Hoppa till huvudinnehåll

Till: Tanums kommun

Bevara Resö natur och kulturhistoriska värden

Vi kräver att Mariavägen och området som är upptaget i Tanums kommuns kulturhistoriska bebyggelseinventering skall uppdateras till kulturklass I och bevaras till vår och kommande generationer.

Varför är det viktigt?

Visste du att Mariavägen snart är 200 år gammal?
Den är en utmarksväg och finns med på en karta från 1837, men är med största sannolikhet äldre än så. Den är tillsammans med skogen ”Osvaldskogen” en omtyckt promenadväg och hela grönområdet med stigar, stengärdsgårdar, skog och ängar, kan berätta om hur ett småbruk på Resö såg ut vid sekelskiftet på 1800 talet. Det finns också en fornlämning i skogen, en ”tomtning” som är daterad till sen järnålder/tidig medeltid.

Området är också beskrivet i Tanums kommuns kulturinventering från 2016
6.8 Mellan Holmsbacken, Berneby och Gårdvik

”Beskrivning: Det inre landskapet på södra Resö domineras av skog och mindre jordbruksmark och mellan områdena finns stigar som knyter samman dem. Här är ett sådant område där stigarna visar på ett ursprungligt sätt att ta sig emellan områdena. I miljön finns också fyra gårdar som brukat den öppna jordbruksmarken.

Motivering och råd: Området bör inte bebyggas så att de olika bebyggelseområdena byggs samman och blir till en enda stor enhet. Viktigt att bibehålla känslan av småskalighet och att man även i fortsättningen kan ta sig fram på de ursprungliga stigarna.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II”

Området är hotat!
Tanums kommun har tillsammans med en privat exploatör planer på att exploatera hela området med bebyggelse, se karta via Facebook under "mer information" längre ned på denna sida.
Vi som står bakom denna protestaktion är unga människor som har en förankring till Resö. Vi är födda här och som barn har vi lekt i Osvaldskogen. Vi vill att skogen och ängarna skall finnas kvar till nästa generation Resöbor. Området är en del av vår identitet och ett kulturarv till oss och framtida generationer. Johans Gård har kulturklass I. Klass I är den högsta klassen. Klassningen är en rekommendation som kan ligga till grund för q-märkning i en framtida detaljplan, alternativt områdesbestämmelser. Vi kräver att Mariavägen och området som är upptaget i Tanums kommuns kulturhistoriska bebyggelseinventering skall uppdateras till kulturklass I och bevaras till vår och kommande generationer.

Hur den kommer att överlämnas

Både digitalt och fysiskt. Vi överväger även ett pressmeddelande.

457 97 Resö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-09-25 11:37:04 +0200

500 underskrifter nådda

2022-05-02 18:28:40 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-02 15:10:12 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-02 13:44:36 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-02 12:09:03 +0200

10 underskrifter nådda