Hoppa till huvudinnehåll

Till: Justitieministern & Ledamöterna i Sveriges Riksdag

STOPPA VISITATIONSZONER – RÖR INTE VÅRA BARN!

UPPROP startat av
Forum för föräldrar till afrosvenska barn

• DEN 19 MARS tänker regeringen lägga fram sitt förslag i riksdagen om att ge polismyndigheten möjlighet att införa visitationszoner – eller säkerhetszoner som regeringen valt att kalla det – genom en ändring av den nuvarande polislagen (1984:397). Och den 20 mars sker omröstningen om förslaget.

• OM MINST TIO RIKSDAGSLEDAMÖTER BEGÄR ATT LAGEN SKA LÄGGAS VILANDE och utredas ytterligare så går den fortfarande att stoppa. Innan beslutsdagen vill vi därför försöka nå fram till både regeringen och riksdagens ledamöter genom att samla in namn mot lagförslaget.

• SKRIV UNDER HÄR DU OCKSÅ, om du är emot förslaget!

• VI HAR REDAN FÅTT en ny lag (2023:475) om polisiära befogenheter i gränsnära områden, som är tänkt att ge polisen rätt att stoppa barn så unga som 6 år om de misstänker att barnet saknar uppehållstillstånd* – I det nya lagförslaget om visitationszoner finns ingen nedre gräns för hur litet ett barn ska vara för att kunna visiteras.

• HUR SKA POLISEN AVGÖRA VEM SOM ÄR GÄNGKRIMINELL eller inte har uppehållstillstånd? Risken för etnisk diskriminering är uppenbar. Våra barn har inte passet med sig när de går till skolan.

• VI VILL ATT LAGFÖRSLAGET OM VISITATIONSZONER STOPPAS. Polisen har redan nu så långtgående möjligheter att stoppa, visitera och gripa att det inte behövs någon extra lag. Det har inte gjorts någon noggrann riskanalys eller redovisats åtgärder för att skydda oskyldiga barn, ungdomar och män som redan nu är utsatta för ingripanden där de profileras som “icke-svenska” och/eller “kriminella”.

• ALLA NI SOM INTE SJÄLVA DRABBAS av visitationer – dags att vakna! På sikt drabbas även ni av konsekvenserna – om ytterligare en hel generation barn tillåts bli fyllda av misstänksamhet och hat mot samhället och polisen. Visitationszoner riskerar att kraftigt försvaga “samhällskontraktet” mellan myndigheter och medborgare och öka misstänksamheten mot polisen, istället för tvärtom. Det riskerar också att rasera det arbete som bra lokalpoliser har lagt ner på att bygga upp samarbete med civilsamhället och invånarna i olika områden. 

• VI SOM ÄR FÖRÄLDRAR TILL BARN som “rasifieras”, det vill säga identifieras som “icke-svenska”, ser och hör dagligen om hur både våra egna och våra vänners barn – ja vi talar faktiskt om barn från 12-13 år och uppåt – blir utsatta för hårdhänt visitering och traumatiserande frihetsberövanden, där det är tydligt att barnens etnicitet varit en avgörande del i att polis velat visitera dem.

NÄR DETTA GÅNG PÅ GÅNG DRABBAR SKÖTSAMMA och bra unga killar som inte har begått några brott, då reagerar vi. Något är allvarligt fel i hur polisen väljer ut vilka de ska visitera. Hur mycket värre kommer det att bli för våra barn om det nya lagförslaget om visitationszoner går igenom? Var finns Sveriges hänsyn till Barnkonventionen i allt detta?

• ATT UTSÄTTAS FÖR UPPREPADE INGRIPANDEN påverkar ett barn väldigt negativt. Barnet kan väldigt lätt få en känsla av att inte vara accepterad i Sverige, om det på grund av sitt ursprung blir sedd som kriminell och mindre värd än andra. Det systematiska misstänkliggörandet inger känslan av utanförskap hos våra barn och ökar risken för att de ska dras in i kriminalitet snarare än minskar den, enligt våra erfarenheter.

