Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala nämnder, styrelser och bolag.

Tuffa klimatåtgärder i Tanums kommun

Vi hoppas att du som bor i Tanums kommun, vill bifalla nedanstående medborgarförslag. Det innehåller förslag som aktivt kan bidra till målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning.

OBS! Bara ditt förnamn kommer att synas när vi lämnar in namnlistorna till kommunen. Detta på grund av PUL/GDPR-lagstiftningen.

FÖRSLAG:

A. Att en klimatomställnings- och folkbildningsplan med åtgärdsprogram beslutas senast 2020. Detta för att kommunen ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer med målet att uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik.

Planen och åtgärdsprogrammet ska gälla dels kommunens förvaltningar och bolag, dels hela det geografiska området (alltså även företag, organisationer och hushåll).

Planen och åtgärdsprogrammet ska ha så kallade ”SMARTA” mål, tydliga åtgärder, tydligt utpekat ansvar och resurser för genomförande.

Arbetet med klimatstrategin bör samordnas med arbetet med en ny energiplan.

B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställnings-planer och koldioxidbudgetar.

C. Att kommunen inom två år avyttrar alla eventuella innehav i fossilutvinnings-företag som kommunen genom sina fonder har placeringar i (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ.

D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete kring klimatfrågan och hållbar utveckling, i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Medborgarförslaget inklusive hela den vetenskapliga bakgrunden hittar du på Facebook - Klimatmanifestation varje fredag i Tanum. Se även länken "Kampanjens Facebook-sida" nedan. Den första delen av det vetenskapliga underlaget finns även nedan, under rubriken "Varför är det viktigt?"

Varför är det viktigt?

För våra barn och barnbarn är det av största vikt att vi börjar agera NU! Klimatfrågan - och andra miljöfrågor - är avgörande för vår framtid på Jorden.

Vetenskapligt underlag:

»Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.« FN:s klimatkonvention

Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader. Det globala klimatavtalet i Paris 2015

I slutet av 2017 sände fler än 15 000 forskare från 184 länder en kraftig varning till mänskligheten. De menar att mänskligheten nu riskerar sin framtid, och att vi med nuvarande trender rör oss mot omfattande mänskligt lidande och en katastrofal biologisk utarmning om.

I FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport (oktober 2018), Global Warming of 1.5°C1, varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5. IPCC:s rapport pekar mot att den halva graden kan bli avgörande för planetens framtid – att isarna på Grönland och i Antarktis destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Detta skulle kunna innebära flera meters höjning av havsnivån.

Hur den kommer att överlämnas

Vi lämnade in medborgarförslaget den 27 januari. Kommunfullmäktige behandlar förslaget första gången den 18 februari 2019 (cirka kl. 18.30 i Tanumskolans matsal). Namninsamlingen avslutas den 14 februari 2019, på Alla Hjärtans Dag, och vi överlämnar namninsamlingen dagarna före fullmäktigemötet eller eventuellt på själva fullmäktigemötet. Vi kommer att tala för förslaget på fullmäktigemötet och vi välkomnar dig som vill komma dit och visa ditt stöd.

Tanums kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-01-24 07:06:25 +0100

100 underskrifter nådda

2019-01-17 14:24:28 +0100

50 underskrifter nådda

2019-01-16 23:18:46 +0100

25 underskrifter nådda

2019-01-16 14:24:45 +0100

10 underskrifter nådda