Hoppa till huvudinnehåll

Till: Astrid Söderbergh Widding, Rektor på Stockholms Universitet

Studenter på Stockholms Universitet för Palestina

Kampanjen är avslutad.

*English below*

Denna namninsamling riktar sig till studenter eller anställda på Stockholms universitet!

Vi vill samla in underskrifter på ett brev till rektor på Stockholms Universitet där vi ber henne offentligt ta ställning.

Brevet lyder:

"Astrid Söderbergh Widding,
Som studenter och anställda på Stockholms Universitet är vi djupt bekymrade över de fruktansvärda scener som utspelar sig i Palestina och de värderingar som vi nu tillåter styra våra handlingar. I Palestina har dödssiffran överstigit 10.000 människor, bland dem 4104 barn. Sedan den 7 oktober 2023 dödas i genomsnitt över hundra barn per dag, ett barn var tionde minut. Israels bomber träffar bland annat sjukhus, kyrkor, flyktingläger, ambulanser, skolor och universitet. Över 100 FN-anställda har dödats. Människorättsorganisationer, däribland FN och Amnesty, har definierat Israels agerande som krigsbrott på flera punkter: genom illegal ockupation, kollektiv bestraffning av civila palestinier, strypt tillförsel av humanitära medel och användandet av vit fosfor. Det är omvärldens ansvar att implementera konsekvenser för detta agerande och vi akedemiker har en särskild skyldighet att säga ifrån när demokratiska värden hotas och ta avstånd från det som FN definierat som folkmord, etnisk rensning och apartheid. Genom att offentligt stå upp mot våld och lidande kan vi göra skillnad!

Vi studenter och anställda på Stockholms Universitet vänder oss nu till dig som rektor och vädjar om ett offentligt fördömande av dessa människorättsbrott och ett tydligt ställningstagande för de mänskliga värdenas okränkbarhet. Vi kan därigenom uppmuntra folk att agera utifrån omtanke för att minska lidandet hos oss själva och våra medmänniskor, oavsett religion, etnicitet och härkomst, och ta avstånd från dominans och makthunger, folkmord och etnisk rensning. Detta brev skriver vi till dig med förhoppning om att du håller med oss och vill ta steg mot en fredligare, kärleksfullare värld."

KÄLLOR/SOURCES

Antalet dödsoffer i Gaza (Al Jazeera)
https://www.aljazeera.com/news/2023/11/7/is-israels-gaza-war-the-deadliest-conflict-for-children-in-modern-times

Bombning av skolor, sjukhus m.m. (FN)
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/gaza-un-experts-decry-bombing-hospitals-and-schools-crimes-against-humanity

Antal FN-anställda döda (Reuters) https://www.reuters.com/world/middle-east/un-mourns-record-death-toll-war-with-over-100-employees-killed-gaza-2023-11-10/

Apartheid enligt FN 2022: https://www.amnesty.se/aktuellt/palestiniers-liv-hotas-nar-israel-forstarker-apartheid/

Ockupation enligt FN:
https://www.globalis.se/konflikter/palestina

Folkmord och etnisk rensning enligt FN (Craig Mokhiber): https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/un-official-resigns-israel-hamas-war-palestine-new-york

Krigsbrott enligt FN (Volker Türk):
https://news.un.org/en/story/2023/11/1143362

Israel vit fosfor (Amnesty)
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/lebanon-evidence-of-israels-unlawful-use-of-white-phosphorus-in-southern-lebanon-as-cross-border-hostilities-escalate/

Varför är det viktigt?

*ENGLISH*
This petition is aimed at students or staff at Stockholm University!

We want to collect signatures on a letter to the rector/president of Stockholm University asking her to take a public stand.

The letter reads:

“Dear Astrid Söderbergh Widding,

As students and staff at Stockholm University, we are deeply concerned about the appalling scenes unfolding in Palestine and the values that we now allow to govern our actions. In Palestine, the death toll has exceeded 10,000 people, including 4104 children. Since 7 October 2023, an average of over a hundred children are killed per day, one child every ten minutes. Israeli bombs have hit hospitals, churches, refugee camps, ambulances, schools and universities. Over 100 UN staff have been killed. Human rights organisations, including the UN and Amnesty International, have defined Israel's actions as war crimes on several counts: illegal occupation, collective punishment of Palestinian civilians, cutting off humanitarian supplies and the use of white phosphorus. It is the outside world's responsibility to implement consequences for this behaviour, and we, as academics, have a special obligation to speak out when universal values are threatened and at the same time, to distance ourselves from what the UN has defined as genocide, ethnic cleansing, and apartheid. We can make a difference by publicly standing up against violence and suffering!

We, students and staff at Stockholm University, now turn to you as rector/president and appeal for a public condemnation of these human rights violations and a clear position on the inviolability of human values. By doing so, we can encourage people to act out of care to reduce the suffering of ourselves and our fellow human beings, regardless of religion, ethnicity and origin, and distance ourselves from domination and hunger for power, genocide and ethnic cleansing. We write this letter to you in the hope that you will join us in taking steps towards a more peaceful, loving world."

Frescativägen, 114 19 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-29 18:48:13 +0100

Hej alla!
Efter att SU:s rektor gjort ett offentligt uttalande startade vi en ny namninsamling, som ni hittar på https://chng.it/TpK8c2JpzB
Skriv gärna under den i stället!
Denna insamling kommer därför att avslutas.
Tack för din underskrift!

2023-11-16 11:16:49 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-13 20:49:19 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-13 11:43:15 +0100

10 underskrifter nådda