• TUNGA REMISSINSTANSER som Rädda Barnen, Bris och DO har sagt nej till förslaget på grund av att de anser att det innebär en stor risk att många kommer att utsättas för diskriminering. Även Svea Hovrätt, JO, JK och Advokatsamfundet har sagt nej och tycker att lagförslaget är rättsosäkert.

• DET ÄR INTE ENS BEVISAT att den här sortens åtgärder hjälper, det visar aktuell forskning: https://mau.se/nyheter/sa-sager-forskningen-om-visitationszoner/

• ISTÄLLET RISKERAR utökade visitationer att försämra allmänhetens förtroende för både polisen och andra myndigheter.

Vi kommer att överlämna namninsamlingen till Justitieministern när den är avslutad.

---
Fotnot: *Detta nämns i tilläggsdirektiven från 31/8 2023 för utredningen om ”effektivare återvändande och en förstärkt inre utlänningskontroll”, där fingeravtryck mm ska kunna tas på barn ner till 6 år (dagens lag har åldersgränsen 14 år). Uppdraget ska redovisas senast den 30/9 2024.

Varför är det viktigt?

Hela vårt samhälle drabbas, när våra barn traumatiseras, om föräldrar ska behöva vara rädda för att låta sina barn gå ensamma till skolan eller fritidsaktiviteter för att de riskerar att utsättas för visitationer och om lokalsamhället slutar att lita på polisen. Det finns ingen nedre åldersgräns i lagförslaget för vem som kan utsättas för att bli stoppad och visiterad.

Hur den kommer att överlämnas

Vi tänker överlämna den till Justitieministern, samt redovisa resultatet på vår hemsida och till de riksdagspolitiker vi kontaktat.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2024-02-20 11:03:16 +0100

Vi i den community som undertecknat uttalandet står upp för alla barns rätt enligt barnkonventionen *, i det här fallet med sikte på främst de artiklar som handlar om att barn inte får utsättas för diskriminering, fysiskt eller psykiskt våld, förnedrande behandling, eller godtyckliga frihetsberövanden.

Vi undrar helt enkelt hur regeringen tänker garantera att det nya lagförslaget om visitationszoner, där det inte finns någon nedre gräns för hur gamla barn ska vara för att kunna visiteras, inte bryter mot barnkonventionens artiklar, främst då artiklarna 1), 2), 12-15), 16), 19), 37) och 40). Se: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

2024-02-20 10:58:49 +0100

Ett gemensamt uttalande har idag skickats till ledamöter i riksdagen samt till regeringen, från Riksorganisationen Forum för föräldrar till afrosvenska barn, Afrosvenskarnas riksorganisation och Black Lives Matter Sweden. Innehållet är i stort detsamma som i uppropet.

2024-02-20 10:57:26 +0100

Lagförslaget om visitationszoner kallas i riksdagens justitieutskott för "Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Betänkande 2023/24:JuU13)". Nytt planerat beslutsdatum är 20 mars 2024.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/sakerhetszoner-okade-mojligheter-for-polisen-att_hb01juu13/

2024-02-16 22:53:27 +0100

Vill du skriva ett eget brev till dina riksdagsledamöter och be dem rösta emot förslaget? Vi har tagit fram en text du kan kopiera och använda, med eller utan egna tillägg. Du hittar den här: https://docs.google.com/document/d/1NeOeW_7vmgW0aBPu-6V70tsuG_T_uRpgoo0dOSN0NCQ/edit?usp=sharing

2024-02-16 22:51:30 +0100

Nu har även lagrådet - som granskar alla nya lagar innan de läggs fram för politikerna i riksdagen för att de ska fatta beslut – sagt nej till lagförslaget om att införa visitationszoner – eller säkerhetszoner som regeringen valt att kalla det – genom en ändring av den nuvarande polislagen (1984:397). Läs lagrådets yttrande här: https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2024/02/Sakerhetszoner.pdf

2024-02-14 12:32:24 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-14 00:02:19 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-13 21:24:16 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-13 19:30:54 +0100

10 underskrifter nådda