Hoppa till huvudinnehåll

Till: Trafikverket

Stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn

Lägga ner projektet att bygga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn

Varför är det viktigt?

Många känner till att motorvägsbyggen ökar utsläppen av växthusgaser och ökar biltrafiken. Därför har protesterna alltid varit stora mot motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm.

Men få känner till det okända motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn, förlängningen av Förbifart Stockholm söder om Stockholm.

Tvärförbindelse Södertörn är ett vägprojekt på en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum.

Lastbilstrafik på Södertörn förväntas öka i och med att Norvik hamn blir klar. Det anges som skäl för att bygga motorvägen. Men det finns andra sätt att hantera godstrafik från hamnen, exempelvis genom att bygga dubbelspår på Nynäsbanan och andra anpassningar.

Naturvårdsverket har sågat projektet vid fotknölarna för att man inte alls tar hänsyn till klimataspekterna och att trafiken kommer att öka. De har kritiserat det planerade motorvägsbygget i ett antal remissvar.

Korta fakta om den klimatskadliga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn:

⚫ Naturvårdsverket varnar: 53 000 bilar på Tvärförbindelsen [1]
⚫ Trafikverkets underlag till motorvägen uppfyller inte lagkraven [1]
⚫ Trafiken kommer att öka [1]
⚫ Tvärförbindelse Södertörn ger bilen konkurrensfördel jämfört med mindre miljöbelastande trafikslag [2]
⚫ Det kommer inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybara drivmedel för att nå de nationella klimatmålen för transportsektorn. Biltrafikarbetet behöver också minska. [2]
⚫ Forskning visar att trafik ökar vid motorvägsbyggen [3]
⚫ Motorvägen är bara till hälften finansierad [4]
⚫ Flera miljöorganisationer kräver stopp på byggandet av motorvägar [5]
⚫ Naturskyddsföreningens lokalkrets i Huddinge och länsförbundet för Stockholm har starkt kritiserat bygget [6] [7] [8]
⚫ Det är en ny motorväg genom tättbebyggt område och genom orört naturreservat [7]
⚫ Utbyggt dubbelspår på Nynäsbanan och andra anpassningar skulle klara av att hantera Norvik hamns förväntade godsvolymer [9]
⚫ Motorvägen Tvärförbindelse Södertörn är inte lönsam om klimatmålen ska nås [10]

Tycker du också att satsningar på infrastruktur ska gå till projekt som kommer minska trängseln, minska utsläppen och göra att vi når våra klimatmål? Skriv under du också för att stoppa den klimatskadliga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn!

Källor

[1] Mitt i, Myndighet varnar: 53 000 bilar på Tvärförbindelsen
https://mitti.se/nyheter/tvarforbindelse-sodertorn-naturvardsverket-varnar-olamplig/?view=app

[2] Naturvårdsverket, Tvärförbindelse Södertörn, ny motortrafikled mellan E4/E20 vid Skärholmen söder om Stockholm till väg 73 i Haninge
https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/provningsarenden/vagar-jarnvagar/tvarforbindelse-sodertorn-ny-motortrafikled-mellan-e4e20-vid-skarholmen-soder-om-stockholm-till-vag-73-i-haninge

[3] SvD, "Östlig förbindelse löser inte trafikproblemen", (Forskare om trafikeffekter av motorvägsbyggen, i en debattartikel om en annan motorväg, Östlig Förbindelse)
https://www.svd.se/ostlig-forbindelse-loser-inte-trafikproblemen

[4] Stockholm Direkt, Mindre pengar än väntat till Tvärförbindelsen
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/mindre-pengar-an-vantat-till-tvarforbindelsen/reprfd!P6l8UCeLUneGT@JAXW0lQ/

[5] Svd, Bygg inte fler motorvägar eller flygplatser
https://www.svd.se/bygg-inte-fler-motorvagar-eller-flygplatser

[6] SvD, “Tvärförbindelse Södertörn slår hårt mot klimatet”
https://www.svd.se/tvarforbindelse-sodertorn-slar-hart-mot-klimatet

[7] Naturskyddsföreningen Huddinge, Naturskyddsföreningen välkomnar Naturvårdsverkets
svidande kritik av Tvärförbindelse Södertörn
https://huddinge.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/194/2019/03/20190309_PM.pdf

[8] Naturskyddsföreningen Stockholms län, Samrådsyttrande om Tvärförbindelse Södertörn
https://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/26/2018/12/181206-Tv-S%C3%B6dert%C3%B6rn.pdf

[9] M4Traffic, Prövotidsredovisning Stockholm Norvik Hamn Transportutredning, s. 19-20
https://www.stockholmshamnar.se/siteassets/nyheter/2017/provotidsredovisning_stockholm_norvik_hamn.pdf

[10] Trafikverket, Samlad effektbedömning av förslag till nationell plan och länsplaner för transportsystemet 2018–2029, s. 81
https://www.trafikverket.se/contentassets/040f8d0aafb643068cdd91609c3f63c2/samlad_effektbedomning_av_forslag_till_nationell_plan_och_lanstransportplaner_for_transportsystemet_2018-2029.pdf

Länkar

Uppdateringar

2021-02-11 15:15:57 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-10-22 18:52:54 +0200

500 underskrifter nådda

2019-10-13 23:51:14 +0200

100 underskrifter nådda

2019-10-13 20:08:22 +0200

50 underskrifter nådda

2019-10-13 18:31:48 +0200

25 underskrifter nådda

2019-10-13 17:48:54 +0200

10 underskrifter nådda