Hoppa till huvudinnehåll

Till: Mark- och miljödomstolen, Länsstyrelsen, Borås Fastighetsförvaltning AB

STOPPA SANDTÄKTEN I SKÄREMO OCH DRÄGVED

En sandtäkt om 7 hektar – lika stor som 14 fotbollsplaner – planeras i detta nu att anläggas i Drägved och Skäremo, Håcksvik. Täkten förväntas enligt ansökan att bryta 40 000 ton betongsand och filtersand per år i 16 år framöver. Denna planerade sandtäkt beskrivs ha en betydande miljöpåverkan och hotar därmed att skada vår natur, vår värdefulla kulturmiljö och lokalbefolkningens livskvalitet. Vi vill att beslutsfattare ska stoppa detta projekt!

Det är viktigt att stoppa det här projektet utifrån följande anledningar:

1. Bevarande av vår natur: Den planerade sandtäkten hotar våra lokala ekosystem och vår biologiska mångfald. En sandtäkt motsätter sig dessutom Sveriges nationella klimatmål som beskriver att rådande klimatförändringar med ökade växthusgaser riskerar att leda till oåterkalleliga, negativa konsekvenser för jordens klimat och kräver därför att omedelbara åtgärder som minskar växthusgasutsläpp ska sättas in. Sveriges klimatmål beskriver att inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och behöver minskas med 70 procent till och med år 2030. En sandtäkt med 2400 transporter av tung trafik/år ända fram till år 2040 är därmed inte förenlig med Sveriges klimatmål.

2. Bevarande av vår kulturmiljö: Den planerade sandtäkten hotar att förstöra vår värdefulla landskapsbild och kulturmiljö i Skäremo och Drägved som är en del av Håcksviks kulturmiljö, där de omgivande naturområdena är viktiga riktmärken för vår kulturhistoria.

3. Skydda vattenresurser: Den planerade sandtäkten riskerar att påverka grundvattnet och därmed vattenkvaliteten i området negativt. Däribland Drägvedsån och Skäremosjön samt lokalbefolkningens säkerställning av ren vattentillförsel. Drägvedsån är i sin tur förenad med bland annat Stångån, Ätran och Kalvsjön, vilket riskerar att medföra negativa konsekvenser även för dessa vatten.

4. Säkra lokalbefolkningens livskvalitet: Den planerade sandtäkten kommer att medföra störningar och buller, vilket riskerar att försämra livskvaliteten för lokalbefolkning samt rekreationsmöjligheter vid Skäremosjöns kommunala badplats. Landsvägarna i Skäremo och Drägved saknar gång- och cykelvägar, vilket medför en ökad olycksrisk när vägarna planeras att trafikeras av omfattande, tung trafik till och från sandtäkten (2400 transporter/år beräknas att ske på väg 1578).

Varför är det viktigt?

Den planerade täktverksamheten beskrivs i ansökan ha ”betydande miljöpåverkan” vilket medför risker för allvarliga konsekvenser för miljön, inklusive habitatförstöring, påverkan på vattenkvalitet och förstöring av landskapet. Utöver det kommer täktverksamheten även påverka lokalbefolkningen genom buller, damm och andra störningar som kan påverka både hälsa och välbefinnande negativt.
Skriv under den här namninsamlingen och var med i det engagemang som vill skydda och bevara vår värdefulla natur i Skäremo och Drägved, Håcksvik!
Dela gärna denna namninsamling med vänner, familj och bekanta för att göra vårt engagemang ännu större!

Sökande för täktverksamheten är företaget Borås Fastighetsförvaltning AB.

512 95 Skäremo, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2024-03-08 20:41:10 +0100

FÖRSTA inlämningen av namninsamlingen är gjord - den lämnades in till personen som ansöker om täktverksamheten. Nästa inlämning blir till beslutsfattare på Mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen (ej tidsbestämt ännu).

2024-02-23 17:20:49 +0100

300 underskrifter nådda

2024-02-12 22:26:44 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-12 20:06:11 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-12 18:27:21 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-12 17:18:29 +0100

10 underskrifter nådda