågor som finns från alla parter i ett mål skall per automatik underkännas och tas om lyckas inte domstolen en andra gång skall det tas upp i högre instans. Domare och åklagare samt advokater skall jobba under ämbetsmana ansvar och prickas och/eller dömas till personligt ansvar för grova fel de gör i sin yrkesutövning. Människor skall ej behöva drabbas av godtycke så som det allt för ofta sker i dag.
Ett mer grundläggande arbete redan i de lägre rätterna minskar kraftigt också anledningen till att domar överklagas, och där med belastningen på rättsväsendet som då kan göra ett bättre arbete.

Varför är det viktigt?

Rättssäkerheten är en av de viktigaste grundpelarna hörnstenarna för ett samhälle och ett samhällsbygge därför måste detta tas på det största allvar. Fungerar inte detta faller ett samhälle samman och sammanhållningen upphör.
Försvinner tilltron till domstolar domare polis och åklagare slås tilltron till hela samhället sönder. Det finns allt för många exempel på personer som fått hela sina liv förstörda på grund av slarv och inkompetens hos domare och denna yrkes kår, som felaktigt har rätten att bara sitta och grundlöst tycka som grund för sina domslut.

Uppdateringar

2020-08-17 00:29:11 +0200

10 underskrifter nådda